Känändre nekänti

Indice yete känändre

Ja töi jeñebiti nikanintre sribire Noruega

Ja töi jeñebiti nikanintre sribire Noruega

ROALD aune Elsebeth tä gure aune kä niena 50 niaratre yebiti. Kä Bergen ye abokän juta ketebu bäri kri kä Noruega yekänti aune niaratre nämene nüne kwin kä yekänti. Konkrekasion kwetre yete niaratre nämene monsoi kwe Isabel aune Fabián yebe. Roald kädekani ni umbre konkrekasionte aune Elsebeth prekursora. Isabel aune Fabián nämene ja ngwen kwin.

Nitre ja mräkäre ye ja töi mikani niken kukwe driere bämän krati kä mente känti. Ye medenbätä, septiembre 2009 Roald, Elsebeth aune Fabian, abokänbiti kä nämene kwäjätä biti kwä kwä, nikani kä Nordkinn. Kä ye nämene nemenkä Finnmark círculo polar ártico ngwitärikri yete. Kä kädekata Kjøllefjord yete kukwe driebare kwetre ja mräkätre mada nikani kukwe driere yebe. Roald tä mike gare: “Köbö kena ye ngwane ja rababa ruin kwin tie, ñobätä ñan aune tikwe kukwe ükaninte känenkri sribi ütiäte ye nuainkäre bämän yebätä”. Akwa, kukwe mada namani bare käkwe niara mikani töbike. ¿Dre namani bare?

KUKWE ÑAKA NGÜBA NÄMÄ TIKWE NGWANTARIBA TIE

Roald tä niere: “Konkrekasion Lakselv yekänti nitre kukwe driekä grebiti nimä nämä, aune nun raba niken konkrekasion ye dimike, Mario  prekursor nünanka Finnmark yekänti käkwe ngwantariba nunye”. Roald namani kwekebe, kukwe ye ribedre ie ye ñaka ngüba nämä kwe. Niarata niere: “Elsebeth aune ti nun töi nämä niken medente nitre ribe nämä kukwe driere yekänti. Akwa, monso nunkwe ñaka rabadrera nüne gwi nunbe ye ngwane nunkwe nuaindre nunkwe kädrieba jabe”. Niaratre namani kukwe driere kä yekänti ye ngwane, Roald ie namani gare nitre ye nämene mrö ja üaire ye ribere jai. Nitre ye di mikadre biarebe, aune ñaka mikadrete mrä. Roald tä niere: “Mario kukwe ngwantariba tie yebätä ti rababa töbike krubäte aune deu köbö ñan rababa nemen tie.” Mario nikani Roald aune mräkätre kwe ngwena karote ne kwe konkrekasion Lakselv rabadre gare ietre, konkrekasion ye nemenkä 240 kilómetros (150 millas) kä mötörökri juta Kjøllefjord yekänti.

Andreas, ni umbre konkrekasion yete käkwe Ju Ja Ükarakrö ye mikani gare ietre. Ja mräkätre ye käkwe niaratre kani ngäbiti kä jutobiti aune niaratre rikadre nüne kä yekänti kukwe driekäre ye kä mikai jutobätätre niebare kwetre Roald aune Elsebeth yei. Andreas niebare kötara kwärä niara nämene sribi känene Roald bätä Fabian kräke. ¿Nitre basaka ye käkwe dre nuaindi?

¿NIARATRE JA TÖI MIKANI DRE NUAINNE?

Fabian namani töbike: “Ti ñaka tö nünain nete”. Niara ñaka tö namani ja ketamuko kwe ririabare gwairebe konkrekasionte ben ye tuenmetre aune niken kä madakänti. Ne madakäre, niara nämene ja tötike ñotra ükatekäre. Akwa, Isabel (kä grebiti kwati niarabiti) raba niken kä madakänti ye ngwantaribare ie angwane niebare kwe: “¡Kukwe yebätä käre ti töita!”. Arato niebare kwe: “Ti rababa töbike kukwe yebätä aune ti nämä töbike kwin o ñakare ye ti nämä ngwentari jai. ¿Ti rabai ja ketamuko tikwe töibikare krubäte? ¿Ti nämä nüne kwin aune ñaka töbike krubäte yebätä ti rabadre konkrekasion tikwe yete?”. Elsebeth tä niere: “Jehová nämä nun juen rababa ruin tie, akwa nunkwe ju ükaninte mrä aune kä grebiti kwärike nunkwe jondron ükaninkrö jai yebätä ti rababa töbiketa”.

(Mintini) Elsebeth aune Isabel

Bämän krati kukwe driebare kwetre, ye bitikäre Roald aune mräkätre kwe nikaninta Bergen. Ja mräkätre nünanka kä Lakselv yekänti, ye nämene 2.100 kilómetros (1.300 millas), niaratre yebätä, akwa ñaka namani ja mräkätre käi kwitekä jabiti. Elsebeth tä niere: “Tikwe oraba bati bobu, aune ja mräkätre namani gare nunye kä yekänti yebe ti nämä blite jankunu. Nun nämä foto juen jai, aune kukwe kwin nämä nemen bare ye nun nämä niere jai.” Roald tä niere: “Rikakäre kä madakänti nunkwe töbikadre kwin käne. Ne madakäre, kukwe meden kwin nun kräke aune drebiti nunkwe nünandre yebätä nunkwe töbikadre arato. Tikwe oraba käre aune ti mräkätre bätä ja mräkätre kukwe nämä gare ie yebe ti nämä blite”. Fabian tä niere: “Ti rababa töbike kukwe yebätä angwane, rababa tuin tie kukwe mada ñaka ti kisete abokänbätä ti ñan rabadre kukwe ye kain ngäbiti. Tikwe oraba krubäte, aune ti töi jataba näin arato”. ¿Isabel dre nuainbare? Niara ja mikani prekursora konkrekasion kwe yete, ne kwe rabadre juto biare nänkäre kä madakänti. Sribi prekursor kömikani kwe ye ngwane nämene ja tötike bäri Bibliabätä, ye bitikäre sö nikani krä ti ta angwane ja namani ruin juto ie nänkäre kä madakänti.

KUKWE ÜKANINTE KWETRE

Nitre ribe nämene kukwe driere yekänti niaratre tö namani niken, ye medenbätä niaratre namani kukwe ükete jai nänkäre. Ñodre, sribi nuain nämene Roald ye ütiä bian nämene kwin ie aune sribi ye nämene tuin kwin ie, akwa kä käräbare kwe jai sö krä jätäbiti krobu sribibätä. Jefe kwe tö namani niara tuai jankunu sribire, aisete niebare kwe ie niara rabadre sribire köbö braibe te: bämän krobu sribidre kwe aune bämän krä ti ñaka sribidre kwe. Roald tä niere: “Ti ñan nämä ngwian den krubäte, akwa ye köböire kukwe kwin rababa bare”.

Elsebeth tä mike gare: “Ti muko nieba tie tikwe ju känändre kä Lakselv yekänti, aune ju nämä nunkwe Bergen ye nunkwe mikadre nitre mada kisete ne kwe ütiä biandre nunye. Nunkwe ja di ngwanba aune nunkwe kä diankaba krubäte jai kukwe ye nuainkäre akwa rababa bare nunye. Kä rikaba ta angwane monsotre nunkwe ie sribi kwanba köbö braibe te, ne ngwane niaratre tä nun dimike mrö aune karo ütiä yebätä”.

Isabel tä niere: “Juta te nun rikaba ye chi krubäte, aisete sribi kwandre tie prekursor nuainkäre jankunu ye ñan rababa kwen tie. Ruäre ngwane ñan rababa  nemen nuäre ti kräke”. Sribi nämene kwen Isabel ie ye jökrä nämene kain ngäbiti aune nämene sribire köbö ötare te ye köböire ngwian nämene nemen kwe nünankäre, niara sribi jene jene nuainbare kä kwati te. ¿Kukwe meden namani bare Fabian yebätä? “Ti nämä sribi ñaka ribi känene ne kwe tikwe ja tötikadre kwelate, aune sribi ye kwani tie Lakselv yekänti. Tikwe examen nuainba kwin ye köböire sribi kwanba tie köbö ötare te ñotra ükatekäre.”

NITRE MADA TÄ DRE NUAINNE

(Mintini) Marelius bätä Kesia tä meri blite kukwe sami yei kukwe driere Noruega

Nitre mada ribe nämene kukwe driere yekänti Marelius aune muko kwe Kesia tö namani niken. Marelius kä niena 29 niarabiti tä mike gare: “Kukwe kädrie nämä gätä kri nuainta yete ye ti töi mikaba kukwe driere bäri”. Akwa, Kesia kä 26 niarabiti, niara rikadre nüne mente mräkätre kwe yebätä ye ñaka namani nuäre kräke. Niarakwe mikani gare: “Ti mräkätre tare tikwe yebätä ti rikadre mente ye nämene ti töi nike”. Arato, Marelius nämene sribire köbö täte ju kwetre ütiä biankäre. Niarakwe niebare: “Nun oraba krubäte Jehovai kukwe ükatekäre jai, aune nun dimikaba kwe ye köböire nun rikaba nüne kä mada yekänti”. Käne, niaratre ja töi mikani ja tötike bäri Bibliabätä. Ye bitikäre, ju kwetre rürübäinbare, sribi tuanimetre kwetre aune agosto 2011 nikani nüne kä Alta yekänti, ye nemenkä ngwitärikri juta Noruega, aune namanintre sribi prekursor nuainne kä yekänti. Marelius tä sribire ngwian täinkäre aune Kesia tä sribire jondron rürübäinta yekänti ngwian ganainkäre jai nünana.

Kwä grebiti kwäjätä bäri Knut bätä Lisbeth tä gure. Ja mräkätre tä niken kukwe driere kä madakänti kädrieta Anuario yebätä ye matani niaratre brukwäte. Lisbeth ie kukweta nüke törö: “Kukwe nakaninkä yebätä nunkwe ñäkäbare angwane ye käkwe nun mikani ngwentari jai. ¿Nun raba niken nüne juta mada känti? Ti ñaka nämä ja töi mike kwatibe kukwe ye nuainne, ñobätä ñan aune ti abokän ie kukwe ñaka nämene gare krubäte, aisete ñan raba nemen bare tie ti rababa nütüre”. Nitre gure ye ja töi mikani kukwe ye nuainne. Knut tä mike gare: “Cuarto te nun nämä nüne ye nunkwe rürübäinba ngwian ükakrökäre, aune nun rikaba nüne ti meye gwirete. Nitre tä niken sribi Ngöbökwe nuainne juta madate yei jata nemen ruin ño ye mikakäre gare jai, nunkwe ja kwitaba konkrekasion iglere nämene kä Bergen yekänti, nunkwe ye nuainba kä kwati näre aune nunkwe nünanba Lisbeth meye yebe”. Kä ñaka nikani raire ta angwane Knut bätä Lisbeth namanina juto biare nänkäre ja käne, niaratre rikadre kä África, juta Uganda yekänti. ¿Dre nuainbare kwetre nünankäre aune sribi prekursor nuainkäre jankunu? Kä kwatire kwatire te tätre niken Noruega sribikäre sö krobu.

‘JEHOVÁ MIKE GARE JAI AUNE NIARA TÖI KWIN YE RABADRE GARE’

“Nunta ja mäke bäri kwin jabe.” (Roald)

¿Nitre tä kukwe driere jankunu yei jata nemen ruin ño? Roald tä niere: “Kä mente yekänti nun mräkä tä keteitibe, ye erere ñaka nämene nemen bare kä Bergen yekänti. Nunta ja mäke bäri kwin jabe, aune monsotre nunkwe tä nirien kukwe ja üairebiti ye nunta tuin  ye tä mate kwin nunbätä”. Arato tä mike gare: “Nun ñaka töbike krubäte jondron kä nebätä jiebiti; jondron ye ñaka ütiäte krubäte rababa gare nuen”.

Ja kitadre blite kukwe madabiti yebätä Elsebeth ja töi mikani. ¿Ñobätä? Kä Karasjok yekänti konkrekasion Lakselv tä kukwe driere nitre sami yei. Nitre ye tä nüne kä ngwitärikri Noruega, Suecia, Finlandia bätä Rusia. Elsebeth tö namani kukwe driei ietre yebätä ja tötikani kwe niaratre kukweibiti, ye köböire raba blite nitre yebe kukwe kwetre yebiti. ¿Kukwe meden namani bare niaratre yebätä? Kä jutobiti niara ara mikani gare: “Nitre ni ti tita tötike Bibliabätä. ¡Ti ñaka tö näin kä madakänti!”

Fabian tä sribi prekursor nuainne aune kädekani ni sribikä konkrekasionte. Monsotre nimä tö nämene ja di mikamana ne kwe rabadre sribire bäri konkrekasionte, ye Fabian bätä ngwai kwe Isabel dimikani. Ye köböire nitre nimä ye tä kukwe driere bäri. Nibu käkwe ja ngökani ñöte aune ja töi mikani kwetre sribi prekursor auxiliar nuainne sö marzo 2012 yete. Monsotre nimä ye ngätäite monso merire nämä käkwe kwin niebare Isabel aune Fabian ie niara dimikani kwe yebätä. Fabian tä niere: “Kukwe ye mataba ti brukwäte. ¡Kukwe kwin nuainta ni mada kräke ye kwin krubäte!”. Isabel tä niere: “Tita kukwe driere nekänti ye köböire kukwe nieta Salmo 34:8 ye namani bare tibätä. Tita Jehová mike gare jai aune niara töi kwin ye rababa gare tie. ¡Tita kukwe driere nete ye kwin krubäte!”.

Marelius bätä Kesia jondron ruäre tuanimetre, akwa kukwe kwin namani bare niaratre yebätä; ñodre, nitre kukwe driekä 41 niena konkrekasion Alta yekänti. Marelius tä niere: “Nunkwe kukwe nuainba yebätä nunta töbike angwane ye tä kä mike juto nunbätä. Nunta sribi prekursor regular nuainne kä nekänti yebätä nunta debe bien Jehovai. Jondron mada ñaka raba kä mike bäri juto nunbätä”. Kesia tä niere arato: “Tikwe tö ngwandre Jehovai rababa gare tie, aune nun tare kwe yebätä nun kriemikaba kwe. Tita nüne mente ti mräkätre yebätä ye tä ti töi mike ja kete bäri bentre. Nunkwe kukwe diani ja käne yebätä nun ñaka ja töi kwite”.

(Kise ngeberekri) Knut aune Lisbeth tä nitre ja mräkäre tötike Uganda

¿Knut aune Lisbeth nikani Uganda yei kukwe meden namani bare? Knut tä niere: “Kä yekänti nünanta jene aune nitre töi ñaka ja erebe ye ñaka rababa nuäre nun kräke kenanbe. Ruäre ngwane nun buleta nemen bren, arato ñö aune ñotra ñakare, akwa nun tö nitre nibe tötike ye erere nun raba nuainne.” Lisbeth tä mike gare: “Nunta nüne yekänti nunkwe nänba ora ötare nememe kä mada känti, yete kukwe drie ñaka jire. Nun rükaba yete angwane nitre ñäkäkä Bibliabätä kwanba nunye aune nitre ye nämä ribere nunye nunkwe tötikadre Bibliabätä. Nunta nitre ye dimike ye tä kä mike juto krubäte nunbätä”.

Ni ji ngwanka nun käne Jesukristo yebätä kata nemen juto, ñobätä ñan aune niarakwe sribi ye kömikani käne. Jesukwe niebare “mun näin ti mike gare ietre amne munkwe niaratre mika ja töitikaka siba tibe”. Nire tä juto biarebe kukwe ye mikakäre täte ye tä kä mike nuärebätä (Mat. 28:19, 20).