Känändre nekänti

Indice yete känändre

Ani kantare kä jutobiti

Ani kantare kä jutobiti

“Nikwe Ngöbö nikwe käikitadrekä cancionbiti ye kwin krubäte” (SAL. 147:1).

KANTIKO: 9, 1

1. ¿Canción ye köböire nita dre nuainne?

BATI ni tärä okwä tikaka niebare, tärä okwä ye tä ni mike töbike aune musika ye köböire jata nemen ruin kwin o käme nie; akwa canción ye köböire nita töbike drebätä ye ererebätä ja nemen ruin kwin o käme nie. Kantiko nikwe yebiti nita Jehová ni Rün kä kwinbiti käikitekä aune niara tare nikwe ye nita niere ie. Ye köböire jata nemen ruin niara ken nie. Nikwe kantadre kaibe o ja mräkätre konkrekasionte ben, akwa kantadre ye ütiäte krubäte Ngöbö mikakäre täte ye gare nie.

2, 3. a) Nitre ruäre kantadre ja dibiti konkrekasionte ngwane, ¿ja raba nemen ruin ño ietre? b) ¿Kukwe meden meden ngwantarita abokän nibike mike gare jai kukwe ja tötikara nekänti?

2 Akwa, ¿kantadre ja dibiti konkrekasionte ye tuin kwin nie o nita nemen ja gaire? Kä ruäre känti, nitre brare ye ñan töta nemen kantai ni kwati okwäbiti. Ja mräkätre mada tä kantare ye ngwane, nitre umbre ji ngwanka ñaka kantadre ja dibiti o tädre jondron mada nuainne ye köböite nitre konkrekasionte töi raba nemen ye erere arato (Sal. 30:12).

3 Kantadre ye ütiäte Ngöbö mikakäre täte rükadre gare metre nie ye ngwane, kantata gätäte ye ni ñaka juain ja bäre. Nikwe ngwandretari jai: “¿Kantata gätäte ye tuin ño tie? ¿Ño ti ñan raba kä jürä ngwen jabätä kantakäre kä jutobiti? ¿Tikwe dre nuaindre  ne kwe kukwe nieta kantikobätä ye erere ja rabadre ruin tie kantakäre?”.

ÜTIÄTE KRUBÄTE NGÖBÖ METRE MIKAKÄRE TÄTE

4, 5. Kantiko ye namani ütiäte krubäte nitre israelita kräke Jehová mikakäre täte, ¿ye ñobätä ni raba niere?

4 Mekerabe nükebe kä nengwane, ni Jehová mikaka täte tä Ngöbö käikitekä musika yebiti. Nitre israelita nämene ja ngwen metre Jehovai ye ngwane, kantiko ye nämene tuin ütiäte ietre Jehová mikakäre täte. Ñodre, rei David kukwe ükaninte sribikäre templote ye ngwane, nitre levita 4,000 kädekani kwe Jehová käikitakakäre musika yebiti. Niaratre ye ngätäite, nitre 288 yei ‘kantadre Jehovai’ ye nämene gare kwin (1 Crón. 23:5; 25:7).

5 Templo käi ngwani juto jabätä ye ngwane, musika aune kantiko ye namani ütiäte krubäte. Biblia tä niere: “Nitre trompeta ngö mikaka aune nitre kantaka ye nämene Jehová käikitekä bätä debe bien gwairebe ie aune trompeta, címbalo bätä jondron kantakäre ye ngö mikani bäri kri kwetre Jehová käikitakakäre ye ngwane, [...] ju Ngöbö metre yekwe känti Jehová die namani”. Erametre, köbö ye näire tödeka nitre israelita yekwe namani dite (2 Crón. 5:13, 14; 7:6).

6. Nehemías nämene sribire gobranbe Jerusalén ye ngwane, ¿kukwe meden ükaninte kwe musika aune kantiko ye kräke?

6 Nitre israelita ja ngwanka metre Jehovai käkwe ki Jerusalén ükaninteta ye ngwane, Nehemías nitre levita ükaninte kantakäre aune musika ngö mikakäre. Ki ükaninteta käi ngwani juto jabätä ye ngwane, musika ye köböire kä namani bäri juto niaratre yebätä. Nitre kantaka ükaninte ketebu “debe biankäre”. Nitre ükaninte ketebu ye nikani ki yebiti ta ji jene jene yebiti nememe ngätänintre jabe templo ken ye ngwane. Niaratre nämene kantare ja dibiti ye kukwe namani ruin mobe (Neh. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43). Erametre, nitre Jehová mikaka täte namani kantare kä jutobiti Jehovai ye namani tuin kwin ie.

7. ¿Ni ja tötikaka Jesukwe rabadre kantare Ngöbö mikakäre täte ye Jesukwe bämikani ño?

7 Jesús näire, musika ye nämene ütiäte krubäte Ngöbö metre mikakäre täte. Köbö ütiäte te Däkien Jesús Mrö Biani Deu ye bitikäre, Jesús kantabare nitre ja tötikaka kwe yebe (ñäkädre Mateo 26:30 yebätä).

8. ¿Nitre kristiano siklo kena yekwe kukwe meden kwin bämikani ni käne?

8 Nitre kristiano siklo kena nämene kantare gwairebe Ngöbö mikakäre täte yebiti kukwe kwin bämikani kwetre ni käne. Erametre niaratre ñaka nämene ja ükökrö templote, ñakare aune ju ñaka bä nuäre yete. Akwa nämenentre kantare kä jutobiti. Jehovakwe apóstol Pablo töi mikani kukwe ne niere nitre kristiano ie: “Munta dirire jae kwärikwäri amne munta mäträre jabtä kwärikwäri arato angwane, [...] munkwe Ngöbö käi ngwian nuäre jabtä, käkwe salmos, himno nie käre Ngöböye amne, ka mda mda Ngöbö käikitakakrä” aune debe biankäre ie (Col. 3:16). Ye erere nikwe “ka mda mda Ngöbö käikitakakrä “ ye kantaidre kantiko nikwe yebätä. Kantiko ye mrö ja üaire bianta “ni klabore ie tö ngwan raba bätä töbätä” yekwe nie (Mat. 24:45TNM).

¿ÑOKÄNTI KÄ JÜRÄ ÑAKA RABA NEMEN NIBÄTÄ KANTAKÄRE?

9. a) ¿Ñobätä kä jürätä nemen nitre ruärebätä kantakäre ja dibiti gätäte aune gätä krikri yete? b) ¿Ño nikwe kantadre Jehovai aune nire nire käkwe kukwe kwin ye bämikadre ni käne? (Üai bämikani kena mikadre ñärärä).

9 Ni mräkä o nita nüne yekänti nitre ñaka kantare yebätä kä jürä raba nemen ni ruärebätä kantakäre. O nitre kantaka radiote o televisionte ye tä kantare bäri  kwin ni ngwä rabadre ruin nie ngwane, ni raba nemen ja gaire o ja ñan raba nüke törö nie kantakäre. Akwa ye ñan aibätä ni ñaka rabadre kantare Jehovai. Ñakare aune nikwe kantiko nikwe ye kadrekä kwin, nikwe dokwä kadrekä kwin aune nikwe kantadre ja brukwä tätebiti (Esd. 3:11; ñäkädre Salmo 147:1 yebätä). * Kä nengwane, Ju Ja Ükarakrö keta kabre yete televisión tärä abokän te kantiko nikwe ye mikata tuare. Ye raba ni dimike kantare bäri ja dibiti. Ne madakäre, kä nengwane kukwe ükateta kädriedre Kwela Sribi Ngöbökwe Jie Ngwankäre nitre umbre kräke yete kantiko tä ükaninte kantakäre arato. Ye tä mike gare, nitre umbre kantadre gätäte kukwe kwin bämikakäre ye ütiäte krubäte.

10. Ja ñaka rükadre törö nie kantakäre ja dibiti ye ngwane, ¿nikwe dre ngwandre törö jai?

10 Ja mräkätre mada ie ja ñaka nüke törö kantakäre ja dibiti, ñan ñobätä aune kukwe juruadre kantare ye tätre nemen gaire o ñaka kantare kwin ruin ietre. Akwa ani töbike kukwe nebätä. Nita blite ye ngwane, “ni jökrä käta ja mike ngite bätäkä ngwarbe”, akwa ya ñan aibätä ni ñan blite jankunu (Sant. 3:2). Ye erere arato, ni ñaka kantare kwin akwa ye ñan aibätä ni ñan kantai jankunu Jehovai.

11, 12. ¿Kukwe meden meden nieta abokän raba ni dimike kantare bäri kwin?

11 Nikwe kantadre ño ye ñaka gare nie, yebätä kä jürä raba nemen nibätä. Nikwe dre dre nuaindre kantakäre bäri kwin ye ani mike gare jai. *

12 Nikwe burie jäkädre kwin yekwe ni dimikai kantare ja dibiti. Electricidad ye köböire ñotra träta nemen, ye erere arato nita burie jäke ye köböire ni raba blite o  kantare ja dibiti. Nita blite ye ngwane ni kukwei nemen nuäi ye erere nikwe kantadre (tärä Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático, página 181 nemen 184, subtítulo “Control del volumen de aire” ye mikadre ñärärä). Aune ni Ngöbö mikaka täte rabadre kantare ja dibiti bätä kä jutobiti Ngöböi nieta Bibliakwe nie arato (Sal. 33:1-3).

13. Nikwe dre nuaindre kantakäre töi jämebiti ye mä raba niere.

13 Nita Ngöbö mike täte ni mräkäbe o nita kaibe ye ngwane, nikwe kukwe ne nuaindre: kantiko meden tuin kwin nie ye nikwe diandrekä jai aune nikwe ñäkädrebätä ja dibiti bätä töi jämebiti; ye bitikäre, nikwe burie jäkädre aune nikwe ja kukwei mikadre ye erere orasion tä tikani kantiko yebätä ye niekäre jökrä jatäri; biti, nikwe kantadre ja dibiti orasion yebätä (Is. 24:14). Ni kukwe rabai bäri kri aune ye kwin krubäte. Nikwe ñaka kä jürä ngwandre jabätä aune ni ñaka rabadre ja gaire.

14. a) ¿Nita kantare ye ngwane nikwe kada ngiandrekä bäri kri ye ñobätä ütiäte? (Recuadro “ Ño nikwe kantadre bäri kwin” mikadre ñärärä). b) Kukwe nieta kantakäre bäri kwin ye mä raba kädekete ruäre.

14 Ni kukwe rabadre kri yekäre, nikwe kada ngiandrekä kri. Aisete nikwe kada ngiandrekä bäri kri kantakäre. Akwa ni kukwe chi o krä chi rabadre ruin nie ye ngwane, ¿nikwe dre nuaindre? Tärä Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático, página 184 yebätä recuadro Cómo superar problemas específicosye raba kwen nie kantakäre bäri kwin.

NIKWE KANTADRE JA BRUKWÄ TÄTEBITI

15. a) ¿Kä 2016 yete, gätä nuainbare ye näire kukwe meden mikani gare? b) ¿Ñobätä kantiko ye tuaninteta mrä?

15 Kä 2016 yete, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania gätä nuainbare ye näire kukwe ütiäte krubäte mikani gare. Ja mräkä Stephen Lett, Ni Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä, käkwe kantiko mrä ye mikani gare. Kädekata Ani kantare  kä jutobiti Jehovai. Tärä okwä kantiko sribebare käne yebätä tuaninteta mrä ne kwe Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras inglere tuaninteta mrä kä 2013 yete ye ererebätä ükadrete ye ja mräkä Lett mikani gare. Aisete kukwe nie ñaka niena Biblia tuaninteta mrä yebätä ye dianinkä o kwitani bä jene. Arato, kantiko tä blite kukwe drieta yebätä aune tä debe bien ni kökanintari yebätä ye mikani mrä yete. Ne madakäre, kantiko ye ütiäte krubäte Ngöbö mikakäre täte nie, yebätä Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä yekwe tärä kwin krubäte ye kwata sribebare Biblia Traducción del Nuevo tuaninteta mrä ye erere.

16, 17. ¿Kukwe meden meden ükaninte bäri kwin kantiko mrä yebätä?

16 Kantiko mrä ye medenbätä kantadre rabadre gare nie yekäre, kukwe medenbätä kantiko tä blite ye ererebätä tä ükaninte jatäri. Ñodre, kantiko 12 kena ye tä blite Jehovabätä, kantiko keta kwä ja käne ye tä blite Jesús aune ni kökanintari yebätä aune ye erere kantiko ja känenkäre tä ükaninte. Kantiko jene jene tä blite drebätä ye jökrä tä ükaninte kena arato. Ye raba ni dimike kantiko denkä kantakäre kukwe kädriedre ni jökrä kräke ye näire.

17 Kantiko ruäre ye ükaninte bäri kwin aune kukwe ruäre nie ñaka niena ye kwitani bä jene ni dimikakäre kantare ja brukwä tätebiti. Kukwe ruäre ñaka nuäre rükadre gare dianinkä ye köböire rabai bäri nuäre kantakäre nie kantiko yebätä. Kukwe medenbätä blitata gätäte aune kukwe driekäre ye ererebätä kantiko tädre blite ye ükaninte kantiko tuaninteta mrä yebätä. Kantiko ye ükaninte meritre Testiko, monsotre bati, nitre tä krire kukwebätä aune nitre tö kukwe Ngöbökwe mikai gare jai tä nüke gätäte bätä gätä krikri yebätä dimikakäre. Niaratre nämene kantare kantiko yebätä ngwane, nitre madakwe dre nuaindre ye nämenentre niere ietre aune ye köböite ja nämene nemen ruin jene ietre raba nunye.

Nita Ngöbö mike täte ni mräkäbe ye näire nikwe ja kitadre kantiko yebätä. (Párrafo 18 mikadre ñärärä).

18. ¿Ñobätä nikwe kantiko mrä ye mikadre gare kwin jai? (Nota mikadre ñärärä arato).

18 Kantiko keta kabre tä Ani kantare kä jutobiti Jehovai yebätä ye tä tikani orasion nuainta Ngöböi ye kwrere. Ye köböire ja ruin ño nie ye ni raba niere ie. Kantiko mada mada ye tä ni töi mike ja mräkätre dimike ja tarere aune kukwe kwin nuainne (Heb. 10:24). Aisete nikwe musika ngö nemenkä ño aune tärä okwä kantiko yebätä ye mikadre gare kwin jai. Rabadre gare nie yekäre, kantikobätä kantata tä mikani jw.org yete ye ni raba kukwe nuin. Nikwe ja kitai kantiko yebätä ja gwirete ngwane, kanta rabai gare töi jämebiti kantiko yebätä nie aune ja brukwä tätebiti. *

19. ¿Ñokänti ni jökrä konkrekasionte raba Jehová mike täte?

19 Nikwe kantadre ye ütiäte krubäte Ngöbö mikakäre täte ye nikwe ngwandre törö jai. Yebiti nita Jehová tarere aune debe bien ie ye ni raba bämike ie (ñäkädre Isaías 12:5 yebätä). * Nita kantare kä jutobiti ye ngwane, nita nitre mada töi mike ye erere nuainne arato. Ni bati aune ni umbre konkrekasionte o nitre tä krire kukwebätä ye jökrä raba kantare Ngöbö mikakäre täte. Yebätä, nikwe kantadre ja brukwä tätebiti Ngöböi. Kukwe nuain mananta nie ne nikwe nuaindre: “Munkwe kanta Jehovai”. ¡Ani kantare kä jutobiti Jehovai! (Sal. 96:1).

^ párr. 9 Salmo 147:1: “¡Munkwe Jehová käikitaka! Nikwe Ngöbö nikwe käikitadrekä cancionbiti ye kwin krubäte; ¡niara käikitadrekä ye kwin krubäte!”.

^ párr. 11 JW Broadcasting yete, kukwe kädrieta kantakäre bäri kwin kädekata Listos para cantar las nuevas cancionesye raba kwen mäi, VIDEOS > DESDE NUESTRO ESTUDIO > DISCURSOS yekänti.

^ párr. 18 Gätä krikri yete, kukwe kädriedre köbö kwatire kwatire te ye kömikakäre musika mikata kukwe nuadre minuto kräjätä. Musika ye tä ni töi aune ni brukwä mike juto kantakäre aune kukwe kädrieta ye kukwe nuakäre. Yebätä musika mikata kukwe nuadre ye ngwane, ni rabadrera täkäni tibien aune nikwe kukwe nuadre kwin ye ütiäte krubäte.

^ párr. 19 Isaías 12:5: “Jehovakwe jondron keta kabre kwin sribebare yebätä munkwe kanta niara käikitakakäre. Aune mika gare kä jökräbiti tibien”.