SYLVIANA abokänbiti kä niena 25 ye tä sribi prekursor nuainne. Niara tä niere: “Nitre ja ketamuko tikwe nämä niken sribi prekursor nuainne nitre ribe nämä kukwe driekäre yekänti ngwane, sribi ye nämä kä mike juto niaratrebätä nämä niere ye erere ti tö nämä sribi ye nuain arato”. Niara tä niere jankunu: “Akwa, nitre ribe nämä kukwe driekäre yekänti ti rikadre ye ti ñaka raba nuainne nämä nemen ruin tie”.

¿Ja tärä nemen ruin mäi Sylviana ye erere? Mä tö näin kukwe driere nitre ribeta kukwe driekäre yekänti, akwa mätä ngwentari jai, ¿raba nemen bare tie ya? Ye erere nemen bare mäbätä ngwane, ¡mä ñaka ja di ngwan nekä! Ja mräkätre kwati krubäte Jehovakwe dimikanina kukwe keta kabrebätä ne kwe rabadre kukwe driere bäri. ¿Nuainbarera ño kwe? Ye mikakäre gare jai, ani blite ngutuä mrente ketabokäkäre bäri kri kä Madagascar yebätä.

Kä nikanina kwäjätä ta yete, nitre prekursor aune nitre kukwe driekä 70 biti bäri juta 11 jene jene te * nikanina kä África yekänti kukwe driekäre. Kä yekänti nitre kwati krubäte tä Biblia mike tuin ütiäte jai. Ne madakäre, nitre kukwe driekä kwati kä yekänti tätre niken nitre ribeta kukwe driekäre bäri yekänti, kukwe Bibliabätä mikakäre gare ngutuä kri mrente yete. ¿Mä törba niaratre ye ruäre mikai gare jai?

ÑAKA JA DI NGWANI NEKÄ KWETRE

Perrine aune Louis

Nitre gure Louis aune Perrine yebiti kä niena 30 biti bäri, niaratre nämene nüne kä Francia yekänti nikani Madagascar. Niaratre töi nämene nänbätä kukwe driere juta madate yebätä töbikabare kä kwati krubäte te kwetre, akwa niaratre rikadre o ñakare yebätä Perrine nämene nemen töbike. Perrine tä niere: “Nitre ñan gare tie ye jürä nämä nemen tibätä. Tikwe ti mräkätre, konkrekasion, ju nunkwe, nitre nünanka nun bäre aune sribi nunkwe mikadrete ye nämä ti mike töbike. Kä jürä nämä nemen tibätä yebe ti nämä ja tuin”. Akwa kä 2012 yete, Perrine ja töi mikani niken, aisete Louis aune niara nikani kä yekänti. ¿Nengwane ja ruin ño ietre? Niara arabe tä niere: “Nunkwe kukwe diani nuaindre jai yebätä tita nemen töbike ye ngwane, Jehová nun dimikani ye köböire tödeka tikwe tä bäri dite ye ti raba niere”. Aune Louis tä niere: “Jesús Ja Nire Biani Ngwanta Törö Jai nuainba yebätä nun kwanba kena kä Madagascar yekänti ngwane, nitre ni jätä ja tötikaka nunbe Bibliabätä janama siba”.

 Niaratre ja tuani kukwe kri ben ye ngwane, ¿dre käkwe niaratre dimikani sribikäre jankunu kä yekänti? Niaratre orabare Jehovai aune ja di käräbare kwetre ie kä ngwankäre nüke jai (Filip. 4:13TNM). Louis tä niere: “Jehová nämä orasion nunkwe kukwe nuin aune nämä nun töi mike jäme ye rababa gare nunye. Ye köböire kukwe kwin nämä nemen nunkwe kukwe driekänti yebätä nunkwe ja töi mikaba bäri. Ne madakäre, nitre ja ketamuko nunkwe nünanka Francia käkwe kukwe juanba nunye correote aune tärä juanba nunye nun dimikakäre yekwe nun dimikaba ñaka ja ngwen di nekä” (Filip. 4:6, 7; 2 Cor. 4:7).

Louis aune Perrine kä ngwani nüke jai yebätä Jehovakwe kukwe kwin mikani nemen bare kräketre. Louis tä mike gare: “Sö octubre kä 2014 yete, nun rikaba Kwela Nitre Kristiano Gure Tötikakäre Bibliabätä yete kä Francia yekänti. * Jehová köböire nun janama kwela yebätä ye ñaka käi rikwitaikä jire nunbiti”. Kwela ye bitikäre nitre gure ye juaninta kukwe driere Madagascar ye käi namani juto krubäte bätätre.

“¡MUN KÄI RABAI JUTO NUNBÄTÄ!”

Nadine aune Didier

Nitre gure Didier aune Nadine käi Francia, yebiti kä nämene 50 biti bäri ye ngwane nikanintre nüne Madagascar kä 2010 yete. Didier tä niere: “Nun nämä bati ye ngwane nun nämä sribi prekursor nuainne, ye bitikäre monso rababa nimä nunkwe. Monsotre ye rababa ünä ngwane, nunkwe ja töi mikaba niken kukwe driere juta madate”. Nadine tä niere arato: “Ti rikadre mente monsotre nunkwe yebätä ye nämä nemen ti mike töbike, akwa niaratre nieba nunye: ‘Mun näin kä madakänti kukwe driere nitre dimikakäre ngwane, ¡mun käi rabai juto nunbätä!’ Kukwe nieba kwetre ye käkwe nun töi mikaba kukwe ye den nuaindre jai. Nunta nüne mente krubäte, akwa nunta blite käre bentre ye tä kämike juto nunbätä”.

Didier aune Nadine kräke ñaka namani nuäre ja kitakäre blite kukwe malgache yebiti. Nadine tä niere kötare kwärä: “Nun ñan täbe bati”. ¿Niaratre dre nuainbare? Käne konkrekasion känti gätä nuain nämene niaratre kukweibiti yete nämene nemen. Ye bitikäre, niaratre namanina juto ja kitakäre blite kukwe madabiti ngwane, nikanintre konkrekasion blite kukwe malgache yete. Nadine tä mike gare: “Nunta kukwe driere yekänti nitre kwati töta nemen ja tötikai Bibliabätä aune nunta nemen niaratre känti yebätä tätre debe bien nunye. Ñaka rabai bare nunye nun rababa nütüre. Tita prekursor nuainne nete ye tä kä mike juto tibätä. Tita nüke dekä ngwäte ngwane, tita nemen töbike: ‘¡Matare tibike niken kukwe driedre, ye kwin krubäte!’”.

Didier jatani ja kite kukwe malgache yebätä ye tä nüketa törö ie ngwane, tä nemen ja kötaire. Niara tä niere: “Bati ti nämä gätä jie ngwen aune ja mräkätre rababa dre niere ye ñaka rababa nüke gare tie. Ti rababa jerekäbe debe bien ietre. Ja ngwai iti käkwe kukwe nieba ye ngwane, tikwe debe bianba ie, akwa ja mräkätre nämä täkäni niara trökri rababa kise ngökö kwin. Niaratre törbaba mikai gare tie ja ngwai kukwe nieba ye ñaka metre. Bengwairebe tikwe kä bianba ja mräkä iti ie blitakäre aune niarakwe kukwe ye mikaba gare metre rababa ruin tie”.

 NIKANI NÜNE SIBA YETE

Gätä kri nuainbare kä 2005 yete, kukwe bämikani kädekata Vayamos tras metas que honran a Dios abokän nämene blite Timoteo yebätä ye Thierry aune muko kwe Nadia käkwe tuani. Kukwe namani bare kirabe kädrieta Bibliabätä ye matani niaratre brukwäte aune ye käkwe niaratre töi mikani niken kukwe driere nitre ribeta bäri kukwe driekäre yekänti. Thierry tä niere: “Kukwe bämikaba ye krütaba aune nun rababa kise mete ye ngwane, tikwe nieba ti muko ie: ‘¿Kä medenkänti ni näin?’. Aune niara nämä töbike kukwe ye arabebätä nieba kwe tie”. Kä nikani braibe ta ngwane, niaratre jatani kukwe ükete jai töi nämene dre nuainbätä ye mikakäre nemen bare. Nadia tä mike gare: “Jondron nämä nunkwe ye nun jataba bätärekä bätärekä rürübäine. ¡Ye bitikäre, jondron nämä nunkwe ye nunkwe mikaba maleta kobokäbe te!”.

Kise ngeberekri: Nadia aune Marie-Madeleine. Kise ruinkri: Thierry.

Kä 2006 yete niaratre namani Madagascar aune bengwairebe kukwe driebare kwetre kä jutobiti. Nadia tä niere: “Nitre tä nun kukwe nuin kwin ye tä kä mike juto krubäte nunbätä”.

Akwa kä nikani kwä ti ta ye bitikäre, ja mräkätre ye ja tuani kukwe tare ben. Nadia meye Marie-Madeleine, nünanka Francia ye dokwä matani tibien aune küde nötaninbätä. Doctor nämene Marie-Madeleine kräkäimike yebe blitabare kwetre ye bitikäre, Marie-Madeleine raba niken nüne bentre Madagascar o ñakare ye Thierry aune Nadia ngwanintari ie. Kä namanina 80 niarabiti akwa nikani nüne siba yete. ¿Niara tä nüne juta madate yebätä ja ruin ño ie? Marie-Madeleine tä niere: “Ñaka tä nemen nuäre ti kräke, akwa yebiti ta jata nemen ruin kwin tie konkrekasionte. Ti ngängän aune duana tikwe tätre kukwe driere kä nekänti ye tä kämike bäri juto tibätä”.

“JEHOVÁ NÄMÄ TI DIMIKE”

Riana tä kukwe kädriere kukwe tandroy yebiti.

Riana abokänbiti kä niena 20 biti bäri. Niara ririabare Alaotra Mangoro kä Madagascar kädrikri yekänti. Nämene nota kwin ganainne yebätä tö namani ja tötikai sribi kwin nuainkäre. Akwa, niarakwe ja tötikani Bibliabätä ngwane ja töi kwitani kwe. Niara tä niere: “Tikwe ja töi mikaba ja tötika kwela krite ye mike krüte jai aune tikwe käbämikaba Jehovai: ‘Ti graduadi ngwane, tikwe ja mikai prekursor’”. Riana graduabare ye bitikäre, kukwe käbämikani kwe Ngöböi ye erere nuainbare kwe. Nikani nüne prekursor iti ben aune nämene sribire köbö ruäre te aune sribi prekursor kömikani kwe. Niara tä niere: “Tikwe ja töi mikani kukwe bäri kwin den nuaindre jai”.

Ñobätä niara ñaka ja tötikani jankunu kwela krite ye ñan namani nüke gare mräkätre ie. Niara tä niere: “Ti rün, ti grü aune ti mölöi eteba tö nämä ti tuai ja tötike kwela krite. Akwa tikwe ñaka sribi prekursor tuanmetreba kukwe madabätä”. Kä nikani braibe ta yete, Riana ja töi mikani niken nitre ribe nämene kukwe driekäre yekänti. ¿Dre käkwe niara töi mikani nuainne? Niara tä mike gare: “Ni gokä käkwe jondron keta kabre goiba tikän. Nikwe “jändrän kuinkuin ütiäte krikri [...] kä käinbti” ükadrekrö niebare Jesukwe yebätä ti töi rababa. Aisete, tikwe ja töi mikaba ja di ngwen bäri jondron ütiäte ja üairebiti ye känene” (Mat. 6:19, 20). Riana nikani kä mente mötörikri nitre antandroy tä nüne yekänti. Kä ye nemenkä 1,300 kilómetro niara nämene nüne käne yebätä mentokwäre. ¿Ñobätä niara ja töi mikani niken mente krubäte?

Jondron goidre Riana kän ye känenkri, niara nämene nitre nibu antandroy ye tötike Bibliabätä. Riana ie kukwe namani gare ruäre nitre ye kukweibiti aune nitre mada yei kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä jämi gare ye namani nüke töite. Niara tä niere: “Tikwe ribeba Jehovai, ti dimikadre kwe niken nitre blitaka kukwe tandroy yebiti ye dimike”.

Niara nikani ye bätäräbe, kukwe madabe ja tuani kwe: sribi ñan namani kwen ie. Ni iti niebare ie: “¿Ñokäre mä jatani nete? Nitre nünanka nete tä niken juta mäkwe yete sribi känene jai”. Bämän nikani krobu ta ye bitikäre, Riana nikani gätä kri regional yebätä. Ngwian ñaka namanina ie, yebätä dre nuaindi kwe ye namani ngwentari jai. Gätä kri jatanina krüte ye ngwane, ja mräkä iti jondron kriani balite ie. Ye abokän ngwian biani debe näre ie rabakäreta nitre antandroy käi yekänti aune ngwian yebiti jatani yogur rürübäine. Niara tä niere: “Jehová nämä ti dimike rababa ruin tie. Nitre jökrä ie Jehová jämi nemen gare ye ti jataba dimike jankunu”. Sribi keta kabre nämä nuaindre konkrekasionte arato. Tä niere jankunu: “Bämän krobu krobu te ti nämä kukwe kädriere ni jökrä kräke. Jehová nämä ti tötike juta ükaninte kwe yebiti”. Nitre blitaka kukwe  tandroy yebiti abokän tö kukwe mikai gare jai Jehovabätä, yei Riana täbe kukwe metre Gobran Ngöbökwe yebätä driere kä nengwane”.

JEHOVAKWE KUKWE KWIN MIKANI NEMEN BARE KRÄKETRE

Nire nire tä ja di ngwen sribire Jehová kräke yekwe kukwe kwin rabai ye tä käbämike ietre (Is. 65:16). Nita ja di ngwen ja tuakäre kukwe ruäre ben aune kukwe driekäre bäri ye ngwane kukwe kwin tä nemen nikwe. Ñodre, Sylviana abokänbätä blitani kena, ye rikadre kukwe driere nitre ribeta bäri kukwe driekäre yekänti ye ñaka rabai bare ie nämene ruin ie. ¿Ñobätä nämene töbike kore? Niara arabe tä niere: “Ti ngüre ngeberekri ye abokän bäri oto chi ti ngüre ruinkri ye kräke, yebätä tita nemen nakwente aune tita nemen nainte bengwairebe”.

Doratine ja ngökani ñöte ye näire Sylviana (kise ngeberekri) aune Sylvie Ann (kise ruinkri) tätre ja ken.

Kukwe yebiti ta, kä 2014 yete Sylviana ja töi mikani niken prekursora mada kädekata Sylvie Ann yebe kä keteiti känti, kä ye nemenkä 85 kilómetro niara nämene nüne yebätä mentokwäre. Kukwe kri ben Sylviana nämene ja tuin, akwa yebiti ta tö namani dre nuain ye erere mikani nemen bare kwe. Ne madakäre, kukwe kwin namani bare kräke. Niara tä niere: “Ti rikaba kä madakänti kukwe driere ye käi rikaba krire kwati ta ye bitikäre, meri bati kädekata Doratine ti nämä tötike Bibliabätä yekwe ja ngökaba ñöte gätä kri circuito yete”.

“TIKWE MÄ DIMIKAI”

Ja mräkätre Ngöbö mikaka täte metre abokän käkwe ja di ngwani mikata gare kwetre nete, ye tä driere nie nikwe ja di ngwain ja tuin kukwe keta kabre ben kukwe driekäre bäri ngwane, Jehovata kukwe niere nete ne rabai bare nibätä: “Tikwe mä mikai dite. Jän, tikwe mä dimikai” (Is. 41:10). Ye köböire nikwe ja ketai bäri kwin Jehovabe. Ne madakäre, nita juto biare nänkäre ja töi jeñebiti nitre dimikakäre juta te nita nüne o juta madate ngwane, ye käkwe ni mikai juto sribi ja üaire nuainkäre kä mrä ja känenkäre yete. Didier kädrite käne tä niere ye erere, “nitre ribeta kukwe driekäre yekänti ni rikadre ngwane, nita ja mike juto sribi nuaindi kä mrä ja känenkäre yete kräke”. Ja mräkätre kwati käkwe ja töi mikadre niken ja töi jeñebiti kukwe driere bäri, köböire rabadre juto biare sribikäre kä mrä ja känenkäre yete ie nun tö.

^ párr. 4 Ja mräkätre ye käi Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Guadalupe, Luxemburgo, Nueva Caledonia, Reino Unido, República Checa, Suecia aune Suiza.

^ párr. 8 Kä nengwane kädekata Kwela Nitre Gobran Ngöbökwe Kukwei Driekä kräke. Nitre sribikä köbö täte Ngöbö kräke juta madate, ye törbadre näin kwela yete juta kwetre yekänti o juta madate ye ngwane raba ribere jai niaratre kukwei yebiti.