Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Törö mäi?

¿Törö mäi?

¿Täräkwata Ni Mikaka Mokre sribeta mrä mrä jatäri yebätä mäkwe ñäkäbarera? Ye erere ngwane mä raba kukwe ngwantarita ne mike gare metre:

¿Nitre tä kukwe keta kabre nuainne Biblia yebiti ja kriemikakäre ye rabadre tuin ño ni kristiano ie?

Tätre Biblia ye metete angwane tärä meden tä kwen kena ietre yebätä tätre ñäke aune ye käkwe niaratre jie ngwain tätre niere. Nitre kristiano metre ñaka rabadre kukwe ngwarbe känene, ñakare aune rabadre ja tötike Bibliabätä kukwe metre mikakäre gare jai, rabadre ja tuenmetre jie ngwandre Ngöböi (15/12, página 3).

¿“Nitre” näin ta nieta ye dre gärätä?

Ye abokän nitre ñaka Ngöbö tö dre dre ie erere nuainne gärätä (1 Juan 2:17). Kä tibien aune nitre ja mikaka täte metre tädi jankunu (1/1, página 5 nemen 7).

Abel krütanina, akwa ¿ñobätä “kädrie tä[be] mtare”? (Heb. 11:4.)

Niara nämene tödeke. Niarakwe tödekabare ño ye ni raba mike gare jai aune ja di ngwen nuainne erere arato. Kä nengwane ni raba ja ngwen niara erere (1/1, página 12).

¿Kukwe meden känti ñaka Jehová tuanemetre?

Kädekateta jatäri: sribibätä, kä ngwan juto jabätä, ja keta ni mräkätre kitaninkä kukwebätä ben, tecnología, ja tua töta nemen kwin, töbikadre krubäte ngwian yebätä, aune nita töbike ño o jondron meden meden kwin tä nikwe ye nemen bäri ütiäte ni kräke (15/1, página 12 nemen 21).

¿Moisés töi nämene bobre ye tä dre driere nie?

Ñaka namani bike bäri kri nitre madabätä, ñakare aune tö ngwani kwe Ngöböi. Ni töi o ni kädekadre ji ngwankäre ye ngwane, ni ñaka rabadre bike bäri kri nitre madabätä; ñakare aune tö ngwandre Jehovai (Prov. 3:5, 6) (1/2, página 5).

¿Nitre gaikröta ye nünain medente?

Nitre 144.000 nünain kä kwinbiti. Akwa, nitre jökrä bäsi, ye gaikröta nünankäre kärekäre Kä tibienbätä (1/3, página 6).

¿Dre nämene mike gare nitre Israel “brukwä ñaka kwata tikaninkä”? (Jer. 9:26.)

Niaratre namani ja brukwä mike ribi, aisete kukwe nämene niaratre brukwä mike ribi ye rabadre denkä: töi, kukwe tuin käme Ngöböi ye rabadre denkä täte mento (Jer. 5:23, 24) (15/3, página 9 bätä 10).

¿Dre köböire Jesús kukwe ütiäte nuainbare ja nire kwe yebiti?

Töi nämene kukwe ütiäte nuain ja nire kwe yebiti: sribi Ngöbökwe ye nuainne. Nämene Rün tarere ja brukwä tätebiti. Ye medenbätä, nämene gare metre ie, Rün nämene tarere aune kain ngäbiti. Kukwe ye ütiäte nünankäre kwin (1/4, página 4 bätä 5).

¿Juta Ngöbökwe tä ükaninte ño kä tibienbätä?

Nitre Braibe Konkrekasion jökrä Ngübabitikä, Nitre ji ngwanka Sukursalte, nitre ni tuabitikä, nitre umbre, nitre konkrekasionte aune nitre Testiko itire itire (15/4, página 29).

¿Ngöbökwe nitre mikani ja ngie nuin ye kukwe ñaka käme nuainbare kwe ye dreta mike gare?

Nitre kukwe käme nuainkä tä krüte ye käi ñaka nemen juto Jehovabätä (Ezeq. 33:11). Kukwe nuainbare kirabe kwe yebiti tä mike gare niara jämi nitre ngwen ja ngie nuin ye känenkri tä ja tarebiti nitre mike mokre. Ne kätä mike gare Ngöbökwe nitre mikai ja ngie nuin ye ngwane ni raba nemente nire kä ja känenkäre yete, ie ni raba tö ngwen (1/5, página 5 bätä 6).

¿Nitre ni mada murie ketaka ye nitre Israel nämene jäke kribätä murie ketakäre?

Ñakare. Juta mada nämene ye nuainne, akwa nitre Israel ñaka nämene nuainne. Kukwe Hebreore tika nämene ye ngwane nie raba nitre käme täkä nämene nememe murie ketakäre (Lev. 20:2, 27). Ye bitikäre, jäkä nämene kribätä aune ye nämene nitre Israel töi mike ñaka ja mike ngite (15/5, página 13).

¿Nünandre jäme kä jökräbiti tibien ye ñobätä ñaka nuäre?

Ni kä tibienbätä kukwe keta kabre kwin nuainbarera, akwa ñaka ni sribebare ja jie ngwankäre akwle (Jer. 10:23). Satana tä kä ne gobraine. Yebätä ni kä tibienbätä ñaka nüne jäme (1 Juan 5:19) (1/6, página 16).