Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE KWETRE MIKATA GARE

Nämenentre monja akwa biti namanintre ja etebare kukwe ja üairebiti

Nämenentre monja akwa biti namanintre ja etebare kukwe ja üairebiti

KÄ NIKANINA kwati krubäte ta yete, ti eteba Araceli ñäkäba rubune tie: “¡Ñaka blita jire mada tibe! Mätä kukwe mike täte ye ti ñaka tö kukwe nuain jire. Mä kukweita nemen ruin tie ye ngwane tita nemen rubun krubäte. ¡Ti brukwä mä kräke!”. Kä niena 91 tibiti akwa kukwe ye namani bare jändrin ye kwrere törö tie. Kukwe nieba kwe tie ye mataba tare tibätä. Akwa Eclesiastés 7:8 tä niere ye erere, “kukwe meden mikata krüte ye bäri kwin kömikata ye kräke” (Felisa).

Felisa: Kä España yekänti ti mräkätre nämä kukwe católico yebätä ngätäite ti ririabare. Nun mräkätre 13 nämä sacerdotere o nämenentre sribire iglesia kräke. Iti ye abokän ti meye ngwaikrä aune nämä dirire kwela católica yete. Niara krütaba ye bitikäre, Papa Juan Pablo II niara kädekaba deme. Nun mräkätre nämä nüne bobre. Ti rün nämä sribire metal sribebätä aune ti meye nämä sribire tirete. Nun ni kwä jai akwa ti abokän mubai.

Kä nämä 12 tibiti ye ngwane, nitre nünanka España ye jataba rüre jabe. Rü ye mikaba krüte ye bitikäre, nitre sribikä gobranbe ye käkwe ti rün kitaba ngite nämä kukwe ükete akwle jai gobrankäre yebätä. Ti meye kräke ñaka nämä nemen nuäre nun jökrä bukakäre. Ye medenbätä ti etebatre nimä köre ye juanba kwe meritre monja nämä nüne juta kä Bilbao yekänti. Kä yekänti, Araceli, Lauri aune Ramoni ñaka mrö nikadre jire.

Araceli: Nun juanba meritre monja nämä nüne yekänti ye ngwane, kä nämä 14 tibiti, Lauri biti kä nämä 12 aune Ramoni biti kä nämä kwäjätä. Yete meritre monja nun mikaba kä bätete. Kä rikaba kubu ta ye bitikäre nun juanba kä bäri kri känti meritre monja nämä nüne Zaragoza yekänti, yete nitre umbre ngüba nämä. Nun nämä mrö ria käi ye bätete aune käre sribi nämä krüte nunye ye bitikäre nun nämä nemen nainte. Nun nämä nun mräkätre uliere krubäte.

Felisa: Ti etebatre rikaba Zaragoza ye ngwane, ti meye aune ti grü ti juanba niaratre ben meritre monja nämä nüne yekänti. Ti grü nämä sacerdotere. Monso bati töi nämä tibätä yebätä ti grü aune ti meye törbaba ti diainkä mento. Meritre monja nämä nüne yekänti ti tö nämä näin, ñobätä ñan aune ti nämä Ngöbö tarere. Köbö kwatire kwatire ti nämä niken iglesiate aune ti ngwaikrä nämä África misionero ye erere ti tö nämä ja tuai.

Kise ngeberekri, meritre monja nämene nüne kä Zaragoza (España) yekänti. Kise ruinkri, Biblia Nácar-Colunga.

 Meritre monja nämä nüne yekänti ja ñaka nämä ruin kwin tie ñobätä ñan aune yete dre nuaindre tikwe ti nämä bämike ja töite ye erere ñaka rababa bare tie. Ti töi nämä sribibätä Ngöbö kräke juta madate ye meritre monja ñaka ti töi mikaka nuainne. Aisete kä rikaba kwati ta ye bitikäre ti rikabata gwi ti grü ngübakäre, niara nämä sacerdotere. Ti nämä nitre mada dimike sribi gwita nuainne aune käre dere dere nun nämä gwairebe orasion rosario ye nuainne. Iglesia kräke ti tö nämä krubäte kriblü ükaite bä nuäre aune meritre bätä nitre brare deme üai sribebare ye ngwäkitai.

Araceli: Ti rabadre monja yekäre ti rabadre ja kukwei kitekä kukwe ütiäte kräke. Kena tikwe nuainba kä Zaragoza yekänti. Akwa ye bitikäre meritre monja ye ti etebatre aune ti diankaba jene jene. Meritre monja nämä nüne kä Valencia yekänti Lauri juanba, Ramoni abokän rababa Zaragoza, aune ti rikaba kä Madrid yekänti. Yete tikwe ja kukwei kitakaba bobukäre rabakäre monja. Kä Madrid yete meritre monja nämä nüne yekänti nitre ja tötikaka aune nitre umbre nämä nüke kwati krubäte, yebätä sribi nämä krubäte nuaindre. Meritre monja nämä nüne yekänti hospital nämä yete ti nämä sribire.

Ti jämi nemen monja ye känenkri, ti nämä nütüre ti rabadre monja angwane tikwe kä diandrekä krubäte jai ja tötikakäre aune ñäkäkäre Bibliabätä. Akwa ti rababara meritre monja nämä nüne yekänti angwane ti rababa ulire. Yete nun ñaka nämä ñäke Bibliabätä aune nun ñaka nämä blite Ngöbö o Jesús yebätä. Tikwe ja kitaba blite chi kukwe latín yebiti, tikwe ja tötikaba nitre católico kädeka nämene deme nünanbare ño yebätä aune ti nämä María mike täte. Akwa metrere nun nämä sribire bäri.

Ja jataba ruin ulire krubäte tie. Ti rababa nütüre ti tädre ngwian ganainne ti mräkätre dimikakäre näre, akwa ti nämä jerekäbe sribire meritre monja nämä nüne yekänti nitre mada aibe mikakäre jondron bökäne. Aisete tikwe blitaba meri nämä ji ngwen nun käne yebe aune tikwe nieba ie ti törbaba näinta. Meri ye ti kitaba ngite ne kwe tikwe ja töi kwitadre.

Meritre monja ye ti mikaba niken jubäre, akwa ti töi nämä nänbätäta, yebätä ti kitabata ngite kwetre. Nuainba bämä kwetre. Ye bitikäre, nieba kwetre tie ti rabadre nikenta yekäre tikwe kukwe ne tikadre käne: “Ti tö näinta ñobätä ñan aune ti tö Satana mikai täte aune ti ñaka tö Ngöbö mikai täte”. Ti töi rababa ñan krütare. Ti törbaba näinta, akwa ti ñaka raba kukwe ye kwrere tike jire. Aisete ti törbaba kukwe ye mikai gare ni sacerdote ie tikwe nieba ietre. Tikwe kukwe ye jökrä mikaba gare sacerdote ie, aune obispo köböire niara ti juanbata meritre monja nämä nüne Zaragoza yekänti. Kä yekänti ti rababa sö ruäre te ye bitikäre ti tuametreba nikenta kwetre. Ye bitikäre kä rikaba braibe ta yete, Lauri aune Ramoni kä mikakaba arato meritre monja nämä nüne yekänti.

TÄRÄ KETEITI NUN DIANKABA MENTOKWÄRE

Felisa

Felisa: Ja känenkäre tikwe ja mäkäteba aune kä kädekata Cantabria kä España yekänti ti rikaba nüne.  Yete ti nämä niken käre bämän kratire kratire iglesiate. Bati köbö domingo te, ni sacerdote käkwe tärä La verdad que lleva a vida eterna mikaba tuare. Nämä rubun krubäte aune nieba kwe nunye, nun medenkwe tärä ye tädre angwane, nun biandre ie o nunkwe kitadrekä nieba kwe nunye.

Tärä ye ñaka nämä tikwe, akwa ti törbaba kwati ie ja kräke. Köbö rikaba ruäre ta ye bitikäre, meritre Testiko nibu rükaba ti gwirete aune tärä ye bianba kwetre tie. Köbö yete deu tikwe ñäkäba tärä ye jökräbätä. Meritre ye rükabata ti känti angwane, niaratre raba ti tötike Bibliabätä nieba kwetre tie, aune tikwe ja tötika ye ka ngäbitiba.

Tärä La verdad

Käre ti nämä kukwe católico ye mike täte krubäte. Aisete kukwe metre rababa gare tie Jehovabätä ye ngwane, niara jataba tare krubäte tikwe. Ti tö nämä blitai niarabätä nitre jökrä ben. Tikwe ja ngökaba ñöte kä 1973 yete. Kä nämä nemen tie ye ngwane ti nämä ja di ngwen kukwe driere ti mräkätre ie. Akwa kukwe nie nämä tikwe ye ñaka metre ti mräkätre jökrä nämä niere tie, metrere ti eteba Araceli nämä kukwe ye niere tie.

Araceli: Meritre monja nämä nüne yekänti ñaka ti ngübabare kwin yebätä ti nämä nemen rubun krubäte aune kukwe mika nämä täte tikwe ye nämä ti mike ulire. Akwa yebiti ta, ti nämä niken jankunu domingo kratire kratire iglesiate aune orasion rosario ye ti nämä nuainne mantre jetebe. Ti tö nämä Biblia mikai nüke gare jai, aune Ngöbökwe ti dimikadre ye ti nämä ribere ie. Felisa nämä kukwe mike gare jai yebätä blitaba bati kwe tibe. Akwa niara kukwe nieba tie ye ñaka rababa tuin era tie. Kä nämä juto krubäte niarabätä aune kä nämä ngwarbebiti rababa tuin tie.

Araceli

Ye bitikäre ti rikabata kä Madrid yekänti sribikäre. Yete tikwe ja mäkäteba. Nitre nämä nemen iglesiate ye ñaka nämä nüne Jesús kukwe driebare ye ererebätä ye tikwe tuaba kä kwati krubäte te. Aisete tikwe iglesia tuametreba aune ti nämä ja mike ngite ye ti ñaka rababa mike gare. Nitre kädekani deme aune nitre mikata ja tare nike kä ñukwäre te drie nämä ye ti ñaka rababara mike era jai. Nitre üai sribebare nämä tikwe ye jökrä tikwe kitakaba arato. Ti nämä kukwe nuainne ye kwin o ñakare ye ñaka nämä gare jire tie, yebätä ti rababa ulire krubäte. Ti nämä niere Ngöböi: “Ti tö mä mikai gare jai, ¡ti dimike!”. Nitre Testiko  rükaba bä kabre ti gwirete akwa tikwe ñaka jukwe tikaba jire ietre ye törö tie. Kukwe drie nämä ye jökrä ie ti ñaka rababa tö ngwen jire.

Lauri nämä nüne kä Francia yekänti, aune Ramoni abokän nämä nüne kä España yekänti. Bäsi kä 1980 ye ngwane niaratre jatani ja tötike Bibliabätä nitre testiko Jehovakwe yebe. Felisa ngöka nämene ye erere niaratre ngöka nämä rababa ruin tie. Ja känenkäre meri kädeka nämä Angelines yebe ti rababa ja kete, niara ye nämä Testiko arato. Ti tö ja tötikai Bibliabätä o ñakare ye bä kabre niara aune muko kwe nämä ngwentari tie. Kukwe drie nämä yebätä ti töi ñaka nämä ti nämä niere ietre. Akwa ti töi nämä kukwe Bibliabätä ye mikai gare jai nämä tuin ietre. Niaratre ti tötikadre Biblia tikwe Nácar-Colunga yebiti ye aibe ngwane ti raba ja tötike bentre tikwe nieba bati ietre.

BIBLIA KÖBÖIRE NUNTA KETEITIBE

Felisa: Kä 1973 yete tikwe ja ngökaba ñöte ye ngwane, nitre Testiko nämä 70 aibe kä Santander juta Cantabria yekänti. Juta yekänti kä keta kabre tä. Kukwe driekäre nitre jökrä ie nun nämä näin mente krubäte bute. Ja känenkäre nun nämä niken karote kukwe driekäre.

Kä nikanina kabre ta yete tikwe nitre kwati tötikanina Bibliabätä. Nitre ye bäsi jökrä nämä kukwe católico yebätä, aune niaratre 11 ja ngökani ñöte. Tikwe niaratre ngübabätäba bätärekä. Kukwe mika nämä täte kwetre ye ñaka metre ye rabadre gare ietre yekäre ti erere kä rabadre niken raire ta niaratre yebiti. Biblia aune üai deme ye aibe raba nitre dimike ja töi kwite bätä kukwe metre ye mike nüke gare jai ye nämä gare tie (Hebreos 4:12). Ti muko nämä sribire guardiare aune kä 1979 niara ja ngökaba ñöte. Aune ti meye jämi krüte ye känenkri jataba ja tötike Bibliabätä.

Araceli: Ti jataba ja tötike Bibliabätä nitre Testiko ben ye ngwane, ti ñaka nämä tö ngwen metre ietre. Akwa ye bitikäre ja ñaka rababa ruin ye erere tie ñobätä ñan aune niaratre nämä dre driere ye ererebätä nämä ja ngwen. Ti rababa tödeke bäri Jehovai aune Biblia yei bätä kä nämä bäri juto tibätä. Ti ja töi kwitaba ye nitre nünanka ti bäre ye ruäre ie rükaba gare aune nieba kwetre tie: “Araceli, kukwe mikata täte mäkwe ye mäkwe nuain jankunu”.

Ti nämä kukwe ne niere Jehovai ye törö tie: “Mäkwe ti mikani tuin ütiäte jai aune mäkwe kä biani krubäte tie ye köböire kukwe metre Bibliabätä kwani tie yebätä tita debe bien mäi”. Ne madakäre, tikwe kukwe niebare Felisa ie yebätä ngite juandre ta kwe tibiti tikwe ribeba ie. Yete ja känenkäre nun ñaka niena ñäke jai, ñakare aune nunta kä jutobiti blite jabe Bibliabätä. Kä 1989 yete ti ja ngökaba ñöte, kä nämä 61 tibiti ye ngwane.

Felisa: Nengwane kä nibira 91 tibiti aune ti muko krütanina. Ti ñaka niena kukwe driere krubäte käne ye erere, akwa ti täbe ñäke Bibliabätä mantre jetebe. Ti raba ngwane käre tita niken gätäbätä aune kukwe driere.

Araceli: Nitre sacerdote aune meritre monja yebe ti töta nemen blitai krubäte Jehovabätä, ti nämene monja arato yebätä raba ruin tie. Niaratre ye ruäre ben ti blitabare kukwe ütiäte krubätebätä. Niaratre ye kwati ie tikwe tärä aune täräkwata ye bianina. Ni sacerdote ben tikwe blitaba bä kabre ye törö tie. Ti nämä kukwe niere ie ye nämä tuin metre ie nieba bati kwe tie. Akwa nieba kwe tie: “¿Ti niena umbre se ti näin medente? ¿Nitre nänkä kukwebätä tibe aune ti mräkätre käkwe dre niedi?”. Tikwe nieba ie: “¿Aune Ngöbö abokän käkwe dre niedi?”. Ti nämä kukwe metre niere ie ye rükaba gare ie yebätä rababa ulire rababa tuin tie. Akwa kä jürä nämäbätä ja töi kwitakäre raba ruin tie.

Ti muko törbaba näin tibe Ju Ja Ükarakrö yete nieba kwe tie ye ti ñaka käi kwitaikä jire jabiti. Kä nämä 80 biti bäri niarabiti ye ngwane janama kena gätäbätä, aune ye bitikäre ñaka gätä juanba jire kwe jabäre. Ja tötikaba kwe Bibliabätä aune jataba kukwe driere. Nun nämä kukwe driere gwaire jabe ye törö kwin tie. Sö rababara krobu ie ja ngökakäre ñöte ye ngwane krütaba.

Felisa: Ti jataba Jehová mike täte ye ngwane, ti etebatre nimä köre ye ja mikaba ti rüere. Akwa ye bitikäre niaratre ja mikaba Testiko arato. Erametre, ye kukwe bäri kwin namani bare ti kräke. Ye ngwane nun rababa keteitibe jabe bätä nun rababa blite Ngöbö ni tarekä yebätä jabe aune Kukwei Biblia yebätä. Nun rababa Jehová mike täte gwairebe. *

^ párr. 29 Araceli yebiti kä niena 87, Felisa abokänbiti kä niena 91 aune Ramoni yebiti kä niena 83. Niaratre nimä täbe Jehová mike täte kä jutobiti. Kä 1990 yete Lauri krütani, niarakwe ja ngwani metre Jehovai.