Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kena

Kukwe kena

“Nitre tä tödeke aune kukwe ngübare bätärekä ye köböire jondron käbämikata ye tä nemen kwetre ye erere munkwe ja ngwan.” (HEBREOS 6:12TNM)

1, 2. ¿Ni ni tuabitikä ie nitre kädrieta Bibliabätä ye nämene tuin ño, aune nitre ye rabadre ja ketamuko nikwe ye ñobätä kwin krubäte?

“NITRE kädrieta Bibliabätä yebätä tä blite ja ketamuko kwin kwe käre ye kwrere.” Ni ni tuabitikä umbre kukwe kädriebare ni jökrä kräke ye ja ngwai iti käkwe kukwe nuabare ye ngwane kukwe ne niebare kwe. Aune niara kukwe metre niebare: kä kwati krubäte te ja mräkä ye käkwe ja tötikabarera aune ni mada tötikanina Bibliabätä, yebätä nitre brare aune merire kädrieta Bibliakwe ye namanina ja ketamuko ye erere kräke.

2 Nitre kädekateta Bibliabätä ye rabadre ja ketamuko nikwe ye kwin krubäte, ¿ñan ererea? ¿Ye kwrere tuin mäi arato? Mäkwe blitadre metre ngwärere nitre yebe, kä diandrekä jai jondron nuainkäre bentre aune nitre Ngöbö mikaka metre täte Noé, Abrahán, Rut, Elías aune Ester, ye mäkwe mikadre gare bäri kwin jai ye ngwane ja rabadre ruin ño mäi yebätä mä raba töbike. ¿Niaratre ye mä töi mikadre ño? ¡Niaratre mäträdre mäbätä aune kukwe kwin niedre kwe mäi mä dimikakäre yebätä töbike! (Mäkwe ñäkä Proverbios 13:20 yebätä.) *

3. a) ¿Nitre brare aune merire tödekabare kädrieta Bibliabätä ye raba ni dimike ño? b) ¿Kukwe meden ngwantarita nibike mike gare jai?

3 Nitre kukwe kwin nuainkä ye gaikröta angwane, ni täi käre ben aune rabai ja ketamuko kwin nikwe (Hech. 24:15). Kä nengwane arato, nitre brare aune merire tödekabare kädrieta Bibliabätä ye raba ni dimike krubäte. ¿Raba ni dimike ño? Nikwe dre nuaindre ye apóstol Pablo tä mike gare nie: “Nitre tä tödeke aune kukwe ngübare bätärekä ye köböire jondron käbämikata ye tä nemen kwetre ye erere munkwe ja ngwan” (Heb. 6:12TNM). Ni jämi kukwe mike gare niaratre yebätä jai känenkri, Pablo kukwe niebare yebätä kukwe ngwantarita ye ani mike gare jai: ¿Tödeka ye abokän dre aune ñobätä nita ribere jai? ¿Nitre Ngöbö mikaka metre täte kirabe ye erere ni raba ja ngwen ño?

¿Tödeka ye abokän dre, aune ñobätä nita ribere jai?

4. ¿Nitre kwati tä töbike ño tödeka yebätä, aune ñobätä ñaka tätre töbike metre?

4 Nitre kirabe kädrieta tärä nebätä nikwe mikai gare jai ye jökrä nämene tödeka ye mike ütiäte krubäte jai. Akwa, nengwane nitre kwati ñaka tödeka ye mike ütiäte jai. Ye abokän kukwe ngwarbe mikata era jai o jondron ñaka metre ie tö ngwanta ruin ietre. Akwa ¿kukwe  ye metre? Ñakare; tödekata erametre ye abokän jondron ruäre käi ngwanta juto jabätä o Ngöbö tärä rabadre ruin nie ye ñan aibe ngörä. Jondron käi rabadre juto nibätä ye raba ni ngökö, ñobätä ñan aune köbö kwatire kwatire te ja ñaka ruin ja erebe nie. Aune Ngöbö mikadre era jai ye ñan aibe ngörä arato, ñobätä ñan aune “Ngöbö tärä [...] abko mikata era jae [chokalikwe] amne [...] tätre nebe grükekä” arato nieta Bibliakwe (Sant. 2:19).

5, 6. a) ¿Jondron meden ketebu ñaka tuin nie abokän ie nita tödeke? b) ¿Nikwe tödekadre ye kukwe meden tä bämike metre?

5 Tödekadre metre yekäre kukwe mada ribeta. Biblia tä dre mike gare tödeka yebätä ye ani mike gare jai (mäkwe ñäkä Hebreos 11:1 yebätä). Tödekata ye abokän tö ngwanta jondron ketebu ñaka tuin nie Pablo niebare. Kena, “jändrän tuen ñakare” akwa tärä metre yei tödekata: ñodre, Jehová, Monso kwe aune Gobran niena gobrane kä kwinbiti ye kukwe metre ja üaire akwa ñaka tuin nie. Ne madakäre, tödekata ye tä ni töi mike “jändrän ngibiata” yebätä: jondron keta kabre ye abokän jämi nemen bare. Ñodre, gwäune Gobran Ngöbökwe kä mrä sribedi ye ñaka tuin nie. Akwa ¿yebätä ni ñaka raba tö ngwen kukwe metre yei aune jondron ngübata ja känenkäre nikwe yei?

6 Ñakare. Tödekata ye abokän tö ngwanta jondron metre ie apóstol tä mike gare. Jondron “tärä era metre tä nebe ruen nie” Pablo niebare ye ngwane, kukwe niebare kwe ye kwita raba krörö arato “jondron biandre nie ye täräkwatai tädre nikwe”. Ni iti ju biandre ngwarbe mäi yebätä mä raba töbike. Ju ye täräkwatai biandre kwe mäi aune niedre kwe mäi: “Ju ne mäkwe”. Mäkwe nünandre täräkwata yebiti ye ñan ai gärätä kwe mäi; akwa, täräkwata ükaninte metre yebiti ju ye nibira mäkwe mikata gare mäi, ye abokän täräkwata ye niena ju ye kwrere. Ye erere arato, tödeka ye köböire Ngöböta kukwe käbämike Bibliabätä nie ye rabai bare metre ie nita tö ngwen.

7. ¿Tödekadre metre ye dre gärätä?

7 Ye medenbätä, tödekadre ye abokän jondron metre ie tö ngwanta, tödekadre metre aune kwatibe Jehovai. Nita tödeke ye erere angwane, Ngöbö tä nemen tuin nie ni Rün ni tarekä ye erere aune tä kukwe käbämike ye kwatire kwatire nuaindi kwe ye gare nie. Akwa, ye ñan aibe ngörä. Tä nemen bare ni nire aune jondron nire jökrä yebätä erere, tödeka ye tädre nire yekäre nikwe mikadre nirien jankunu. Nikwe bämikadre jondron nuainta nikwe yebiti, ñakare aune riaite nikän (Sant. 2:26).

8. ¿Ñobätä tödeka ye ütiäte krubäte?

8 ¿Ñobätä tödeka ye ütiäte krubäte? Apóstol Pablo tä kukwe ütiäte mike gare nie (mäkwe ñäkä Hebreos 11:6 yebätä). Ni ñaka tödeke angwane, ni ñaka raba nökrö Jehová ken aune ni ñaka raba kä mike nuärebätä. Yebätä tödeka ye ribeta jai kukwe ütiäte krubäte ne nuainkäre: nökrö Jehová ni Rün kä kwinbiti ye ken, aune käikitekä.

9. ¿Nita tödeka ye ribere krubäte jai ye gare Jehovai ye tä bämike ño?

9 Nita tödeka ye ribere krubäte jai ye gare Jehovai, ye medenbätä nitre tä tödeke  metre kä nengwane yebiti tä ni dimike ne kwe nikwe tödekadre aune bämikadre. Ñodre, nitre umbre tä konkrekasion jie ngwen ye tätre kukwe kwin bämike ni käne; yebätä Biblia tä niere nie: “Munkwe nüna niaratre kwrere” (Heb. 13:7). Ne madakäre, Pablo blitabare “ni kwati käkwe tödekani” yebätä, ye abokän nitre kirabe Ngöbö mikaka täte käkwe tödekabare krubäte (Heb. 12:1). Apóstol tärä tikabare nitre Hebreos ie yekänti nitre ruäre ye kädekaninte kwe kapitulo 11 yebätä, akwa nitre mada tärä kwati krubäte. Bibliabätä nitre kwati brare aune merire bati aune umbre bätä ñaka nämene nüne ja erebe kädrieta. Kä nengwane tödeka ñaka niena, yebätä nikwe ja tötikadre niaratre yebätä ye käkwe ni dimikai krubäte.

¿Ni raba tödeke ño niaratre erere?

10. ¿Nikwe ja tötikadre kaibe ye raba ni dimike ño ja ngwankäre nitre brare aune merire tödekabare kädrieta Bibliabätä ye erere?

10 Ni ñaka ni mada ye mrusaire kwin angwane ni ñaka raba ja ngwen erere. Ye medenbätä, tärä ne ükaninte ye ngwane, kukwe känänbare krubäte ne kwe nitre brare aune merire tödekabare kädrieta tärä nebätä ye mäkwe mikadre gare kwin jai. ¿Mä raba kukwe mada känene nitre ye mikakäre gare bäri kwin jai? Mätä ja tötike kaibe ye ngwane, nunta mä nübaire kukwe ye känene tärä mada tärä mäkwe yebätä. Ne madakäre, mäkwe töbikatari kukwe yebätä aune mäkwe kä kwetre aune nämene nüne ño ye bämika ja töite. Mäkwe ja bämika kä yekänti, kä mrusaire, kä rä ño ye räse aune dreta nakainkä mä bäre ye kukwe nuin. Aune bäri ütiäte, nitre yei ja ruin ño aune töi ño ye mäkwe mika nüke gare jai. Mäkwe ja mikai nitre ye täte angwane, nitre Ngöbö mikaka täte kirabe ye mä dimikai metre. ¡Niaratre ye rabai gare kwin mäi aune rabai tuin ja ketamuko kirabe ye kwrere mäi!

11, 12. a) ¿Ñokänti ja raba nemen ruin bäri Abrahán aune Sara ye ken nie? b) ¿Kukwe mikata gare Ana, Elías aune Samuel yebätä ye raba ni dimike ño?

11 Nitre kädrieta Bibliabätä yebätä mäkwe ja tötikai bäri angwane mä törbai ja ngwain niaratre erere. Ñodre, bämike ja töite, juta Jehovakwe yete kä biandre mäi sribi Ngöbökwe nuainkäre bäri. Mä nübaidre kä madakänti nitre kukwe driekä ribeta bäri yekänti, o mä töi mikadre kukwe driere bä jene abokän ñaka rabadre nuäre mä kräke o jürä rabadre mäbätä. Mäkwe töbikai sribi mrä nebätä aune mäkwe oradi Jehovai ye ngwane Abrahán kukwe nuainbare yebätä mäkwe töbikadretari ye raba mä dimike krubäte. Abrahán aune Sara nämene nüne kwin juta Ur yekänti akwa ja töi mikani tuenmetre kwetre, aune ye köböire jondron kwin keta kabre namani bare kräketre. Mäkwe ja ngwain niaratre erere angwane, mä täi niaratre yebe rabai ruin mäi.

12 Töbike kukwe mada nebätä. Bämike ja töite, ni ja ketamuko mäkwe kukwe blo nuaindre mäbätä, ye mä mikadre ulire krubäte yebätä mä ñaka törbadre näin gätäbätä. Ye  ngwane, mäkwe töbikadre Ana yebätä ye raba mä dimike, Peniná nämene ja rüere ben akwa ñaka kukwe ye tuanimetre kwe ja di ngwen nekä Jehová mikakäre täte. Niara kukwe nuainbare ye raba mä dimike töbike kwin ja käne, ye ngwane Ana ye rabai bäri ütiäte krubäte mä kräke, ¿ñan ererea? Ye erere arato, mä rabadre töbike ñaka kwin aune mätä ja di ngwen ngwarbe rabadre ruin mäi angwane, ja raba nemen ruin Elías ye erere mäi. Biblia tä blite niarabätä ye ngwane ja tuabare kwe kukwe tare keta kabre ben mikata gare, akwa käre Jehovakwe töi mikani jäme aune kriemikani. Monsotre tä kwelate ye ja ketamuko kwetre tä ja mike gure ngwarbe ye tätre töi mike kukwe ye nuainne arato, ¿ye ngwane raba dre nuainne? Niaratre raba ja tötike krubäte Samuel yebätä, Elí monsoitre nämene ja ngwen käme tabernáculo yete akwa Samuel ñaka ja töi mikani niaratre erere.

13. ¿Nitre tödekabare kädrieta Bibliabätä ye erere nikwe ja ngwandre angwane ni ñaka tödeke metre ai gärätä? Mä raba mike gare.

13 ¿Nitre tödekabare kädrieta Bibliabätä ye erere nikwe ja ngwandre angwane ni ñaka tödeke metre ai gärätä? ¡Ñakare! Nitre brare aune merire ja ngwani metre ye Kukwe Ngöbökwe ara tä ni nübaire ja ngwen niaratre erere (1 Cor. 4:16; 11:1; 2 Tes. 3:7, 9). Ne madakäre, nitre ruäre kädekateta tärä nebätä ye käkwe ja ngwani nitre mada nämene Ngöbö mike täte metre niaratre känenkri ye erere. Ñodre, Ana orasion nuainbare ye María kädekaninte mikata gare kapitulo 17 yekänti, ne tä mike gare María nämene ja ngwen Ana ye erere. ¿Niara ñaka nämene tödeke metre ye aibätä nuainbare kwe? Ñakare. Ana kukwe bämikani ye käkwe María dimikani tö ngwen bäri Jehovai aune ja kä ye mike kwin niara okwäkänti arato.

14, 15. ¿Dre dre mikani tärä nebätä, aune ni raba dre nuainne ja tötikakäre bäri kwinbätä?

14 Tärä ne sribebare tödeka nikwe mikakäre dite. Kukwe kädekata “Tödekadre niaratre erere” kädriebare täräkwata Ni Mikaka Mokre yebätä, ye ruäre ükaninte tärä nebätä kapitulo kwatire kwatire yete. Akwa, tä kukwe mada mike gare arato. Kapitulo kwatire kwatire ye tä blite drebätä aune tä dre driere nie ye mikakäre gare jai kukwe ngwantarita ye tä ükaninte. Ne madakäre, tärä nebätä jondron üai tuäre aune keta kabre bämikani, bätä jondron bämikani ye ruäre nämenena ye abokän ükaninte o sribebare bäri kri. Arato, tärä nebätä kukwe mada mikani ja tötikakäre, ñodre kukwe namani bare ño jatäri ye tä bämikani aune mapas mikani ketebu. Tärä Mäkwe tödeka niaratre erere yebätä ja tötika raba kaibe aune konkrekasionte. Ne madakäre nitre ja mräkäre raba ja tötike ngwaire tärä nebätä. ¿Mun raba ñäke ja dibiti kukwe kirabe kädrieta yebätä? ¡Munkwe ye erere nuaindi angwane kä rabai juto munbätä!

15 Erametre tärä ne ni dimikai ja ngwen nitre Ngöbö mikaka täte kirabe ye erere. Nikwe ñäkäi tärä nebätä angwane, tödeka nikwe rabai dite aune ni rökrai bäri ni Rün kä kwinbiti, Jehová ye ken.

^ párr. 2 Proverbios 13:20: “Nire kätä näin ni töbätä ben ye rabai töbätä arato, akwa nire kätä ja kete ni ñaka töbätä ben, kukwe tare tä kräke”.