Känändre nekänti

Indice yete känändre

 BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

Tita kä kärere kwatibe mäi nünankäre kä jutobiti aune jäme

Tita kä kärere kwatibe mäi nünankäre kä jutobiti aune jäme
  • DÄREBARE: 1971

  • JUTA: FRANCIA

  • KUKWE MADA: NÄMENE JA MIKE GURE NGWARBE, NI MADA NUAINNE TARE AUNE DROGA DUIN

KUKWE NAMANI BARE TIBÄTÄ.

Kä Tellancourt nemenkä noreste juta Francia yekri, yete nun nämä nüne. Ti rün käi Francia aune ti meye abokän Italia. Kä rababa kwä kwä tibiti ye ngwane nun rikaba nüne Italia. Nitre nüne bobre akwa sribire krubäte juta Roma ye bäre ngätäite nun rababa. Nun ñaka nämä nüne kwin jabe gwi; ti rün aune ti meye nämä ñäke jai ngwian yebätä.

Kä rababa 15 tibiti angwane, ti meye ti töi mikaba niken bäri mentokwäre ja ketamuko känene. Yebätä ti ñaka jataba neketete gwi aune jötrö ngwarbe ti jataba ja kete ja ketamuko käme ben. Bati, ni brare töi kwin bä kwrere rükaba tikänti. Ti törbaba bikai umbre yebätä droga drieba kwe tie ye tikwe ka ngäbitiba ie. Bengwairebe ti jataba droga duin krubäte aune ja mike gure ngwarbe. Bä kabre ti mikaba ja dibiti jabe. Ja nire ye ñaka rababara ütiäte ti kräke; ti tädre nire o ti gatadre ye rababa ja erebe ti kräke. Ja rababa ruin kaibe krubäte tie. Kä rababa 16 tibiti angwane, ti törbaba ja kämikai: tikwe dö whisky ñaba ngwä krati aune ti ja kitaba ñöte. Köbö köbömä jire kä ñaka rababa ruin ti dokwäbiti.

Ja nire ye jataba ütiäte ti kräke, akwa ti nämä jankunu ni mada nuainne tare aune nitre mada ngökö. Ti nämä ja driere nitre madai rabakäre bentre, aune ti nämä nemen niaratre gwirete angwane, ti nämä droga bien ietre biti jondron jökrä ütiäte kwetre ye ti nämä goire kän. Nitre ja ükaninte gokäre krikri ye nämä ti juen droga döräire Italia. Käre ti nämä nakain guardia ie. Ti nämä nüne käme krubäte akwa ti ñaka nämä nire ngwarbekäre ye nämä gare tie. Ye medenbätä, tikwe oraba Ngöböi: “Tita kä kärere kwatibe mäi nünankäre kä jutobiti aune jäme”.

BIBLIAKWE TI TÖI KWITANI.

Kä rababa 24 tibiti ye ngwane ti rikaba nüne Inglaterra. Kukwe tare nämä ti kräke ñobätä ñan aune nitre droga ngwanka gore ye tö nämä ti murie ketai. Ti jämi niken ye känenkri, ti janama ti meye känti ye ngwane tikwe Annunziato Lugarà tuaba blite Bibliabätä * ben ye ti töi mikaba ñan krütare. Niara nämä ni mada nuainne tare ye nämä gare tie, yebätä ti rikakaba  aune nämä dre nuainne yete tikwe ngwantariba ie. Niarakwe kukwe keta kabre nuainbare ja töi kwitakäre ja mikakäre testiko Jehovakwe ye nieba kwe tie, aune ti rabai Inglaterra ye ngwane tikwe nitre Testiko ye känändi tikwe käbämikadre ie ribeba kwe tie. Tikwe ye erere käbämikaba ie, akwa ti rababa yete angwane ti nämä jankunu kukwe käme nuainne.

Bati tikwe ni testiko Jehovakwe tuaba täräkwata Ni Mikaka Mokre aune ¡Despertad! ye driere Londres nitre kwati tä näin ta yekänti. Ye ngwane tikwe kukwe käbämikaka ye rükabata törö tie ye medenbätä tikwe ja tötika Bibliabätä ribeba ie.

Kukwe rababa gare tie ye mataba kwin tibätä. Ñodre, kukwe nieta Ngöböbätä 1 Juan 1:9 ye rababa tuin kwin tie: “Nita kukwe nuene kämekäme abtä ni ngite Ngöbö ngwärekri, ye nikwe niedre metre jökrä Ngöböye ne ngwane, Ngöbökwe ni ngite diandrekä nibtä”. Kukwe ye ti töi kwitaba, ñobätä ñan aune ti nämä kukwe blo nuainne yebätä ja nämä ruin käme tie. Bengwairebe ti rikaba gätäbätä Ju Ja Ükarakrö nitre testiko Jehovakwe yete, ti ka ngäbitiba kwin kä yekänti. Nitre ye nämä ja mäke kwin aune ja tarere tikwe tuaba angwane, ti törbaba ja tuai konkrekasion yete, ja mräkätre ye ngätäite.

Ti nämä droga duin aune ja mike gure ngwarbe ye tikwe tuametreba jötrö ngwarbe; akwa ti nämä ja ngwen ño ye ñaka rababa nuäre tuametrekäre ti kräke. Ti rabadre nitre mada mike ütiäte jai aune tarere bäri ye rükaba gare tie. Ñodre, ti nämä ja ngwen käme ye ti täbe ja di ngwen tuametrekäre. Akwa Jehová köböire tita ja ngwen bäri kwin. Kä 1997 yete, sö rikabara krä ti ta ti nämä ja tötike Bibliabätä ye bitikäre tikwe ja ngökaba ñöte aune ti ja mikaba testiko Jehovakwe.

KUKWE KWIN NAMANI TIKWE.

Tikwe ja ngökaba ñöte ye bitikäre, meri bati kädekata Barbara ben tikwe ja mäkäteba, bitinkä niara ja mikani testiko Jehovakwe arato. Tikwe ja töi kwitani ye jutuabare ja ketamuko käne iti tikwe yei angwane niara jatani ja tötike Bibliabätä arato. Nengwane, niara bätä ngwai kwe niena testiko Jehovakwe. Ti mölöi eteba käkwe ye erere nuainbare arato; kä nämene 80 biti bäri niarabiti angwane ja tötikani Bibliabätä kwe biti ja ngökani ñöte kwe.

Kä nengwane tita ni umbrere konkrekasionte, aune ti muko bätä ti nunta kä denkä krubäte jai kukwe driekäre nitre blitaka italiano yei juta Londres yekänti. Ti nämene ja ngwen ño käne ye tä nüketa törö tie yebätä ruäre ngwane tita nemen ulire, akwa Barbara tä käre ti dimike. Käre ti nämä dre ribere jai ye erere niena tikwe: tita nüne kwin ti mräkäbe bätä ti Rün tärä kätä ti tarere. Tikwe kä ribeba kwatibe Ngöböi nünankäre kä jutobiti aune jäme, akwa bianina bäri biti kwe tie.

Käre ti nämä dre ribere jai ye erere niena tikwe: tita nüne kwin ti mräkäbe bätä ti Rün tärä kätä ti tarere

^ párr. 10 Kukwe kädekata “Biblia niara töi kwitani: Kä jökrä känti ti nämä niken kürü ngwena jabätä”, Annunziato Lugarà tä mike gare, yebätä mäkwe ñäkä täräkwata Ni Mikaka Mokre 1 julio 2014, página 8 aune 9 yebätä.