Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Ni Mikaka Mokre (täräkwata ja tötikara)  |  Febrero 2017

 KUKWE KWE MIKATA GARE

Kukwe kwin ñaka nuain bä nun kräke akwa Jehová tä nuainne bätäkä ngwarbe nun kräke

Kukwe kwin ñaka nuain bä nun kräke akwa Jehová tä nuainne bätäkä ngwarbe nun kräke

TI RÜN nämä Ngöbö tarere. Niara kädeka nämä Arthur. Niara nämene bati ye ngwane, tö namani ja tuai ni ji ngwanka Iglesia Metodista yete. Akwa tärä aune täräkwata Nitre Ja Tötikaka Bibliabätä yekwe ye ruärebätä ñäkäbare kwe angwane, ja töi kwitani kwe kukwe yebätä aune jatani ja ükökrö niaratre ben. Kä 1914 yete, kä nämene 17 biti ye ngwane ja ngökani ñöte kwe. Rübare Kri Kena ye näire, niara ñaka nikani rübätä. Aisete niara kitani ngite sö kräjätä te ngite käi Kingston (Ontario, Canadá) yekänti. Niara nämene ngite ye juaninta gwi angwane, ja mikani kwe sribi colportor nuainkäre, nitre prekursor kädeka nämene ye erere käne.

Kä 1926 yete, ti rün ja mäkäninte Hazel Wilkinson yebe. Hazel meye ie kukwe metre ye namani gare kä 1908 yete. Köbö 24 abril kä 1931 yete ti däreba aune nun nibokä jai, akwa ti abokän nibukäre. Ti rün nämä Biblia tarere aune mike ütiäte jai aune nunkwe ye erere nuaindre drieba kwe nunye. Sribidre Jehová kräke ye nämä bäri ütiäte ti mräkätre kräke. Ye medenbätä, käre nun nämä niken gwairebe kukwe driere ju kwatire kwatire te (Hechos 20:20).

TI RÜN ERERE TIKWE ÑAKA JA MIKABA KUKWE GOBRAKWE YETE AUNE TIKWE JA MIKABA PREKURSOR

Kä 1939 yete, Rübare Kri Bobukäre. Aune kä rikaba kwati ta angwane, kä Canadá yekänti nitre testiko Jehovakwe nämä kukwe driere ye ñäkäiba ietre. Kiatre mika nämä bandera saludare aune himno kantaire kwelate. Bandera saluda nämä aune himno kantai nämä kwelate ye ngwane, käre nitre profesor nämä ti ngwai Dorothy aune ti tuenmetre kämikekä yete. Akwa bati, ti mikakäre jakaire profesora nieba tie ti abokän ni kä jürä ngwen jabätä. Ti nämä kwelate rikabata gwi ye ngwane, kiatre nänkä kwelate tibe yekwe ti metaba aune ti ngötikaba tibien kwetre. Akwa yekwe ñaka ti ngwanba di nekä. Ñakare aune, ye käkwe ti töi mikaba bäri “Ngöbö mik[e] täte [...], ni kä tibienbätä [y]e kräke” (Hechos 5:29, Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte).

Sö julio kä 1942 yete, kä jondron nire ngübakäre o jondron kwetadre nöka käi yekänti tikwe ja ngökaba ñöte tanque ñö ngwäre yete. Kä nämä 11 tibiti. Kwelate kä bian nämä ngwarbe tie ye ngwane, ti nämä sribi precursor de vacaciones ye nuainne, nitre prekursor ausiliar kädeka nämene ye erere käne. Kä kwati te, ti janama ja mräkätre nimä ben kukwe driere nitre ngi dianka yei kä Ontario ngwitärikri yekänti.

Köbö 1 mayo kä 1949 yete, tikwe ja mikaba prekursor regular. Kä ye ngwane, sukursal Canadá yekänti ju sribe nämä ye kräke ti nübaiba. Aune ye bitikäre ti nübaiba sribire Betelte. Ti mikaba sribire imprenta yebätä, yete sribidre ño máquina prensa plana yebiti ye rababa gare tie. Bämän kabre te tikwe sribiba dibire ta ja mräkätre dimikakäre täräkwata kia keteiti nämä blite nitre Testiko rüe nakaninkä Canadá yebätä imprimikäre ye törö tie.

Kä rikaba ruäre ta yete, Oficina Känti Kukwe Drie Jie Ngwanta yekänti ti juanba sribire. Bati, nitre prekursor ruäre jababa niken kukwe driere kä Quebec yekänti ie tikwe kukwe ngwantariba. Kä yekänti ja mräkätre aune ja ngwaitre rüe nämä nakainkä krubäte. Nitre prekursor ie tikwe kukwe ngwantariba ye ngätäite Mary Zazula, käi Edmonton (Alberta) ye nämä. Mary rün aune meye ye nämä Iglesia Ortodoxa yebätä. Aisete Mary aune ngwai kwe umbre ye ñaka tö namani ja tötika Bibliabätä tuainmetre, yebätä rün aune meyekwe juanintari gwi. Niaratre nibu yekwe ja ngökani ñöte sö junio kä 1951 yete aune sö nikani krä ti ta angwane, ja mikani prekursor kwetre. Ti nämä kukwe ngwentari Mary ie ye ngwane, niara nämä Jehová tarere ye tikwe gababätä. Mary yebe tikwe ja mäkädrete ti rababa nütüre ye törö tie. Aune ye erere tikwe nuainba. Nun rababa sö krä ökän ja kukwe mukore, ye bitikäre nunkwe  ja mäkäteba köbö 30 enero kä 1954 yete. Nunkwe ja mäkäteba ye bitikäre bämän rikaba krati ta yete, nun nübaiba ja tötike circuito tuabitikäre. Kä Ontario ngwitärikri yekänti nunkwe konkrekasion jene jene tuabitiba kä kubu te.

Kukwe drie nämä ye jataba nirien kä jökräbiti tibien, yebätä nitre misionero ribe nämä bäri. Kä moren yete kä Canadá yekänti jörän krubäte aune kä tibo krubäte käite ti aune Mary nämä nüne, yebätä nun raba nüne kä madakänti nun rababa nütüre. Nun janama kwela Galaad número 27 yete aune sö julio kä 1956 yete nun graduaba. Sö noviembre yete nun rababara nüne Brasil.

NUNKWE SRIBI MISIONERO NUAINBA BRASIL

Nun rababa Brasil ye ngwane, nun jataba ja kite blitakäre portugués. Nun jataba kukwe nuärebiti ja kite blita kömikakäre. Ye bitikäre täräkwata driedre ño jötrö ngwarbe ye rababa gare töbiti nunye. Aune nun rikaba kukwe driere. Gobran Ngöbökwe yete nünain ño yebätä bersikulo keteiti Bibliabätä tä blite yebätä nunkwe ñäkäi nire törbai kukwe mikai gare bäri jai yei nun rababa nütüre. Aisete, meri iti kwanba nunye käkwe nun kukwe nuaba kwin yei tikwe ñäkäba Apocalipsis 21:3, 4 yebätä. Akwa kä rötateba tibiti. Kä ngire krubäte ye kwrere te ti ñaka nämene nüne. Yebätä tikwe ñaka nünanba kwin kä yekänti.

Nun juanba kukwe driere juta Campos (Río de Janeiro) yekänti. Yete kä nengwane konkrekasion 15 tä. Akwa nun rababa yete ye ngwane, nitre braibe aibe nämä ja ükökrö aune ju nämä kwati nitre misionero kräke; yete meritre Testiko nibokä nämä nüne: Esther Tracy, Ramona Bauer, Luiza Schwarz aune Lorraine Brookes (namani gure ye ngwane, kädekani Lorraine Wallen). Ju nitre misionero kräke yete ti nämä meritre ye dimike dän bätete aune ngi den mrö riara. Lunete deu, nunkwe ja tötikaba La Atalaya yebätä ye bitikäre, nunkwe dre nuainba köbö yete ye ti aune Mary rababa kädriere jabe. Sofá yete Mary nämä ja düke dokwä mikani bila (o dokwäkrä) yebiti. Mary rükaba krö ye ngwane, ¡dokwäkrä ye täni kulebra nämä ye jataba kä mrebiti! Mary rababa ngetrekä nememe tikwe kulebra kämikaba ye ngwane, ye bämike ja töite.

Nunkwe ja kitaba kä kwati te kukwe portugués yebiti, ye bitikäre nun jataba circuito tuinbiti. Ñotra ñaka nämä yekänti nunkwe circuito tuabitiba. Nun nämä niken mädä aune carreta yebiti kä madakänti bätä nun nämä kübien tibienta. Bati, nun janama kukwe driere mobe jateta. Aisete nitre nämä nüne ngutuäbätä yekänti nun rikaba trente aune yete nunkwe cuarto kwati ütiä bianba ja kräke. Sukursal täräkwata juanba 800 nun kräke kukwe driera. Nun janama bä kabre oficina de correo yete täräkwata ye den.

Kä 1962 yete, juta Brasil yekänti Kwela Sribi Ngöbökwe Jie Ngwankäre ye nuainba kä keta kabre känti. Sö krä ti te ti nämä niken kaibe kä keta kabre känti. Tikwe nitre tötikaba Manaos, Belém, Fortaleza, Recife aune Salvador. Ti nämä Manaos ye ngwane, tikwe kukwe ükateba gätä kri köbömä ye nuainkäre teatro de ópera kräke yekänti. Ñü räkänba jobe tibien yebätä ñö kwin ñaka rababa ñadre nunye aune kä ñaka rababa kwin mrökäre nunye gätä kri yete. Tikwe blitaba ni iti nitre rükä jie ngwanka yebe aune kukwe nämä nun kisete ye tikwe mikaba gare ie. Ja töi mikaba kwin kwe nun kräke aune kukwe ükateba kwe ne kwe ñö tädre debe näre nunye gätä kri ye kräke. Arato nitre rükä juanba kwe lona kri ketebu sribere jure nun kräke, yete nunkwe mrö ria käi aune mrö käi ye ükateba jai.

Ti nämä niken kä madakänti ye ngwane, Mary nämä kukwe driere jondron rürübäin käi yekänti. Yete nitre töi  ñaka nämä jire kukwe Bibliabätä mikakäre gare jai. Nitre ye Portugal abokän nükani Brasil ngwian ganainkäre jai. Mary di riakaba aune nieba kwe ja mräkätre bätä ja ngwaitre ruäre ie: “Ti ñaka tö nünain jire kä Portugal yekänti”. Kä rikaba braibe ta yete, tärä juanba nun kräke. Ye abokän nun nübai nämä kukwe driekäre Portugal, kä yekänti kukwe drie ñäkäi nämä. ¡Mary rababa tibo ñöre! Akwa nunkwe ka ngäbitiba aune nun rikaba Portugal.

NUN JUANBA KUKWE DRIERE PORTUGAL

Sö agosto kä 1964 yete nun rükaba Lisboa (Portugal). Guardiatre ñaka nämä ja mräkätre aune ja ngwaitre tuenmetre jire nüne jäme. Ye medenbätä nun rababa yete ye ngwane, nun ñaka törbaba ja tuai bengwairebe bentre. Kenanbe nunkwe cuarto ütiä bianba ja kräke. Akwa visa bianba nunye ye ngwane, nunkwe ju ütiä bianba kwati ja kräke. Sö rikaba krärike ta ye bitikäre, nunkwe blitaba ja mräkätre sukursalte ben. Kä yekänti nun janama kena gätäbätä ye ngwane, kä rababa juto krubäte nunbätä.

Nitre Testiko nämä kukwe driere ye ñäkäi nämä, yebätä Ju Ja Ükarakrö jene jene ye dikaba aune gätä nuain nämä ja mräkätre bätä ja ngwaitre gwirete. Käre guardiatre nämä jondron känene nitre Testiko jue yete. Ne madakäre, ja mräkätre aune ja ngwaitre kwati krubäte jänrikaba kwetre ngite käi yekänti kukwe ngwantarikäre ietre. Guardiatre nämene ja mräkätre aune ja ngwaitre ye mete tare ne kwe rabadre ja mräkätre meden meden nämene konkrekasion jene jene jie ngwen ye kädekete. Aisete ja kriemikakäre kwärikwäri ja mräkätre aune ja ngwaitre ye ñaka namani apellido kwetre ye niere jankunu. Ñakare aune niaratre kädeka nämene ño ye aibe nämenentre niere jai kwärikwäri.

Kä 60 biti bäri nikanina ta yete nunta sribire Jehová kräke yebätä kukwe kwin krubäte törö nunye.

Täräkwata tädre nemen ja mräkätre aune ja ngwaitre kisete niaratre dimikadre kä ngwen nüke jai ye nämä bäri ütiäte nun kräke. Aisete La Atalaya ja tötikara bätä tärä aune täräkwata ruäre ye Mary nämä tike máquina yebiti. Täräkwata kwin yebätä niara nämä kukwe ye tike aune ye bitikäre nämä täräkwata ye arabebiti copia mada mada sribere ja mräkätre aune ja ngwaitre kräke.

NITRE KUKWE ÜKATEKÄ YEBE NUNKWE KUKWE ÜKATEBA

Sö junio kä 1966 yete, kä Lisboa yekänti nun jänrikaba kukwe ütiäte ükatekäre gobranbe. Ja mräkätre aune ja ngwaitre 49 konkrekasion Feijó yete nämä ja ükökrö gore gwi yebätä kita ngise nämä. Ja mräkätre aune ja ngwaitre mikakäre juto blitakäre, tikwe ja mikaba ni abogado niaratre kita ngisekä ye kwrere. Akwa nun rababa nütüre ye erere, nun riateba kukwe yebätä. Ja mräkätre aune ja ngwaitre 49 ye kitaba ngite. Niaratre ruäre kitaba ngite sö krati biti ötare te aune mada abokän kitaba ngite sö krärike biti ötare näre. Akwa kukwe ükateba nunbe ye köböire kukwe ütiäte krubäte mikaba gare. Kukwe ükate nämä nunbe ye ngwane, abogado nunkwe käkwe ni kädrieta Bibliabätä kädeka nämene Gamaliel kukwe niebare ye kädekateba (Hechos 5:33-39). Ne madakäre, kukwe ye mikaba gare jondron kukwe mikara gare yebiti. Abogado nunkwe jataba ja tötike Bibliabätä nunbe aune jataba nüke gätäbätä ye käi rababa juto krubäte nunbätä.

Sö diciembre kä 1966 yete, ti kädekaba superintendente de sucursal. Ti nämä sribire krubäte kukwe ükatekäre gobranbe. Nun nämä ja di ngwen blite gobranbe ne kwe nitre testiko Jehovakwe tuanemetre Ngöbö mike täte töi jämebiti kä Portugal yekänti (Filipenses 1:7). Köbö 18 diciembre kä 1974 yete, nun tuametrebata sribi Ngöbökwe nuainne töi jämebiti. Ja mräkätre Nathan Knorr aune Frederick Franz sribikä central mundial yete ye jataba nun känti köbö ye  käi ngwankäre juto jabätä. Kä Oporto aune Lisboa yekänti nunkwe gätä ütiäte krubäte nuainba abokänbätä nitre 46,870 rükaba.

Jehová köböire, ngutuä mrente ruäre känti nitre blite portugués yekänti kukwe drie jataba bäri; ñodre, ngutuä mrente Azores, Cabo Verde, Madeira aune Santo Tomé y Príncipe yekänti kukwe drie jataba bäri. Kä yekänti nitre kwati krubäte jataba ja mike Testiko, yebätä sukursal bäri kri ribe nämä. Aisete sukursal bäri kri sribeba Portugal. Köbö 23 abril kä 1988 yete, ja mräkä Milton Henschel kukwe kädrieba sukursal ye käi ngwankäre juto jabätä. Ja mräkätre aune ja ngwaitre 45,522 janama kukwe kädrieba ye kukwe nuakäre aune ja mräkätre ye ngätäite nitre misionero 20 kukwe driebare Portugal ye janama siba sukursal käi ngwankäre juto jabätä.

JA MRÄKÄTRE JA NGWANI METRE NGÖBÖI YEBÄTÄ NUNKWE JA KITABA

Kä nikanina kwati krubäte ta yete, ti aune Mary ie kukwe namanina gare krubäte ja mräkätre ja ngwani metre Ngöböi yebätä. Ñodre, ti rikaba ja mräkä Theodore Jaracz yebe sukursal tuinbiti ye ngwane, kukwe ütiäte ja töi kräke rababa gare tie. Kukwe kri krubäte nämä ja mräkätre kisete sukursal yete. Ja mräkätre Sukursal Jie Ngwanka käkwe ja di ngwani krubäte kukwe ye ükatekäre aune ñaka namani ükaninte ietre yebätä ja ñaka namani ruin kwin ietre. Aisete ja mräkä Jaracz kukwe ne nieba niaratre dimikakäre: “Ani üai deme tuenmetre sribire”. Arato kä kwati krubäte nikanina ta yete, ti aune Mary janama Brooklyn ye ngwane, ja mräkä Franz kukwe nieba nunye ye tikwe ñaka käi kwitaikä jire jabiti. Niarakwe mäträdre nunbätä ye nun aune ja mräkätre bätä ja ngwaitre ruäre käkwe ribeba ie ye ngwane, nieba kwe nunye: “Kukwe meden erere rabadre bare, akwa yebiti ta munkwe ñaka kä mikaka jire juta ükaninte Jehovakwe kä tibienbätä yebätä. Jesukwe kukwe nuain mananbare ye juta ne aibe tä nuainne, ye abokän: kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä driedre”.

Ja mräkä Franz mäträba nunbätä ye erere nunta nuainne ye köböire kätä juto krubäte ti aune Mary yebätä. Arato sukursal jene jene kä jökräbiti tibien tuabitiba nunkwe yebätä kukwe kwin krubäte törö nunye. Nitre Jehová mikaka täte bati o umbre rababa gare nunye ye käi rababa juto nunbätä aune niaratre nämä sribire Jehová kräke ye ütiäte krubäte nunkwe ngwanba törö ietre. Niaratre rabadre Ngöbö mike täte jankunu ye käre nun nämä niere ietre.

Kä nikanina kwati krubäte ta aune kä niena 80 biti bäri ti bätä Mary yebiti. Bren keta kabre tä Mary yebätä (2 Corintios 12:9). Ne madakäre, kukwe mada keta kabre ben nunkwe ja tuanina. Akwa kukwe keta kabre ben nunkwe ja tuanina ye tä tödeka nunkwe mike dite aune ye köböire nun töita kwatibe ja ngwankäre metre Jehovai. Nunkwe sribibare ño Jehová kräke yebätä nunta töbike angwane, niarakwe kukwe kwin ñaka nuain bä nun kräke akwa nuainbare krubäte nun kräke ye tä nüke gare nunye * (nota mikadre ñärärä).

^ párr. 29 Kukwe ne tika nämene ye ngwane Douglas Guest krütani köbö 25 octubre kä 2015 yete, niarakwe ja ngwani metre Jehovai.