Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe mikadre täte ye köböire ni raba nemente nire

Kukwe mikadre täte ye köböire ni raba nemente nire

KÖBÖ 26 diciembre 2004 yete, dobo kri 9,1 nakaninkä isla Simeulue nemenkä noroeste Sumatra (Indonesia) yekänti. Mren jatani ngrötö bäri mentokwäre ye nitre nünanka mren kräbäre ye käkwe tuani. Bengwairebe, nitre ye ngitiani kä tokwä ye kokwäre, namanintre niere ja dibiti: “Smong! Smong!”, ye abokän kukwe kwetre yebiti “mren kite jate” meden gärätä. Kä jämi niken 30 minuto ta angwane, mren ye nakaninkä mente kuin aune niabare jate, ju bätä kä juani ngwarbe jökrä kwe.

Nitre nünanka isla Simeulue yekänti mren niabare käne jate. Akwa, nitre 78,000 nünanka ngutuä mrente yete, ye ni kükü aibe krütani. ¿Ñobätä ni braibe? * Nitre nünanka yete tätre niere: “Dobo rakadrekä aune mren ye jata ngrötö bäri angwane, mä gitia kä tokwäte, ñobätä ñan aune ñan raire jataita ja dibiti ja jiebiti”. Mren tä kite nikwite ye ngwane mren niai jate ye nitre kirabe ye käkwe driebare nitre nünanka Simeulue yei. Nitre yekwe kukwe mikani täte ye köböire namaninte nire.

Kukwe tare rabai bare kä jökräbiti tibien nieta Bibliakwe ye nibira ja ken, ye abokän “kä dätebare kena angwane ja tare nika ñakare krübäte kore abko erere ja tare nikadi kri krübäte kä ye ngwane. Yebti ñan ja tare nikadreta mda ye kwrere” (Mateo 24:21). Nitre tä kä tibien juen ngwarbe o kukwe tare tä nemen bare ye ñan ai gärätä; ñobätä ñan aune Ngöbökwe Kä tibien sribebare ne kwe tädre kärekäre (Eclesiastés 1:4). Ñakare aune, “nire nire käta kä temen ne juen ngwarbe” ye Ngöbökwe juandi ngwarbe. Kukwe käme aune ja tare nikata ye mikai krüte (Revelación [Apocalipsis] 11:18; Proverbios 2:22). ¡Kukwe kwin krubäte!

Ne madakäre, mren tä nen jate, dobo kri bätä volcán tä jutra ngitiekä ye kätä nitre kwati murie kete, akwa gwäune nitre gaite ye ngwane ye erere ñaka rabai bare, nitre ñaka ngite ye ñaka krütai jire. “Ngöbö abokän ja tare” nieta Bibliakwe, aune “nitre kukwe metre nuainkä yekwe kä tibien rabai, aune nünandi kärekäre te kwetre” käbämikata kwe (1 Juan 4:8, TNM; Salmo 37:29). ¿Kukwe tare rabai bare ye ngwane, mäkwe dre nuaindre ne kwe mä rabadrete nire aune kukwe käbämikata Jehovakwe ye rabadre mäkwe? Kukwe nieta ye mäkwe mikadre täte.

MREN TÄ NIKWITE YEBÄTÄ NIKWE JA NGWANDRE MOKRE

Kukwe käme aune ja tare nika ye mikai krüte köbö medente ye ni ñaka raba niere metre ta, ñobätä ñan aune Jesukwe niebare: “Ti jatadreta köbö mdente amne ñänä okwä nuäi, ye abko gare ñakare jire chi ni mda mdaye, angele kä käinbti ie gare ñakare amne Ngöbö Odei ie gare ñakare arato, akwa Ngöbö ni Rün aibe ie tä gare kaibe”. Akwa yebiti ta,  nikwe ja ngwandre mokre Jesukwe niebare (Mateo 24:36; 25:13). ¿Ja ngwandre mokre drebätä? Kä krütai ye Ngöbö jämi kite ngwena ye känenkri dre rabai bare ye Biblia tä mike gare. Mren niai jate ye käi namanina no yebätä nikwitani drekebe ngwarbe ye käkwe nitre nünanka Simeulue mikani mokre, ye erere kukwe tä nemen bare käbiti tibien ye rikwitai drekebe ngwarbe ye käkwe mikai gare nie kä krütai ye rabaira ja ken. Kukwe ruäre jatai nemen bare nieta Bibliakwe ye mikata gare ruäre recuadro tä página nekänti yebätä.

Erametre jondron ruäre ye namanina bare mekerabe, akwa köbö jene jene te bätä kä ruäre aibe känti. Akwa, “kukwe [...] ye jata[dre] nakenkä jökrä” ni okwäbiti angwane kä krütai ye rabaira ja ken rabai gare nie niebare Jesukwe (Mateo 24:33). Jesukwe kukwe niebare ye ñongwane 1) nakaninankä kä jökräbiti tibien, 2) jökrä namanina bare kä arabe näire aune 3) tä nirien bäri ñan rababare bare ye erere. Erametre, nita nüne kä ye näire.

NI TARE NGÖBÖKWE TÄ BÄMIKE

Ni expresidente Estados Unidos käkwe niebare: “Jondron sribeta ni mikakäre mokre kukwe tare känenkri ye köböire ni raba nemente nire”. Mren niabare jate 2004 ye ngwane, ye bitikäre kä jökrä känti alarma mikani yete ne kwe kukwe tare rakadrekä ye ngwane nitre ñaka juruaindre kwati. Ye erere arato, Ngöbökwe kukwe ükaninante arato ni mikakäre mokre kä krütai jämi nüke ye känenkri. Biblia tä kukwe ne käbämike: “Gobran Ngöbökwe kukwei kwin ne driedi kä jökräbiti tibien kukwe mikakäre gare juta jökrä ie; aune ye ngwane kä krütai ye köböi rükai” (Mateo 24:14TNM).

Kä känente nitre testiko Jehovakwe kukwe kwin driebare ora 1,900 millón biti bäri juta 240 yekänti, aune nuainbare kwetre kukwe 700 jene jenebiti bäri. Kukwe drieta ye tä bämike bäri metre kä krütai ye nibira bäri no. Nitre Testiko yekwe ni mada tare yebätä tätre ja di ngwen krubäte köbö kri Ngöbökwe tä nökrö bäri drekebe ja ken ye mikakäre  gare ietre (Mateo 22:39). Kukwe ye niena gare mäi ye tä mike gare mä tare Jehovakwe. Ngöbö “ñaka tö mun gaite jire iti; ñakare aune mun jökrä käkwe ja töi kwitadre ie niara tö” ye mäkwe ngwan törö jai (2 Pedro 3:9TNM). ¿Ngöböta kukwe niere ye mäkwe mikai täte?

¡NGITIE MÄ RABA NEMEN KWÄRE YEKÄNTI!

Mren ye niabareta motokwäre ye ngwane nitre nünanka Simeulue mrenbäre gitiabare kä mente kuin yekänti ne kwe rabadrete nire; mren yekwe niadreta jate ye ñaka ngübabare kwetre. Niaratre gitiabare drekebe ngwarbe ye köböire namaninte nire. Mä rabadrete nire yekäre mä gitiadre “kä mente kuin” yekänti arato. Isaías ni Ngöbö kukwei niekä käkwe kukwe ütiäte tikabare nitre nübaikäre abokän täbe ütiäte “kä krüte” ne näire. Tikabare kwe: “Jakwre, aune brän ngutuä Jehovakwe yebiti, [...] niarakwe ni tötikai ji kwe yebiti, aune erametre nikwe nändi ji kwe yebiti” (Isaías 2:2, 3).

Nita niken ngutuä mente kuin yebiti angwane kätä nemen tuin mobe nie aune ja nemen ruin kriemikani nie. Ye erere arato, ji Ngöbökwe kädrieta Bibliabätä ye namanina gare nitre kwati krubäte ie abokän tä dimike nüne kwin (2 Timoteo 3:16, 17). Ye tä dimike näin “ji” Ngöbökwe yebiti aune Ngöböta niaratre kain ngäbiti aune tä ngübare.

¿Ngöböta ni nübaire aune tö ni kriemikai kukwe tare tä nakainkä ne näire nieta kwe ye mäkwe kai ngäbiti? Kukwe rakaikä “kä krüte” näire nieta Bibliabätä tä recuadro yekänti yebätä mäkwe ja tötika (2 Timoteo 3:1). Nitre testiko Jehovakwe tätre kukwe driere mä käibiti ye raba mä dimike kä jutobiti dre nieta Bibliakwe ye mike nüke gare mäi aune mä dimike nuainne. Mä tö kukwe gai ye raba nemen gare ño mäi Internet käi nunkwe www.jw.org/es yekänti ye mä törba mikai gare jai raba ruin nunye. Mäkwe känä ENSEÑANZAS BÍBLICAS > PREGUNTAS SOBRE LA BIBLIA nieta yekänti.

^ párr. 3 Kä 2004 yete mren niabare jate yekwe nitre 220,000 murie ketani, mren niabare jate yekwe nitre murie ketani bäri kwati krubäte mikata gare.