Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nunta nüne jondron braibebiti ye tä kä mike juto nunbätä

Nunta nüne jondron braibebiti ye tä kä mike juto nunbätä

DANIEL BÄTÄ MÍRIAM ja mäkäninte sö septiembre kä 2000 yete aune niaratre nämene nüne kwin juta Barcelona kä España yekänti. Daniel tä niere: “Nun nämä ganane kwin ye köböire nun nämä mröre mrö rürübäin käi kwin yekänti, niken basare kä madakänti aune ja ngwäkite kwin. Ne madakäre, käre nun nämä kukwe driere”. Akwa kukwe keteiti niaratre töi kwitani.

Kä 2006 yete gätä kri nuainbare ye ngwane, kukwe kädriebare yete kukwe ngwanintari ne matani Daniel brukwäte: “¿Nita ja di ngwen ‘nitre tä näin kirirebe murie ketadre kokwäre’ ye ngwankäre ji niken ni ngwena nüna kärekäre kokwäre yebiti?” (Proverbios 24:11). Kukwe kädriebare ye mikani gare, kukwe Bibliabätä driedre ye tä gare nie ñan ñobätä aune ye köböire nitre raba nemente nire (Hechos 20:26, 27, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras). Daniel tä niere: “Jehová nämä blite tibe rababa ruin tie”. Kukwe kädriebare ye mikani gare arato, nita ja di ngwen sribikäre Jehová kräke ye ngwane käta nemen bäri juto nibätä. Kukwe ye metre namanina gare Daniel ie, ñan ñobätä aune Míriam namanina prekursora aune kä nämene jutobätä.

Kukwe kädriebare ye matani krubäte Daniel brukwäte yebätä ja töi mikani kwe nüne jondron braibebiti. Jatani sribire ora braibe te, ja mikani kwe prekursor aune nitre kukwe driekä ribe nämene yekänti niara bätä Míriam rikadre kukwe driere ye ngwane, kä rabadre juto krubäte bätätre yebätä namani töbike.

NUNKWE JA TUABA KUKWE KRI BEN BITI KUKWE KWIN RABABA NUNKWE

Sö mayo kä 2007 yete, Daniel aune Míriam käkwe sribi kwetre tuanimetre aune nikanintre nüne juta Panamá namanina gare ietre yete. Mar Caribe yekri, niaratre nämene kukwe driere ngutuä mrente Bocas del Toro ye ruäre känti. Nitre jökrä bäsi tä nüne kä yekänti ye ngäbe. Daniel aune Míriam ngwian ükaninkrö jai yebiti raba nüne sö krä kwä te Panamá namanintre nütüre.

Ngutuä mrente yekänti niaratre nämene niken ru aune bicicleta yebiti. Bati niaratre nänbare 30 kilometro bicicletabiti kä ngutuäre yebätä ñänä ngire yete ye täbe törö ietre. Daniel nämene nainte krubäte yebätä bäsi kä nötanintebiti. Akwa nitre ngäbe nämene gare ietre yekwe niaratre kani ngäbiti kwin, metrere Daniel aune Míriam ie blita namani gare kwati kwati ngäbere ye ngwane. Kä nikani ruäre ta ye bitikäre, niaratre namanina nitre 23 tötike Bibliabätä.

Ngwian ñaka namanina ietre ye ngwane, ¿dre namani bare? Daniel tä niere: “Nun jataba töbike nänkäreta España ye ngwane, nun okwä ñöi rababa nen”. Niaratre ñaka nitre ja tötikaka kwetre tötikai jankunu yebätä namanintre töbike ye namani mike ulire. Akwa sö nikani krati ta ye bitikäre kukwe kwin mikani gare ietre. Míriam tä niere: “Nun nübaiba sribi prekursor especial ye nuainne. Nun rabai sribire jankunu Panamá rababa gare nunye ye ngwane, kä rababa juto nunbätä”.

KUKWE KETEITI TÄ KÄ MIKE BÄRI JUTO BÄTÄTRE

Juta Ngöbökwe kukwe ruäre ükaninte mrä, yebätä kä 2015 yete Daniel aune Míriam ñaka namani sribi prekursor especial nuainne jankunu. ¿Dre nuainbare mada kwetre? Salmo 37:5 tä kukwe käbämike nei niaratre tö ngwani: “Mäkwe kukwe mäkwe ye mika Jehová kisete; mäkwe tö ngwan ie aune niarakwe mä dimikai”. Sribi tä niaratre mike prekursor regular nuainne ye kwani ietre aune ye köböire nengwane kä Veraguas, juta Panamá yekänti tätre sribire konkrekasion keteiti yete.

Daniel tä niere: “Nunkwe kä mikadrekä España ye känenkri, nun raba nüne jondron braibebiti o ñakare ye ñaka nämä gare kwin nunye. Kä nengwane nunta nüne jondron braibebiti aune nunta dre dre ribere metrere jai ye tärä nunkwe”. ¿Dreta kä mike bäri juto bätätre? Niaratre tä niere: “Nunta Jehová mike gare nitre töi bobre ie ye tä kä mike bäri juto nunbätä”.