Känändre nekänti

Indice yete känändre

Tärä ütiäte nitre Japón kräke

Tärä ütiäte nitre Japón kräke

SÖ 28 ABRIL kä 2013 yete gätä ütiäte nuainbare juta Nagoya (Japón) yekänti. Kukwe kädriebare ye nitre kukwe nuabare gätä nuainbare yekänti aune nitre mada abokän käkwe kukwe nuabare Internet yete, aisete nitre 210,000 biti bäri käkwe kukwe ye kukwe nuabare. Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä nitre testiko Jehovakwe ye iti kädekata Anthony Morris nämene gätä yete. Juta yekänti niarakwe tärä mrä mikani tuare kukwe japonés yebiti, tärä ye kädekata La Biblia: el Evangelio según Mateo. ¡Ja mräkätre aune ja ngwaitre nämene yete yebätä kä namani juto krubäte, aisete kise metabare raire kwetre!

Tärä yebätä página tä mikani 128 aune tärä Mateo tä tikanibätä, ye dianinkä Biblia Traducción del Nuevo Mundo yebätä. Ja mräkä Morris käkwe mikani gare tärä ne abokän ütiäte krubäte aune tä sribebare nitre Japón dimikakäre. ¿Ñobätä tärä ye ütiäte krubäte? ¿Ñobätä tärä ye sribebare nitre japonés kräke? ¿Aune nitre japonés käkwe kani ngäbiti ño?

¿ÑOBÄTÄ TÄRÄ YE ÜTIÄTE KRUBÄTE?

Tärä yebätä kukwe tikani ye nitre töi mikani ñan krütare. Kukwe japonés ye tika raba kuintubu o kise ngeberekri nemen kise ruinkri. Kä nengwane, tärä aune täräkwata keta kabre sribeta nitre japonés kukweibiti ye tikata kise ngeberekri nemen kise ruinkri, tikata suliare ye erere. Aune nitre testiko Jehovakwe tä tärä aune täräkwata sribere kukwe japonés yebiti ye tikata ye erere arato. Akwa, tärä sribebare yebätä kukweta tikani kuintubu, periódico aune täräkwata mada mada sribeta nitre japonés kräke ye erere. ¿Ñobätä tikata kore? Ñobätä ñan aune nitre japonés kwati ye kräke nemen bäri nuäre ñäkädrebätä. Ne madakäre, kukwe tä mikani kuini página yebätä ye abokän tä mikani subtítulo ye kwrere kukwe tikani ye te ruäre. Ye köböire kukwe meden bäri ütiäte ye nemen gare bäri kwin nitre ñäkäkä täräbätä yei.

Tärä ye namani ja mräkätre aune ja ngwaitre kisete angwane, bengwairebe namanintre ñäkebätä. Meri Testiko abokänbiti kä 80 biti bäri käkwe niebare: “Tikwe ñäkäbarera bä kabre tärä Mateo yebätä, akwa subtítulo tä mikani tärä yebätä aune kukwe tikani krökäin tärä yebätä ye köböire Jesukwe Kukwe Kädriebare Ngudrebiti ye nüke gare bäri kwin tie”. Meri bati Testiko käkwe niebare: “Tikwe ñäkäba köböitibebätä. Ti niena nuäre ñäke kukwe tikani mota tibien yebätä, akwa nitre jökrä bäsi töta nemen ñäkäi kukwe tikani krökäin yebätä ye gare tie”.

TÄRÄ SRIBEBARE NITRE JAPÓN KRÄKE

Tärä ye rabai kwin krubäte nitre japonés ye kräke. ¿Ñobätä? Ñobätä ñan aune nitre ye kwati ie kukwe Bibliabätä ye ñaka gare krubäte, akwa töita juto biare ñäkäkärebätä. Nitre yekwe Biblia ñaka nämene käne, akwa nengwane rabai ñäke kukwe dianinkä chi Bibliabätä yebätä.

Akwa ¿ñobätä tärä Mateo ye dianinkä kwitakäre? Ñobätä ñan aune juta Japón yekänti, nitre tä nitre mada kukwe nuin blite Bibliabätä, ye ngwane jökrä bäsi tätre töbike Jesukristo yebätä. Tärä Evangelio de Mateo ye tä blite Jesús därebare yebätä, nitre nünanbare  Jesús känenkri, Jesukwe Kukwe Kädriebare Ngudrebiti aune kä krütebätä kukwe ütiäte niebare yebätä tä blite arato. Nitre kwati juta Japón yekänti töta nemen kukwe ye kukwe nuai.

Ja mräkätre aune ja ngwaitre töta nemen tärä ye biain kukwe drieta kwetre ye ngwane aune nitre tö kukwe mikai gare jai tuabitita kwetre ye ngwane. Meri Testiko käkwe niebare: “Nengwane bäri nuäre Kukwe Ngöbökwe ye driedre nitre ie. Tärä ye mikaba tuare ye näire tikwe bianba kwati ni iti ie”.

¿NITRE JAPONÉS KÄKWE KANI NGÄBITI ÑO?

Juta Japón yekänti nitre tä kukwe ne niere käre: “Jukwe krä chi abko känti ta mun rika”, ‘Perla mäkwe ye mä ñaka kita mütü ngwärekri’ o ‘Munkwe ñaka töbika jire köbö jetebe yebätä’ (Mateo 6:34; 7:6, 13). Jesukristo kukwe ye niebare ye abokän ñaka gare nitre kwati yei. Ye medenbätä, ja mräkätre aune ja ngwaitre tä kukwe ye mike gare ietre tärä yebiti. Ye ngwane nitre ye töita nemen ñan krütare aune tätre niere käre niaratre töita ñäkäbätä Bibliabätä.

Nitre käkwe tärä kani ngäbiti ye ja mräkä aune ja ngwaitre tätre niken tuinbitita angwane, nitre ye tä niere niaratre ñäkäbare bengwaire tärä yebätä. ¡Nitre ruäre ñäkäbarera täte tärä yebätä! Ni brare iti abokänbiti kä niena 60 biti bäri käkwe niebare ni Testiko iti ie: “Tikwe ñäkäbarera bä kabrebätä, aune ti dimikanina krubäte kwe. ¿Mä raba kukwe Bibliabätä ye driere bäri tie?”.

Ja mräkätre tätre kukwe driere nitre nüke kwati yekänti angwane tätre tärä ye bien nitre ie. Meri bati käkwe tärä kani ngäbiti yei meri Testiko käkwe correo jakwe ye biani. Ora nikani krati ta ye bitikäre, meri ye kukwe juani meri Testiko yei aune niarakwe ñäkäbare tärä ye ötarebätä aune tö namani kukwe mada mikai gare jai niebare kwe. Bämän nikani krati ta angwane, jatani ja tötike Bibliabätä aune näin gätäbätä.

Konkrekasion kwati krubäte juta Japón ye kräke tärä ye juanina 1,600,000 biti bäri. Aune nitre testiko Jehovakwe tä tärä ye bien mil kwati krubäte sö kratire kratire nitre ie. Ja mräkätre tärä ye sribebare ye käkwe kukwe niebare kena tärä yebätä: “Munkwe ñäkädre tärä nebätä ye köböire kukwe Bibliabätä rabadre gare bäri munye ie nun tö”.