Känändre nekänti

Indice yete känändre

 Kukwe kira mikata gare

Drama ye ribe nämene jai aune ñaka käi nikwitaninkä jire

Drama ye ribe nämene jai aune ñaka käi nikwitaninkä jire

NITRE käkwe “Drama de la Creación” (Drama jondron sribebare Ngöbökwe yebätä) ye tuani angwane niebare kwetre: “¡Ne ñaka käi rikwitaikä jire!”. Drama ye ribe nämene jai, aisete nitre käkwe tuani angwane ñaka käi nikwitaninkä bititre. Hitler jämi nitre Ngöbö mikaka täte nünanka Europa mike ja tare nike, ye känenkri niaratre “Drama de la Creación” mikani tuare ye köböire nitre kwati ie Jehová nükani gare. Akwa, ¿dre abokän “Drama de la Creación”?

Tärä Schöpfung (La Creación) yebiti drama mrä kädekani

“Foto-Drama de la Creación” (Drama abokän jondron sribebare Ngöbökwe üai mikani tuare) ye juta Jehovakwe mikani tuare kena kä 1914 yete. Obisina bäri kri kwetre nämene Brooklyn (Nueva York). Drama ye sribebare película kwrere aune jondron üai bä keta kabre aune ngö jene jene nämene mikani, arato nämene nuen ora krä kwä. Nitre kwati kä jökräbiti käkwe tuani. Arato, drama mada sribebare bäri chi kädekani “Drama Eureka”. Kä 1920 ye ngwane jondron drama mikara tuare ye ñaka namanina sribire kwin. Akwa, nitre tö namani “Foto-Drama” ye tuai. Arato juta Alemania yekänti nitre nünanka Ludwigsburg namani ngwentari: “¿Ñongwane ‘Foto-Drama’ mikaita tuare?”. Kukwe mada ükadrete mikakäre tuare.

Nitre kwati tö namani drama ye tuaita, ye medenbätä nitre ji ngwanka Betel Alemania nämene Magdeburgo käkwe jondron kukwe grabakäre kökani juta París ie, aune diaposita kökani gráficas de Leipzig aune Dresde ie. “Foto-Drama” ruäre nämene kwin kwin ye mikani kwetre jondron kökani kwetre yete.

Ja mräkä Erich Frost ie música täkädre ye nämene gare kwin, niarakwe música ngö mikani película aune diapositivas yebe. “Foto-Drama” ükaninte ye kädekani “Drama de la Creación”, ñobätä ñan aune kukwe dianinkä tärä La Creación yebätä.

Drama ükaninte ye nämene nuen ora krä kwä arato, aune ñäkäbiti nämene mikakäre tuare deu. Köbö te Ngöbökwe jondron sribebare, kukwe Bibliabätä aune kukwe mada mada yebätä blita nämene, Iglesia nämene kukwe ngwarbe driere abokän nämene nitre mike ulire yebätä blita nämene arato. Drama ye mikani tuare Alemania, Austria, Luxemburgo, Suiza, aune nitre blitaka kukwe Alemania yebiti nämene nüne yekänti.

Erich Frost aune täräkwata musika ngö mikakäre “Drama de la Creación” yete

Erich Frost käkwe mikani gare: “Nun nämä drama ye mike tuare ye ngwane ti nämä niere ja mräkä sribikä tibe yei, aune metrere nitre musika täkäkä yei, niaratre ñaka nämä musika täke ye ngwane rabadre tärä aune täräkwata driere nitre drama mrusaikä  yei. Nunkwe nuainba ye köböire nunkwe tärä mikateba bäri nun nämä nuainne ju ju te yebiti ta”. Johannes Rauthe käkwe kukwe ükaninte drama ye mikakäre tuare Polonia; kä nengwane juta ye kädekata República Checa, niara ie nämene törö nitre kwati nämene ja kä bien ne kwe tuadrebiti. Kukwe ye nuainbare ye köböire nitre kwati tuabitibare.

Kä 1930 “Drama de la Creación” mika nämene tuare ye ngwane nitre kwati nämene nüke, aune nitre jökrä nämene nemen blite nitre testiko Jehovakwe yebätä. Kä 1933 nitre millón krati bäsi drama ye tuabare, ñobätä ñan aune Sukursal Alemania kukwe ükaninte drama ye tuakäre. Käthe Krauss tä niere: “Drama ye mika nämä tuare köbö rike te aune nun nämä näin köbö kwatire kwatire yete 10 kilómetros (6 millas) nemen kä yekänti nüketa jakänti. Kä tokwäre, ngutuäbätä mintukwäre, motokwäre aune kä kiare yete ta nun nämene näin.” Else Billharz tä niere: “‘Drama de la Creaciónʼ ti dimikani kukwe metre tarere”.

Alfred Almendinger tä niere “kä namani juto krubäte meye kwebätä aune Biblia kökani kwe jai kukwe purgatorio känänkäre”, akwa kukwe ye ñaka kwani ie, yebätä iglesia te niara nämene ye tuanimetre aune ja ngökani ñöte kwe. Erich Frost tä niere “nitre kwati yei kukwe metre namani gare ‘Drama de la Creaciónʼ ye köböire” (3 Juan 1-3).

Drama ye köböire kukwe kwin jatani nemen bare, ye ngwane nitre Nazi jatani ja mike nitre nünanka Europa ye rüere. Kä 1933 kömikani ye ngwane sribi nuain nämene nitre testiko Jehovakwe juta Alemania yete ye ñäkäibare. Kä ye ngwane nememe Rü Kri Bobukäre krütani kä 1945 ye ngwane, nitre Jehová mikaka täte kä Europa ye rüe nakaninkä krubäte. Erich Frost kitani ngite kä kwä kwä te, akwa niara ñaka juruainbare. Ye bitikäre sribibare kwe sukursal Alemania Wiesbaden yekänti. “Drama de la Creación” ye ribe nämene jai aune ñaka käi nikwitaninkä jire. Tödeka ja mräkätrekwe nuadrete ye känenkri, drama ye niaratre dimikani aune kä jürä ñaka namani bätätre rübare Kri Bobukäre ye ngwane. (Jondron nikwe ükakröta, kukwe kädrieni ne namani bare Alemania.)