Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE KWE MIKATA GARE

Jehová kräke jondron jökrä nuäre nuaindre

Jehová kräke jondron jökrä nuäre nuaindre

“NI ÑAKA rabaira krüte aune nitre krütanina ye rükaita nire”. Ti muko Mairambubu nikani bute ye ngwane, kukwe niebare ye juruabare ie. Kukwe ye namani tuin kwin ie aune tö namani mikai gare bäri jai. Aisete bu namani nünaninkä aune nitre nikani timo ye ngwane, ti muko nikani meri kukwe niebare ye jiebiti. Meri testiko Jehovakwe ye kädeka nämene Apun Mambetsadykova. Kä ye näire blitadre nitre Testiko ben ye ñäkäi nämä nuen, akwa Apun kukwe drieba nuen yekwe nun töi kwitaba.

SRIBI NÄMÄ DEKÄ NÜKEBE DERE

Ti därebare kä 1937 yete, granja colectiva Tokmak (Kirguistán) ye ken. Ti mräkätre ye abokän kirguís aune nunta blite kukwe kirguís yebiti. Dekä nükebe dere ti rün aune ti meye nämä sribire tirete granja colectiva yekänti. Mrö bian nämene nitre sribikä yei, akwa batibe kä kwatire kwatire ngwian bian nämene ietre sribi ütiäre. Ñaka nämene nemen nuäre ti meye kräke ti aune ti ngwai köre ye ngübakäre. Kä kwärike aibe te ti ja tötikaba kwelate, ñan ñobätä aune ti jataba sribire granja yete dekä nükebe dere.

Ngutuä Teskey Ala-Too

Nun nämä nüne bobre krubäte yebätä ngwian rabadre nünankäre nuen yekäre nun nämä sribire ja dibiti akwa ye köböite nun nämä nemen nainte krubäte. Aisete, ñobätä nita nire aune dre tä ni kräke ja känenkäre yebätä ti ñan nämä töbike. Kukwe metre Jehovabätä aune Jehová töita dre nuainbätä ni kräke yekwe ti töi kwitai ye ti ñan nämä bämike ja töite. Kukwe metre ye namani gare ño nitre Kirguistán ie aune kukwe ye drie jatani ño kä yekänti ye ti törba mikai gare munye. Kukwe ye jataba nemen bare ti käite.

NIARATRE MIKANI KWÄRE AUNE KUKWE METRE DRIE JATABA KWETRE KIRGUISTÁN

Kä 1950 yete, nitre kwati jataba kukwe metre Jehovabätä ye kain ngäbiti Kirguistán. Akwa kukwe metre ye driebätä, nitre Testiko ja tuabare kukwe kri ben. Kä ye näire, juta Kirguistán nämä gare Unión Sovietica ie aune juta nämä gare Unión Sovietica ie ye jökrä känti nitre testiko Jehovakwe ñaka nämä ja mike gobrantre yekri (Juan 18:36). Yebätä, niaratre nämä Estado comunista ye rüere niebare bätätre aune gobrantre ja mikani niaratre rüere. Akwa Ngöbö  Kukwei rabadre gare nitre töi kwin ie ye kukwe mada ñaka raba ketebätä jire. Ñodre, Jehová kräke “jondron jökrä nuäre nuaindre”, ye abokän kukwe bäri ütiäte rababa gare tie (Mar. 10:27TNM).

Emil Yantzen

Gobrantre ja mikani nitre Testiko rüere ye köböire Ngöbö kukwei ye drie jataba bäri Kirguistán yekänti. ¿Namani bare ño? Siberia nämene gare Unión Sovietica ie aune nitre nämene ja mike Estado comunista rüere ye mika nämene ngite yete. Nitre ye mika nämene kwäre ye ngwane, niaratre kwati nämene kite Kirguistán. Niaratre ye ruäre kukwe metre mikaba gare nuen. Ñodre, Emil Yantzen yekwe kukwe metre drieba nuen. Kä 1919 yete, niara därebare Kirguistán aune nitre mika nämene sribire ja dibiti yekänti jänikani ye ngwane, nitre Testiko namani gare ie. Emil kukwe metre kani ngäbiti, kä 1956 yete jataninta Kirguistán aune namani nüne Sokuluk, kä yekänti ti nämä nüne arato. Kä 1958 yete, konkrekasion ükaninte kena kä Kirguistán yekänti.

Victor Vinter

Kä kwati näre nikani ta ye bitikäre, Victor Vinter, nükani Sokuluk. Niara ja tuani kukwe tare krubäte ben. Ñodre, niara ñaka nämene ja mike gobrantre yekri yebätä kitani ngite kä kwä ti te, biti kitani ngite kä kwäjätä te, ye bitikäre mikani sribire ja dibiti kä kwärike te arato. Gobrantre nämene ja mike nitre Testiko rüere, akwa kukwe metre ye driebare jankunu.

KUKWE METRE RABABA GARE NUEN

Eduard Varter

Kä 1963 yete, nitre Testiko 160 näre nämä Kirguistán. Niaratre ye kwati käi Alemania, Ucrania aune Rusia. Eduard Warter nämene niaratre ye ngätäite. Kä 1924 yete, niara ja ngökani ñöte Alemania. Kä 1940 yete, nitre nazis nikani niara ngwena ngite käi yekänti aune kä nikani braibe ta ye bitikäre nitre Unión Soviética nikani niara ngwena nitre mika nämene sribire ja dibiti yekänti. Niara mikani kwäre ye bitikäre kä 1961 yete, nikani nüne juta Kant yekänti, juta ye ken ti nämä nüne.

Elizabeth Fot; Aksamai Sultanalieva

Ni Testiko kädeka nämene Elizabeth Fot abokän nämene dän dike ye nämene nüne Kant arato. Niara nämene dän dike kwin krubäte yebätä nitre doctor, nitre dirikä aune nitre mada mada nämene dän dikamana ja kräke ie. Ni sribikä fiscalía, ye muko kädeka nämene Aksamai Sultanalieva nämene dän dikamana ja kräke Elizabeth ie. Bati, Aksamai janamene Elizabeth känti ye ngwane, ñokäre nita nüne aune nitre krütanina yebätä dreta nemen bare ye namani ngwentari Elizabeth ie. Elizabeth kukwe ye mikani gare ie Bibliabiti. Kä nikani ta ye bitikäre, Aksamai namani kukwe driere kä jutobiti.

Nikolai Chimpoesh

Kä ye näire, Nikolai Chimpoesh, nünanka Moldavia, ye kädekani ni circuito tuabitikä. Aune sribi ye nuainbare kwe kä 30 näre bäsi te. Nikolai nämene konkrekasion tuinbiti, akwa tärä aune täräkwata sribedre aune döräidre ye jie ngwan nämene kwe arato. Kukwe ye namani gare gobrantre ie yebätä Eduard Warter niebare Nikolai ie: “Gobrantre rabai kukwe ngwentari mäi ye ngwane, oficina bäri kri Brooklyn yekänti tärä aune täräkwata juanta nun kräke ye mäkwe nie ietre. Mäkwe nikra bukotai ye ngwärebätä. Mäkwe ñan kä jürä ngwan jabätä” (Mat. 10:19).

Nikolai blitabare Eduard ben ye bitikäre, Nikolai rikadre oficina bukotaikwe Kant yekänti niebare kwetre ie. Niara tä niere: “Ñokänti tärä aune täräkwata tä nemen nunkwe ye bukotai ngwantariba tie. Aune oficina bäri kri Brooklyn yekänti tärä aune täräkwata ye juanta nuen tikwe nieba ie. Bukotai yekwe ñan dre nieba jire tie. Ti tuametreba nikenta kwe  aune ñaka ti käräbata kwe”. Nitre Testiko ye nämene kukwe Gobran Ngöbökwe yebätä mike gare jankunu Kirguistán ngwitärikri, ti nämä nüne ye ken. Aune kä 1980 ye näire, kukwe metre ye rababa gare ti mräkätre ie. Kukwe ye rababa gare käne ti muko Mairambubu ie.

BENGWAIREBE TI MUKO KUKWE METRE KA NGÄBITIBA

Mairambubu ye käi Naryn, Kirguistán yete. Sö agosto kä 1974 yete, ja rababa gare nuen ti ngwai gwirete. Bengwairebe ja rababa tuin ja bä nuen aune köbö ye arabe te nunkwe ja mäkäteba.

Apun Mambetsadykova

Bati sö enero kä 1981 yete, Mairambubu rikaba jondron kökö abokän jatabata bute ye ngwane, tikwe kukwe kädrite kena ye juruaba ie. Ti muko tö rababa kukwe ye mikai gare bäri jai, aisete meri blitaba ye kädeka nämä ño aune nämä nüne medente ye ti muko ngwanintari ie. Niara kädeka nämä Apun niebare kwe ti muko ie, akwa kä ye näire nitre Testiko kukwe driedre ye ñäkäi nämä jankunu ietre yebätä niaratre rabadre ja ngübarebiti. Aisete Apun nämä nüne medente ye ñan niebare kwe ti muko ie ñakare aune nun nämä nüne medente ye ngwanintari kwe ti muko ie. Ti muko rükabata gwi ngwane, kä nämä juto krubätebätä.

Mairambubu nieba tie: “Tikwe kukwe kwin kukwe nuri matare. Ni ñan rabaira krüte ye meri iti nieba tie. Aune jondron nire rubun rubun ye rabai jäme nibe nieba kwe tie”. Kukwe ye rababa tuin ngwarbe tie, yebätä tikwe nieba ie: “Niara jatadre nikänti aune kukwe ye mikadre gare bäri kwe nie”.

Sö rikaba krämä ta ye bitikäre Apun rükaba nunkänti. Biti, meritre kirguís ja mikani käne Testiko ye ruäre rükaba nunkänti. Meritre Testiko yekwe kukwe metre Jehovabätä aune Jehová töita dre nuainbätä ni kräke ye drieba nuen. Kukwe ye driekäre nuen, nämä nun tötike tärä De paraíso perdido a paraíso recobrado yebiti. * Tärä ye nämä kwatibe kukwe Tokmak yebiti, aisete nunkwe mada tikaba kisebiti.

Kukwe niebare Génesis 3:15 yekänti abokän rabai bare Rei Jesukristo Dianinkä Ngöbökwe köböire, ye mikaba gare käne kwetre nuen. Kukwe metre ye mikadre gare ni jökrä ie. ¡Yebätä nunkwe ja töi mikaba kwatibe kukwe driere! (Mat. 24:14TNM). Kä rikaba braibe ta yete, kukwe Bibliabätä rababa gare nuen ye jataba nun töi kwite.

GÄTÄ AUNE NITRE NGÖKA NÄMENE ÑÖTE KÄ KAIBETE

Nitre Testiko Tokmak nun nübaiba ja mäkäte nämä yebätä ngwane, niaratre ye ñaka ni mada erere  rükaba gare drekebe ngwarbe ti aune ti muko ie. Fiesta ye nuainba kwin krubäte aune nitre nämä jäme jabe bätä dö ña ñaka nämä yete. Nitre mada nämä ja mäkete abokänbätä nun janama käne, yete nitre nämä dröbanike, nämä kukwe käme nuainne aune nämä ñäke kämekäme ye erere ñaka rababa bare yete.

Konkrekasion Tokmak yekänti nun janama gätä ruärebätä arato. Kä moren ngwane, nuain nämä kä tokwäte. Bukotai nämä nun miketari ñärärä ye nämä gare ja mräkätre ie, aisete käre niaratre nämä ni iti mike krare nunbiti. Kä ñüre yete nun nämä ja ükökrö gwi aune nun nämä dre nuainne ye bukotai rükaba ngwentari bä kabre nuen. Sö julio kä 1982 yete, ñö kri kädekata Chu yekänti nun ngökaba ñöte ye näire, nunkwe ja ngwanba töbätä (Mat. 10:16). Nun braibe rababa nüke jatäri kä tokwäte, nunkwe kantiko kantaiba Ngöbö käikitakakäre aune kukwe kädrieba nun ja ngökaka ñöte kräke ye nunkwe kukwe nuaba.

NUNKWE JA TÖI MIKABA KUKWE DRIERE BÄRI

Kä 1987 yete, ni iti nämene nüne Balykchy ye tö namani kukwe metre mikai gare jai abokän känti ti rikadre ye ja mräkä iti nieba tie. Rabakäre yete, nun nämä näin ora kräbokä trente. Nun janama bä kabre kukwe driere Balykchy ye bitikäre, nitre kwati tö nämä kukwe metre ye mikai gare jai rükaba gare nuen. Yekwe nun töi mikaba kukwe driere bäri.

Käre ti aune Mairambubu nämä niken Balykchy. Käre bämän krüte yebätä nun nämä nemen yete, nun nämä niken kukwe driere aune nun nämä gätä nuainne. Batire batire nun nämä niken tärä aune täräkwata ngwena bäri ere sako papa ngwana yete. Sö kratire kratire te nun nämä niken tärä aune täräkwata ngwena sako krobu, akwa bäsi ñaka nämä nemen täte nuen döräidre nitrebiti. Aune nun nämä niken aune kiteta trente ye ngwane, nun nämä kukwe driere nitre ie arato.

Juta Balykchy yekänti nun janama kukwe driere kena ye bitikäre kä rikaba krä kwä ta ngwane, kä 1995 yete konkrekasion ükateba kwati kä yekänti. Nunkwe ngwian kitakaba krubäte nänkäre kukwe driere yete. Aune ngwian ñaka nämä krubäte nunkwe, ¿se ngwian ñobiti nun nämä nemen yete? Ja mräkä iti nämä ngwian bien nuen. Nun tö rababa kukwe driei bäri ye nämä gare Jehovai, yebätä ‘jukwe tikaba kwe’ nuen (Mal. 3:10). Erametre, Jehová kräke jondron jökrä ye nuäre nuaindre.

NUN NÄMÄ MONSOTRE NUNKWE NGÜBARE AUNE KUKWE DRIERE

Kä 1992 yete, ti kädekaba ni umbre ji ngwanka konkrekasionte. Ti kirguís abokän kädekaba kena ni umbre ji ngwanka kä yekänti. Konkrekasion nunkwe Tokmak yete rababa sribidre bäri Jehová kräke nuen. Ñodre, nun nämä niken monsotre kirguís ye kwati krubäte tötike Bibliabätä kwelate. Monsotre bati ye iti tä sribire Nitre Sukursal Jie Ngwanka yebe aune monsotre mada nibu ye tä prekursor especial. Arato nunkwe ja di ngwanba nitre mada dimikakäre gätäte. Kä 1990 ye ngrabare, tärä aune täräkwata nämä nunkwe kukwe ruso ye aibebiti aune gätä nuain nämä kukwe yebiti. Akwa ja mräkätre blite kukwe kirguís yebiti jataba bäri kwati krubäte, aisete tikwe ja töi mikaba kukwe kwite niaratre kräke. Ye köböire kukwe metre ye rükaba gare bäri kwin ietre.

Kä 1989 yete, ti nämä ti muko aune monsotre ni kwä nunkwe yebe

 Ti aune Mairambubu nämä kä denkä jai monsotre nunkwe ngübakäre arato. Nun nämä niken niaratre ngwena kukwe driere aune gätäbätä. Nun ngängän Gulsayra yebiti kä nämä 12 ye ngwane, tö nämä blitai krubäte Bibliabätä nitre ben ji ngrabare. Monsotre nunkwe ye jökrä nämä texto Bibliabätä ye mike gare töbitibe jai. Monsotre nunkwe aune nun bräntre bätä nun büntre ye käre tätre sribire krubäte konkrekasionte. Monsotre nunkwe ni ökän aune nun bräntre bätä nun büntre 11 ye 16 tä Jehová mike täte o tä niken gätäbätä rün aune meyebe.

KUKWE KWIN JATABA NEMEN BARE

Kä 1950 ngrabare, ja mräkätre aune ja ngwaitre jatani kukwe driere kä nekänti ye töi rabadre ñan krütare kukwe kwin keta kabre namanina bare yebätä. Ñodre, kä 1990 yete nükebe kä nengwane, ni tuanmetreta kukwe driere bäri aune ja ükökrö gätäte.

Ti nämä kukwe driere ti muko ben

Kä 1991 yete, ti aune ti muko rikaba kä Kazajistán, juta Alma-Atá (kä nengwane Almaty) yekänti, gätä kri nuainba kena yebätä. Aune kä 1993 yete, gätä kri nuainba kena kä Kirguistán Estadio Spartak juta Biskek yekänti. Gätä kri ye känenkri, bämän krati te nitre kukwe driekä käkwe Estadio Spartak ye ükaninte. Ni Estadio Spartak ngübabitikä ye töi rababa ñan krütare, yebätä nun tuametreba kwe gätä nuainne yete aune ñaka ütiä käräba kwe nuen.

Kä 1994 yete, kukwe kwin krubäte rababa bare, ñan ñobätä aune tärä aune täräkwata imprimiba kena kukwe kirguís yebiti. Kä nengwane, sukursal Biskek yete tärä aune täräkwata kwitata kukwe kirguís yebiti. Ne madakäre, kä 1998 yete ja känenkäre, gobrantre tä ni Testiko kain ngäbiti kä Kirguistán yekänti. Nun kukwe driekä niena 5,000 biti bäri aune konkrekasion niena 83 bätä nitre braibe tä ja ükökrö 25 jene jene kukwe chino, inglere, kirguís aune ruso yebiti bätä nitre blite kisebiti ruso, turco, uigur aune uzbeko tä ja ükökrö arato. Käne ja mräkätre aune ja ngwaitre ye ñaka nämene nüne ja erebe, akwa nengwane tätre Jehová mike täte keteitibe. Erametre, Jehová köböire kukwe kwin ye namani bare.

Jehová köböire tikwe ja töi kwitaba. Ti mräkätre bobre käkwe ti ngübabare aune tikwe ja tötikaba kä kwärike aibe te kwelate. Akwa, Jehová köböire ti kädekani ni umbre ji ngwanka konkrekasionte aune tita kukwe metre Bibliabätä ye driere nitre ja tötikani bäri kwelate ti kräke yei. Erametre, Jehová tä kukwe ñan tuabare ye mike nemen bare. Dre dre namani bare tibätä ye tä ti töi mike blite Jehovabätä, niara kräke “jondron jökrä nuäre nuaindre” (Mat. 19:26TNM).

^ párr. 21 Nitre testiko Jehovakwe sribebare. Nengwane sribe ñaka niena.