Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nitre rüne, ¿munta monsotre munkwe dimike nirien kukwe ja üairebiti aune ja ngökö ñöte?

Nitre rüne, ¿munta monsotre munkwe dimike nirien kukwe ja üairebiti aune ja ngökö ñöte?

“Ne aisete gwängware näin krö, bti ma rika ja mike ngökadre ñöte” (HECH. 22:16).

KANTIKO: 51, 135

1. Monsotre jämi ja ngökö ñöte ye känenkri, ¿nitre rüne tö dre mikai gare jai?

MERI Testiko kädeka nämene Blossom Brandt tö namani ja ngökai ñöte ye ngwane dre namani barebätä ye tä mike gare: “Ti tö nämä ja ngökai ñöte ye sö kabre te ti nämä niere ti rün bätä ti meye ie aune niaratre blitaba tibe bä kabre kukwe yebätä. Kukwe diain tikwe jai ye nämä nüke gare kwin tie o ñakare ye niaratre törbaba mikai gare kwin jai. Köbö 31 diciembre kä 1934 yete, tikwe ja ngökaba ñöte ye kukwe ütiäte tikwe dianba nuaindre jai”. Ye erere arato, kä nengwane nitre rüne kukwebätä tö monsotre kwetre tuai kukwe kwin den nuaindre jai. Nitre rüne rabadre monsotre kwetre töi mike ñaka ja ngökö ñöte bengwairebe ye köböite kukwe kri raba nemen kisete kukwe ja üairebiti (Sant. 4:17). Akwa, monsotre jämi ja ngökö ñöte ye känenkri, nitre rüne tö niaratre tuai nemen juto biare rabakäre ja tötikaka Kristokwe.

2. a) ¿Kukwe meden tä nitre circuito tuabitikä ye ruäre mike töbike? b) ¿Kukwe ja tötikara nekänti nibike dre mike gare jai?

2 Ja mräkätre kukwebätä monsoi yebiti kä niena 20 näre, akwa  jämi ja ngökö ñöte ye tä nitre circuito tuabitikä ye ruäre mike töbike nieta kwetre. Monsotre ye jökrä bäsi tä niken gätäbätä, kukwe driere aune ja niena ruin testiko Jehovakwe ietre. Akwa, kukwe ruärebätä niaratre ñaka ja töi mike ja denkä mento Jehová kräke aune ja ngökö ñöte. ¿Ñobätä niaratre ñaka nuainne? Ruäre ngwane, niaratre rün aune meye tä niere ietre, ja känenkäre rabadre ja ngökö ñöte. ¿Ñobätä nitre rüne kukwebätä ñan töta nemen monsotre kwetre tuai ja ngökö ñöte jötrö ngwarbe? Kukwe ketabokä raba nitre rüne mike töbike ye nibike mike gare jai kukwe ja tötikara nekänti.

¿MONSO TIKWE NIENA JUTO BIARE JA NGÖKAKÄRE ÑÖTE?

3. ¿Kukwe meden nämene Blossom rün aune meye mike töbike?

3 Blossom yebiti kä namanina debe näre ja ngökakäre ñöte aune ñobätä ye ütiäte mikakäre nüke gare jai o ñakare, ye namani rün aune meye mike töbike. Monsotre niena juto ja diankakäre mento Jehová kräke, ¿ye ñokänti raba nemen gare nitre rüne ie?

4. ¿Mateo 28:19, 20 yekänti Jesukwe kukwe biani nuaindre ye tä nitre rüne dimike ño?

4 (Ñäkädre Mateo 28:19, 20 yebätä). Rababa gare nie kukwe ja tötikara käne yebätä erere, kä nuäi nibiti ngwane ja ngökadre ñöte ye Biblia ñaka niere. Akwa, ja mikadre nänkä Kristo jiebiti ye dre gärätä yebätä nitre rüne rabadre töbiketari. “Munkwe niaratre mika ja töitikaka siba tibe” nieta Mateo 28:19 yete, ye abokän nitre tötikadre ne kwe rabadre nänkä ni iti jiebiti ye meden gärätä. Ni ja tötikaka Jesukwe ye tä kukwe mike gare jai aune Jesukwe kukwe driebare ye nüke gare ie bätä töita kwatibe mikabätä täte. Ye medenbätä, monsotre tädre chi ye ngwane nitre rüne kukwebätä rabadre ja töi mike dirire ietre, ne kwe rabadre ja ngökö ñöte aune ja mike nänkä Kristo jiebiti. Erametre, monsotre kia ñan raba kukwe meden ribeta ja ngökakäre ñöte ye nuainne. Akwa Biblia tä mike gare, monsotre kia yei kukwe raba nüke gare aune raba kukwe metre Bibliabätä ye mike ütiäte jai.

5, 6. a) Biblia tä dre niere Timoteo yebätä nibira gare nie, ¿aisete ni raba dre niere ja ngökani ñöte kwe yebätä? b) ¿Nitre rüne raba dre nuainne monsotre kwetre dimikakäre bäri kwin?

5 Timoteo nämene bati ngwane, ja töi mikani kwe sribire Jehová kräke. Apóstol Pablo niebare, Timoteo “nämane chi ngäbäkrere angwane” Kukwe Ngöbökwe ye namanina gare ie. Timoteo rün ñaka nämene Jehová mike täte, akwa niara meye aune mölöi judío käkwe dimikani Kukwe Ngöbökwe ye tarere. Ye köböire, namani tödeke krubäte (2 Tim. 1:5; 3:14, 15). Kä namani 20 niarabiti ye ngwane, namanina juto biare sribi ütiäte nuainkäre konkrekasionte (Hech. 16:1-3).

6 Erametre, monsotre kia nibu ye töi ñaka ja erebe. Ruäre tä nemen töbike ni ünä kwrere akwa ruäre abokän ñaka töbike ye erere. Monsotre ruäre täte kia ngwane, tärä nemen töbike ni ünä kwrere aune töta nemen ja ngökai ñöte. Akwa, monsotre mada abokänbiti kätä niken raire ta ngwane tätre ja töi mike ja ngökö ñöte. Nitre rüne ie kukwe ye nüke gare ngwane, ñaka tä monsotre kwetre ye töi mike ja dibiti ja ngökö ñöte, ñakare aune tä dimike nirien bätärekä kukwe ja üairebiti. Proverbios 27:11 tä kukwe niere ye monsotre kwetre tä mike täte bökän ngwane, käita nemen juto bätätre (ñäkädrebätä). * Akwa, monsotre kwetre ja mikadre ja tötikaka Kristokwe ye ñaka käi kwitadrekä jire kwetre jabiti. Yebätä niaratre rabadre ngwentari jai: “¿Monso tikwe ie kukwe niena gare ja diankakäre mento Ngöbö kräke aune ja ngökakäre ñöte?

 ¿KUKWE NIENA GARE MONSO TIKWE IE?

7. Ni jämi ja ngökö ñöte ye känenkri, ¿kukwe Bibliabätä ye jökrä rabadre gare nie? Mä raba mike gare.

7 Erametre, nitre rüne tätre kukwe metre ye driere monsotre kwetre ie ne kwe kukwe ye rabadre gare kwin ietre. Kukwe rabai gare monsotre ie yekwe dimikai ja töi mike ja denkä mento Jehová kräke. Ye tä mike gare, monsotre jämi ja denkä mento Ngöbö kräke aune ja ngökö ñöte ye känenkri, ¿kukwe Bibliabätä ye jökrä rabadre gare ietre ye ai gärätä? Ñakare. Erametre, nitre jökrä tä ja ngökö ñöte ye rabadre ja tötike jankunu kukwe metre yebätä (ñäkädre Colosenses 1:9, 10 yebätä). Ye erere ngwane, ¿ni jämi ja ngökö ñöte ye känenkri kukwe metre rabadre gare nuäi nie?

8, 9. Kukwe namani bare Pablo aune ni nitre ngite ngübabitikä yebätä, ¿ye tä dre driere nie?

8 Nitre ja mräkäre siklo kena yekwe dre nuainbare ye raba ni dimike kukwe ngwantarita ye mike gare jai (Hech. 16:25-33). Kä 50 ngrabare, Pablo nikaninta bobukäre kukwe driere juta Filipos yekänti. Pablo aune Silas ye rüere kukwe ngwarbe niebare yebätä kitani ngite. Köbö yete deu, dobo kri nakaninkä aune jukwe ngite käi yekänti ye jökrä ngitiani. Nitre nämene ngite ye jökrä ngitiani namani ruin ni nitre ngite ngübabitikä ie, yebätä bäsi ja murie ketani kwe. Akwa, Pablokwe ñaka tuanimetre nuainne. Pablo aune Silas käkwe kukwe driebare ni nitre ngite ngübabitikä aune mräkätre ie. Nitre yei kukwe namani gare Jesubätä ye mikani tuin ütiäte kwetre jai, yebätä ja ngökani ñöte bengwairebe kwetre. ¿Kukwe namani bare ye tä dre driere nie?

9 Ni nitre ngite ngübabitikä ye ni romano abokän nämene käne ni rükä erere raba ruin nie aune ni yei Kukwe Ngöbökwe ñaka nämene gare. Aisete, niara rabadre kristiano yekäre Kukwe metre Ngöbökwe ye rabadre gare ie, ni rabadre sribikä Jehová kräke ye dre gärätä ye rükadre gare ie aune töi rabadre kwatibe kukwe driebare Jesukwe ye mikabätä täte. Kukwe meden metre ye namani gare ie kä braibe te aune kukwe metre ye namani ütiäte kräke yekwe töi mikani ja ngökö ñöte. Niara ja ngökani ñöte akwa ye bitikäre, nämene Kukwe Ngöbökwe mike gare jankunu jai. Ye erere arato, monso tä Jehová tarere aune tö mikai täte yebätä törbadre ja ngökai ñöte niedre kwe rün aune meye ie ye ngwane, ¿nitre rüne raba dre nuainne? Nitre rüne niedre monso kwetre ie, ja ngökakäre ñöte rabadre blite nitre umbre konkrekasionte ben ne kwe niara niena juto biare ja ngökakäre ñöte o ñakare ye rabadre gare ietre. * Nitre tä ja mike ja tötikaka Jesukwe tätre ja ngökö ñöte ye erere, kärekäre monso ye rabai ja kite jankunu Ngöbö töita ño yebätä (Rom. 11:33, 34).

¿MEDENTE MONSO TIKWE RABA JA TÖTIKE BÄRI KWIN?

10, 11. a) ¿Nitre rüne ruäre töita ño? b) ¿Nitre rüne käkwe kukwe meden mikadre nuaindre käne jai?

10 Nitre rüne aune meyere ruäre tä nemen nütüre, monso kwetre jämi ja ngökö ñöte ye känenkri rabadre ja tötike kwela krite aune rabadre sribi kwin känene jai. Nitre rüne töita kwin monsotre kräke raba ruin nie. Akwa, ¿ye köböire kä raba nemen juto bökän monsotrebätä? Aune, ¿Biblia tä kukwe ye erere driere? ¿Jehová tö ni tuai dre nuainne? (Ñäkädre Eclesiastés 12:1 yebätä). *

11 Nitre aune jondron jökrä tä kä nebätä ye  tä ni mike ñaka töbike Jehová tö dre ie aune tä töbike ño ye erere (Sant. 4:7, 8; 1 Juan 2:15-17; 5:19). ¿Dre raba monsotre kriemike Satana aune nitre gobrainta kwe bätä niaratre töita ño yebätä? Niaratre rabadre ja kete kwin Ngöböbe. Nitre rüne töi tädi käre jondron kä nebätä jiebiti ngwane, monso kwetre rabai nütüre jondron kä nebätä ye bäri ütiäte ja ketadre Jehovabe ye kräke. Erametre, nitre rüne kukwebätä ñaka tö jondron kä nebätä tuai monso kwetre töi kwite. Jehová mikadre käne ye aibe köböire kä raba nemen juto bökän nibätä (ñäkädre Salmo 1:2, 3 yebätä). *

MONSO TIKWE JA MIKADRE NGITE YE NGWANE, ¿DRE RABA NEMEN BARE?

12. ¿Ñobätä nitre rüne ruäre ñaka töta nemen monsotre kwetre tuai ja ngökö ñöte biarebe?

12 Meri Testiko iti käkwe niebare ngängän ie, ñaka rabadre ja ngökö ñöte biarebe. ¿Ñobätä? Niarakwe mikani gare: “Nane ti ngängän kitadrekä kukwebätä yebätä ti ñan tö nämä tuai ja ngökö ñöte”. Meri Testiko ye erere, nitre rüne ruäre tätre nemen nütüre monso kwetre yekwe ñaka ja ngökadre ñöte bengwairebe, ñakare aune kä mikadre niken debe näre ta kwe ja ngökakäre ñöte (Gén. 8:21; Prov. 22:15). Nitre rüne tätre nemen nütüre monso kwetre ñan ja ngökö ñöte ngwane, kitaka ñaka raba kukwebätä. Akwa, niaratre tätre ja ngököta akwle. ¿Ñobätä? (Sant. 1:22).

13. Ni iti jämi ja ngökö ñöte, ¿yebätä Jehová ñan raba kukwe ükete ben? Mä raba mike gare.

13 Monso rabadre ünä ye ngwane batibe rabadre ja denkä mento Jehová kräke aune ja ngökö ñöte ie nitre rüne töta nemen. Akwa, ni ñaka rabadre nütüre ni ñan ja ngökö ñöte yebätä Jehová ñan raba kukwe ükete nibe. Kukwe meden kwin aune kukwe meden ñaka kwin Ngöbö kräke ye niena gare monso ie ngwane, Ngöbö raba kukwe ükete niarabe (ñäkädre Santiago 4:17 yebätä). Aisete, nitre rüne ñaka niedre monso ie rabadre ja ngökö ñöte ja känenkäre, ñakare aune rabadre kukwe kwin bämike monso käne. Jehová kukwe ükaninte ye nitre rüne rabadre driere monso ie ne kwe monso rabadre kukwe ye tarere (Luc. 6:40). Yekwe monso kriemikai aune töi mikai kukwe ükaninte Ngöbökwe yei ja tuenmetre jie ngwandre (Is. 35:8).

¿JA MRÄKÄTRE RABA DRE NUAINNE ARATO?

14. ¿Nitre umbre ji ngwanka konkrekasionte ye raba nitre rüne dimike ño?

14 Nitre umbre ji ngwanka konkrekasionte ye raba nitre rüne dimike arato. ¿Raba nuainne ño? Kukwe ja üaire mikadre nuaindre jai yebätä niaratre raba blite bentre. Meri Testiko iti niebare, niara yebiti kä nämene kwä ti ye ngwane ja mräkä Russell blitabare ben minuto 15 kukwe ja üaire mikadre nuaindre kwe jai yebätä. Meri Testiko yekwe sribi prekursor nuainbare kä 70 biti bäri. Ye tä mike gare, nita kukwe kwin niere ni madai ye raba ni mada dimike kukwe kwin nuainne (Prov. 25:11). Nitre umbre ji ngwanka ye raba nitre rüne aune monsotre mike sribire Ju Ja Ükarakrö yete aune monso raba sribi meden nuainne ye erere niaratre raba mike nuaindre ietre arato.

15. ¿Ja mräkätre mada konkrekasionte ye raba dre nuainne monsotre dimikakäre?

15 ¿Ja mräkätre mada konkrekasionte ye raba dre nuainne arato? Niaratre raba ja töi mike monsotre dimikabätä. Monsotre tä nirien ño kukwe ja üairebiti ye niaratre rabadre mike ñärärä arato. Ñodre, ¿monso iti käkwe blitabare kwin gätäte? ¿Gätä Nita Dirire aune Ja Ngwen Ño yete kukwe kädriebare kwin kwe? Tödeka kwe nuaninte ye ngwane, ¿kä ngwani nüke kwe jai? ¿Ja di ngwani kwe  kukwe driere kwelate? Ye erere ngwane, ni rabadre kwin niere ie ja brukwä tätebiti. Nikwe ja töi mikadre blite monsotre ben gätä ye känenkri o gätä ye bitikäre. Nita ye erere nuainne ngwane, monsotre ie ja rabai ruin “konkrekasion kri yete” (Sal. 35:18).

MUNKWE MONSOTRE DIMIKA NIRIEN KUKWE JA ÜAIREBITI AUNE JA NGÖKÖ ÑÖTE

16, 17. a) ¿Ñobätä ütiäte krubäte monsotre ja ngökadre ñöte? b) ¿Ñobätä kä raba nemen juto nitre rüne tä Ngöbö mike täte yebätä? (Üai bämikani kena mikadre ñärärä).

16 Monsotre ‘töi ükadrete bätä tötikadre jankunu Jehová kukwei yebätä’ ye abokän sribi bäri ütiäte tä nitre rüne Ngöbö mikaka täte ye kisete (Efes. 6:4 TNM; Sal. 127:3). Monsotre kia israelita nämene därere ye ngwane nämene nemen juta dianinkä Ngöbökwe yete. Akwa, nitre rüne kukwebätä ye gwirete monsotre kia tä därere ye ngwane ñaka nemen ye erere. Ne madakäre, nitre rüne tä Jehová aune kukwe metre tarere ye ñan aibätä monsotre rabadre tarere arato. Monso tä därere ye ngwane, nitre rüne rabadre ja töi mike dimike rabakäre ja tötikaka Kristokwe, ja denkä mento Ngöbö kräke aune ja ngökö ñöte. Kukwe ye bäri ütiäte. ¿Ñobätä? Ñobätä ñan aune, ja diainkä mento kwe Ngöbö kräke, ja ngökai ñöte kwe aune Ngöbö mikai täte metre kwe, ye köböire rabaite nire kukwe tare köböra nemen bare ye näire (Mat. 24:13).

Nitre rüne rabadre ja töi mike monsotre dimike rabakäre ja tötikaka Kristokwe. (Párrafo 16 aune 17 mikadre ñärärä).

17 Párrafo kena yekänti nikwe blitani meri Testiko iti kädeka nämene Blossom Brandt yebätä. Niara tö namani ja ngökai ñöte niebare kwe rün aune meye ie ye ngwane, niara namanina juto biare ja ngökakäre ñöte o ñakare ye rün aune meye tö namani mikai gare kwin jai. Kukwe ye mikani gare kwin kwetre jai ngwane, dimikani kwetre ja ngökö ñöte. Ja ngökadre ñöte kwe ye köböi namanina jetebe se kwrere ngwane, deu rünkwe kukwe ütiäte nuainbare. Blossom niebare: “Nun jökrä rabadre ngukodokwäre nieba kwe biti oraba kwe. Ngängän chi kwe ja dianinkä mento Ngöbö kräke yebätä kä nämä jutobätä nieba kwe Jehovai”. Kä nikani 60 biti bäri ta ngwane, Blossom niebare: “Ti täi nire ngwane köbö deu ye ñaka käi rikwitaikä jire tibiti”. Monsotre ja diandrekä mento Jehová kräke aune ja ngökadre ñöte ye käi rabadre juto nitre rüne jökräbätä aune ja rabadre ruin kwin ietre ie nun tö.

^ párr. 6 Proverbios 27:11: “Mäkwe ja ngwan töbätä monso tikwe, bätä kä ngwan juto ti brukwäbätä, ne kwe kukwe kwandre niedre tie, ni kätä ñäke ti rüere yei”.

^ párr. 9 Täräkwata Ni Mikaka Mokre marzo 2016 página 6-17 yebätä ¿Mä niena juto ja ngökakäre ñöte? aune ¿Mä raba ja mike ño juto ja ngökakäre ñöte? yekänti kukwe ütiäte mikata gare ye nitre rüne raba kädriere monso kwetre ben. Arato täräkwata Sribi Nikwe Ngöbökrä abril 2011 yebätä “Kukwe ngwantarita” ye niaratre raba mike ñärärä.

^ párr. 10 Eclesiastés 12:1: “Mätä bati ye ngwane, mäkwe Ni Ütiäte Kri mä Sribekä ye ngwan törö jai, kukwe tare käi jämi nüke mä kräke ye känenkri, o kä rükadre te mäkwe niedre: ‘Tita nüne ye käi ñaka juto tibätä’”.

^ párr. 11 Salmo 1:2, 3: “Ñakare aune, Jehovakwe kukwe biani ye käi jutobätä aune dibire rare tä ñäke tiebe tiebe kukwe Kwe yebätä. Rabai kri tä ñö nente kräbiti aune ngwäta nemen käre bätä kä ñaka bä ngrötökä ye kwrere, aune jondron jökrä nuaindi kwe ye rabai bare kwin ie”.