Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Ni Mikaka Mokre  |  Noviembre 2015

 BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

Ti nämä nüne kä jutobiti ti nämä nütüre

Ti nämä nüne kä jutobiti ti nämä nütüre
  • DÄREBARE: 1982

  • JUTA: POLONIA

  • KUKWE MADA: TI NÄMÄ NI MADA NUAINNE TARE, DROGA DUIN AUNE TI TÖ NÄMÄ NGWIAN GANAIN

KUKWE NAMANI BARE TIBÄTÄ:

Juta chi Polonia yekänti ti därebare, kä ye nemenkä Alemania ken. Ti nämä nüne töi jämebiti, nibi ngüba nämä aune kä tokwä aibe nämä ti bäre. Ti rün aune ti meye nämä ni mada tarere krubäte aune tikwe ja töi mikadre kwin ni mada kräke, tikwe ja tötikadre kwin bätä ti rikadre kwela krite nämä niere tie.

Ti rikaba ja tötike Derecho yebätä universidad juta Wroclaw yekänti, ye ngwane kukwe kri jataba nemen bare tibätä. Ti nämä nüne mente kaibe, ti jataba ja kete nitre töi käme ben. Bola täkäteta ye nämä tuin kwin tie, akwa Ja ketamukotre mrä tikwe ye näma ti töi mike krubäte jadaka yebätä, ye medenbätä jataba tuin bäri kwin tie. Equipo Varsovia ye nämä tuin bäri kwin tie. Kä medenkänti nämä jadenkä bämän krüte yebätä yekänti ti nämä niken mrusaire. Nun nämä niken kwäräkwärä ye ngwane nun nämä dröbanike, nun nämä droga duin, ruäre ngwane nun nämä ja mete nitre ja mikaka equipo kwäräkri yebe. Kukwe nämä ti ngwen töbike mantre jetebe ye diainkä ti töite kwe ti nämä nütüre, guardiatre ye käkwe ti kai ngite angwane, ti tö nämä sribi nuain ye ñaka rabai bare tie ye nämä gare tie kärera ti nämä nuainne.

Ja ketamuko tikwe yebe gwaire, nun nämä niken bietabätä deu, yekänti käre nun nämä ja mete nitre madabe. Bä kabre guardiatre ti kaba ngite, akwa käre ti nämä kwärbere, ruäre ngwane ti nämä ja ütiä bien ietre. Ti nämä nüne kä jutobiti ti nämä nütüre; akwa ti nämä kukwe nuainne ye käme nämä gare tie. Ye medenbätä, domingo jökrä yete ti nämä niken iglesiate ne kwe ti töi ñaka rabadre ti nike krubäte.

BIBLIA TI TÖI KWITANI:

Kä 2004 yete, nitre testiko Jehovakwe nibu janama ti gwirete, aune törbaba blitai tibe Bibliabätä ye tikwe kan ngäbitiba ietre. Ni kristiano erametre ye käkwe ja ngwandre ño jataba nemen gare tie ye ngwane, ti töi jataba ti nike bäri tie. Arato ti nämä ni mada nuainne tare ye ti ñaka rabadre nuainne jankunu rükaba gare tie. Kukwe jökrä yebätä tikwe ja töi kwitadre ye nämä gare tie, akwa ti nämä näin jankunu ji blo yebiti.

Akwa bati deu tikwe ja metaba nitre ni kwä ben ye näire ti ñaka rababara nüne käne ye erere. Ti nämä kitani tibien jite aune ti meta nämä kwetre bätä ti täkäte nämä dokwäte kwetre ye törö tie. Ti gatai rababa ruin tie; yebätä tikwe oraba: “Jehová, ti ñaka mä Kukwei mikani täte yebätä ja ruin ngite tie. Ti rabaite nire angwane, tikwe ja tötikai Bibliabätä nitre testiko Jehovakwe ben aune tikwe ja töi kwitai  tita käbämike mäi”. Ti metaba krubäte, akwa ti rabateba nire. Akwa tikwe ja kukwei kitakaba ye erere tikwe nuainba: tikwe ja tötikaba Bibliabätä.

Kä 2006 yete ti rikaba nüne Inglaterra. Ti törbaba ngwian ükaikrö ere nänkäreta Polonia ne kwe diploma bäri ütiäte sribikäre Derecho ye rabadre tikwe. Ti nämä ja tötike Bibliabätä ye ngwane bersikulo keteiti käkwe ti töi mikaba ñan krütare. Apóstol Pablo käkwe tikani: “Ti Dänkien Kristo Jesu rükadre gare bäri kuin tie ne abko bäri ütiäte tikrä. Ye mden kisete, jändrän jire jökrä mda mda, ye tuen ütiäte ñakare tie ti Dänkien kwrere, aisete niara kräke tikwe jändrän jökrä tuanimetre ja jiebti. Jändrän jökrä ye mden abko tuen jändrän ngwarbe rä kure kwrere tie, aisete tita mikete, ti Dänkien Kristo Jesu rükadre gare bäri kuin tie” (Filipenses 3:8). Ti erere, Pablo käkwe ja tötikabare ley yebätä aune nämene nitre mada nuainne tare arato (Hechos 8:3). Akwa kukwe bäri ütiäte niarakwe nuaindre namani gare ie: rabadre Ngöbö mike täte aune ja di ngwen ja ngwankäre Jesús erere. Pablo ja ngwani ño yebätä tikwe töbikatariba angwane, tikwe ngwian ganaindre aune ni mada nuaindre tare ye ñaka raba kä mike juto tibätä. Ye medenbätä, Pablo ja töi kwitani angwane, ti raba ja töi kwite arato rababa gare tie. Yebätä tikwe ja töi mikaba nemen Inglaterra aune tikwe universidad ye käi kwitakaba jabiti.

Jehová jataba nüke gare bäri tie ye ngwane, bäri ja rababa ruin ken tie. Nire tö ja töi kwitai bökän yebiti niara tä ngite juen ta rababa gare tie ye käkwe ti töi mikaba ñan krütare (Hechos 2:38). Texto 1 Juan 4:16 tä niere, “Ngöbö abko ni jökrä tarekä”, tita töbike kukwe yebätä angwane, ñobätä ni mada nuainta tare ye tuin käme Ngöböi ye tä nüke gare tie.

Nitre testiko Jehovakwe tätre nüne kä jutobiti ye ngätäite ti törbaba ja tuai

Nitre Testiko nämä ja ngwen ño ye rababa tuin kwin tie arato. Kukwe nieta Bibliakwe ye erere tätre ja di ngwen nuainkäre ye rababa gare metre tie. Niaratre tätre nüne kä jutobiti ye ngätäite ti törbaba ja tuai. Tikwe ja di ngwanba krubäte bätä tikwe ja töi kwitaba, ye bitikäre kä 2008 yete tikwe ja ngökaba ñöte aune ti ja mikaba testiko Jehovakwe.

Esther aune tibätä kätä nemen juto kukwe Bibliabätä ye driere nitre blitaka polaco yei

KUKWE KWIN NAMANI TIKWE:

Ti tö nämä jondron keta kabre ie, ti nämä ni mada nuainne tare, droga duin aune dröbanike, jadaka ye nämä tuin kwin tie, Kukwe Ngöbökwe ti töi kwitani ye köböire kä juto tibätä kukwe metre Bibliabätä driekäre nitre mada ie. Bäkänä, bola täkäteta ye täbe tuin kwin tie, akwa ja näkwitakäre jerekäbe.

Meri testiko kä Esther ben tikwe ja mäkäninte, yebätä kätä juto tibätä. Kätä nemen juto nunbätä kukwe Bibliabätä ye driere nitre blitaka polaco tä nüne noroeste Inglaterra yei. Krire nengwane, kätä juto erametre tibätä, ti töita jäme aune ti ñaka niena nüne ngwarbekäre.