Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Ni Mikaka Mokre (täräkwata ja tötikara)  |  Octubre 2015

“Ti rökradre Ngöbö ken ye kwin ti kräke”

“Ti rökradre Ngöbö ken ye kwin ti kräke”

KÄ RABABA kwä ökän tibiti angwane ti ñaka rababara nirien jire mada. Nengwane kä niena 43 tibiti aune ti ririabare metro kratibe (tres pies). Ti rün aune ti meye nieba tie ti rabadre sribire ne kwe ñan ti töi tädre käre ti namani chi yebätä. Aisete ju tikwe ye ngwareta tikwe kri ngokwä rübübäin käi mikaba jai. Kä ye ti nämä ükete käre merebe, yebätä nitre kwati nämä nüke kri ngokwä kökö tie.

Akwa ti nämä sribire krubäte ye ñaka ti töi mikaba jäme. Ñodre, ti nämä niken jondron kökö tiendate ye ngwane bäsi ti kise ñan nämä nemen kä jondron mikara yekänti. Kä jondron mikara ye jökrä nämä sriberare nitre bäri krikri ti ngwä ye kräke. Ye nämä ti mike ulire krubäte. Akwa kä rababa 14 tibiti ye ngwane, ti töi ñaka rababara käne erere.

Bati, meritre nibu Testiko rükaba kri ngokwä kökö tie. Niaratre törbaba ti tötikai Bibliabätä nieba kwetre tie aune tikwe ka ngäbitiba. Tikwe Jehová mikadre gare jai ye bäri ütiäte ti namani chi kräke drieba kwetre tie. Ye ti dimikaba krubäte. Salmo 73:28 namani bäri ütiäte ti kräke. Bersikulo yekänti kukwe ne nieta kena: “Ti rökradre Ngöbö ken ye kwin ti kräke”.

Kä ye ngwane ti nämä nüne ti mräkätre ben Costa de Marfil yekänti. Yete nitre nämä käre ti tuin yebätä ñaka nämä ti töibikaire. Akwa nun rikaba nüne Burkina Faso yekänti, aune yete ti töi ñaka rababara käne ye erere. Käre nitre nämä nemen ti mike ñärärä, aisete ti ñaka tö nämä näin jubäre. Ti nämä ja tötike käne Jehovabätä ye nämä nemen tuin kwin krubäte tie ye rükabata törö tie bämän kabre rikaba ta yete. Akwa Burkina yekänti ni ñaka nämä jire iti ti tötike Bibliabätä. Aisete tikwe kukwe tikaba sukursal nitre testiko Jehovakwe yei, aune misionera töi kwin krubäte kädekata Nani juanba kwetre ti känti. Niara rükaba ti känti motocicleta yebiti.

Ti nämä nüne yekänti, ji kwin ñaka nämä yebätä ñaka nämä nemen nuäre nänkärebiti. Aune ñü nämä näkäin tibien ye ngwane ji ye nämä nemen dobrokwäre krubäte. Nani nämä niken ti känti ye ngwane niara betaninkä bä kabre tibien motocicleta yete, akwa ñaka ja di ngwanba nekä kwe. Bati niara ti nübaiba niken jabe Ju Ja Ükarakrö yete. Tikwe dre niedre ie ye ñaka rababa gare tie, ñobätä ñan aune ti rabadre niken jubäre aune nitre rabadre ti mike ñärärä yebätä ti rabadre kä ngwen nüke jai. Ne madakäre, ti rikadre Nani ben moto yebiti niara trökri ye köböite ñaka rabadre nuäre kräke moto ye ngwankäre. Akwa niara ti nübaiba ye tikwe ka ngäbiti mrä. Bersikulo ütiäte ti kräke känti kukwe nieta ketebukäre ti nämä ngwen törö jai ye ti dimikaba krubäte, tä niere: “Däkien Gobranka kri Jehová ye tita känene ja kriemikara”.

 Ti betakaba bä kabre dobrokwäte Nani ben. Akwa nun töta nemen näin krubäte Ju Ja Ükarakrö yete, yebätä nun ñaka nämä ja di ngwen nekä jire. Ji ngrabare nitre nämä nemen ti mike ñärärä jene. Akwa Ju Ja Ükarakrö yete, ja mräkätre aune ja ngwaitre nämä kötö tibe. Sö rikaba kwä ökän ta ye bitikäre ti ja ngökaba ñöte.

Texto ütiäte ti kräke yekänti kukwe ne nieta mrä: “Kukwe jökrä nuainbare kwe ye mikakäre gare”. Texto ne nämä ngwen törö tie ti rabadre kukwe driere, akwa kukwe driedre ju ju te ye ñaka rabai nuäre ti kräke nämä gare tie. Kena ti rikaba kukwe driere ye ngwane, nitre umbre aune monsotre kia ye jökrä rababa ti mike ñärärä, bätä rababa niken ti jiebiti aune ti nämä näin ño yebätä nämä nementre ti kötaire. Ye ti mikaba ulire krubäte. Kä Bä Nuäre ye nitre tä ribere jai ti erere yebätä tikwe töbikaba yekwe ti dimikaba näin ja käne.

Ti dimikakäre kukwe driere tikwe triciclo ngwankäre kisebiti ye kökaba jai. Nämä nemen nändre mintukwäre tie ye ngwane ja ketamuko tikwe nämä ti gitekä mintukwäre. Aune nämä nemen nändre motokwäre nunye angwane niara nämä niken tibe triciclo yete. Erametre kenanbe kukwe driedre ye ñaka rababa nuäre ti kräke, akwa ye bitikäre jataba nuäre nuaindre ti kräke. Kukwe drie ye rababa tuin kwin krubäte tie yebätä kä 1998 yete ti ja mikaba sribi prekursor regular nuainkäre.

Tikwe nitre kwati tötikaba Bibliabätä, aune nitre ye nibokä ja mikani testiko Jehovakwe. Ne madakäre, Ti eteba iti ja mikaba Testiko arato. Nitre ruäre tä nökrö bäri Jehová ken ye tä nüke gare tie angwane tä ti dimike tita ribere bäri jai ye ngwane. Ñodre, monso iti nämä ja tötike kwela krite ye ti nämä tötike Bibliabätä jukwebätä. Ye bitikäre tikwe ribeba ni brare Testiko iti ie, niara rabadre monso ye tötike jankunu Bibliabätä. Ja känenkäre, monso ye rikaba nüne Costa de Marfil yekänti. Ti nämä bren paludismo kisete angwane, bati Costa de Marfil yete tärä juanba ti kräke. Tärä juani yebätä nie nämä monso ye namanina kukwe driere. ¡Ye kä mikaba juto krubäte tibätä!

Ti rabadre ja ngübare akwle yekäre, nitre tä ükaninte nitre bren dimikakäre ye ti kitai dän dike nieba kwetre tie. Ti sribire krubäte ye rükaba gare meri iti dirikä yei. Aisete raba ti kite jabun sribere nieba kwe tie. Ye erere nuainba kwetre. Kä nengwane ti gwirete tita jabun dän bätäräte aune jubara sribere. Nitre tä jabun kökö tie yebätä kätä nemen juto aune tätre niere nitre madai niaratre rabadre jabun kökö tie. Nitre tä jabun ribere tie ye ti arabe tä niken ngwena ietre motocicleta yebiti.

Akwa, ti trökrä tä näin bäri tare tie. Aisete kä 2004 yete sribi perkursor tuametreba tikwe. Akwa ti täbe ja di ngwen kukwe driere bäri.

Käre kätä kötare ti ngwärebätä nitre tä niere. Ñobätä ñan aune kätä juto tibätä. ¿Ñobätä kätä juto tibätä gare mäi? Ñobätä ñan aune ti rökradre Ngöbö ken ye kwin ti kräke. (Sarah Maiga tä mike gare.)