Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KAPITULO 2

“Nünabare kwe Ngöbökrä”

“Nünabare kwe Ngöbökrä”

1, 2. ¿Noé aune mräkätre kwe nämene sribi meden nuainne kä kwati krubäte te, aune kukwe meden ñaka nuäre ben ja tuani kwetre?

NOÉ tä ja düke chi sribibätä. Tä täkäni kri jukräre kwata kri yebiti, tä ja trö bätä ngrabare bren ye ngököte, aune arka rabai kri krubäte ye tä bämike ja töite. Brea ye rä krubäte aune jondron sribikäre ye ngö ruin kwin menteni. Noé tä yekänti, mräkätre tä sribire ja dibiti arka kri sribekäre ye tuin ie. Monsoitre bätä jüde kwe aune muko tare kwe, yebiti kä niena kwati krubäte arka ye sribebätä ben. Sribibarera krubäte kwetre, akwa sribi tä nuaindre krubäte ietre.

2 Kä ñaka metre niaratre dokwäbiti nitre tä niere. Arka niena nemen bare bäsi angwane, ñü kri jatai käkwe Kä tibien gaite jökrä Noé tä niere ietre yebätä bäri nitre tä niaratre kötaire. Ñü kri räkändre tibien ye ñaka tuin metre ietre. Noé aune mräkätre kwe tä kä juen ngwarbe ta sribi ye nuainkäre ruin ietre. Akwa Jehová, Ngöbö Noekwe, ñaka niara ye mike tuin ye erere jai.

3. ¿Noé nänbare ño Ngöböbe?

3 Biblia tä mike gare nie: “Noe [...] nünabare [...] Ngöbökrä” (mäkwe ñäkä Génesis 6:9 yebätä). * ¿Kukwe yebiti dre gärätä? Ngöbö nükani Kä tibienbätä aune Noé nikani kä kwinbiti ye ñan ai gärätä. Ye abokän, Noé nämene Ngöbö tarere krubäte aune nämene mike täte meden gärätä; aune ja ketamuko tä näin käre nibe ye kwrere Ngöbö nämene niara kräke. Kä nikani mil kwati krubäte ta ye bitikäre kukwe ne tikabare Bibliabätä Noé yebätä: “Tödeka[bare] [kwe] [...], ye köböire abko ni mda mda gadrekä Ngöbökwe abko niarakwe mikani gare ietre” (Heb. 11:7). ¿Nitre gadrete Ngöbökwe ye mikani gare ño kwe? ¿Noekwe tödekabare ye tä dre driere nie?

Ja ngwani metre kwe nitre käme ngätäite

4, 5. ¿Noé näire nitre nämene ja ngwen ño?

4 Nitre namani ja ngwen bäri käme jankunu ye ngätäite Noé nünanbare. Niara rün ye ruai kädeka nämene Enoc, ye näire nitre  namanina ja ngwen käme, niara ja ngwani metre aune nämene näin Ngöböbe, aune kukwe tare ñäkäbare Ngöbökwe nitre kukwe käme nuainkä kräke ye niarakwe mikani gare. Akwa Noé näire, nitre namani ja ngwen bäri käme krubäte. Nitre namani kukwe käme nuainne krubäte, ye medenbätä Jehová okwäkänti Kä tibien juan namani ngwarbe (Gén. 5:22; 6:11; Jud. 14, 15). ¿Ñobätä nitre namani ja ngwen bäri käme krubäte?

5 Angeletre kukwe käme krubäte nuainbare yebätä. Iti käkwe ja mikanina Jehová rüere, kukwe ngwarbe niebare kwe niarabätä aune Adán bätä Eva töi mikani kwe ja mike ngite, ye köböite niara ja mikani Satana, Diablu. Noé näire, angeletre mada ja mikani arato gobran kwin Jehovakwe ye rüere. Ngöbökwe sribebare nünankäre kä kwinbiti ye tuanimetre kwetre, jatani Kä tibienbätä ni erere aune ja mikani gure kwetre meritre bä nuäre ben. Angeletre töi käme, bike kri aune töi ja aibebätä, ye nämene nitre töi mike bäri käme (Gén. 6:1, 2; Jud. 6, 7).

6. ¿Nefilim ye nitre töi mikani ño, aune Jehová ja töi mikani dre nuainne?

6 Ne madakäre, angeletre ja mikani gure meritre ben ye köböite meritre ye monsoi namani krikri aune dite krubäte. Biblia tä niaratre kädeke nefilim, ye abokän “nitre ni mada nuainkä tare” o “nitre ni mada murie ketaka” gärätä. Nitre käme krubäte ye käkwe nitre kä ye näire töi mikani käme krubäte arato. Ye medenbätä, Ngöbö ni Sribekä okwäkänti “ni jökrä kä nebtä töi namani ngitiekä kukwe kämekäme aibe nuainbtä”. Yebätä Jehovakwe ja töi mikani nitre kukwe käme nuainkä ye gainte kä siento krati biti kwä gre te (Gén. 6:3-5, JK).

7. ¿Noé aune muko kwe ja tuani kukwe meden tare ben monsotre kwetre ye ngübakäre?

7 ¡Nitre töi käme ye ngätäite ñaka namani nuäre Noé kräke mräkätre ye ngübakäre! Akwa Noé nuainbare. Noé ie ja muko kwin kwani aune, niarabiti kä namanina 500 biti bäri ye ngwane monso namani  nimä kwe: Sem, Cam aune Jafet. * Nitre rüne tä monsotre kwe tarere ye erere niaratre käkwe monsotre kwe kriemikani nitre töi käme nämene nüne niaratre bäre yebätä. Nitre tä nemen monsotre kia ye töi mike ñan krütare ye erere nitre nefilim nämene ja ngwen: nitre “krikri krubäte” aune “bäri ütiäte krikri ni mdakrä”. Nitre krikri ye nämene kukwe käme krubäte nuainne ye ñaka namani nuäre ükadre Noé aune muko kwe yei monsoitre yebätä, akwa niaratre nämene kukwe kwin metre driere Ngöbö Jehová yebätä ietre, niara ye brukwä kukwe keta kabre käme nuainta ye kräke. Nitre mada nuain namani tare aune nitre namani ja mike Ngöbö rüere ye namani Jehová mike ulire, niaratre käkwe monsotre kwetre ye dimikani kukwe ye mike nüke gare jai (Gén. 6:6).

Noé bätä muko kwe monsoitre ye kriemikani kukwe käme yebätä

8. ¿Nitre rüne kä nengwane raba ja ngwen ño Noé aune muko kwe ye erere?

8 Noé aune muko kwe käkwe ja tuani kukwe medenbe ye nüke gare nitre rüne kä nengwane yei. Nitre mada nuainta tare aune ja mikata ni mada rüere ye nemen bare kä jökräbiti tibien kä nengwane arato. Juta keta kabre känti monsotre tä ni mada murie kete ye tärä kwati krubäte. Jondron sribeta ja näkwitara monsotre kia ie yekänti ni mada nuainta tare krubäte ye bämikata. Akwa nitre rüne töi kwin ye tä ja di ngwen monsotre kriemike kukwe ye ngänikaire, Ngöbö Jehová töi jäme käkwe kukwe käme mikai krüte ye tä driere ietre (Sal. 11:5; 37:10, 11). Nitre töi käme ngätäite monsotre ngüba raba töi kwin. Noé aune muko kwe käkwe ye erere nuainbare: monsotre kwe ye ririabare töi kwin aune meritre töi nämene Jehová mikabätä täte jondron mada jökräbiti ta yebe ja mäkäninte kwetre.

“Kri [...] ye däte rure makwe”

9, 10. a) ¿Kukwe meden niebare Jehovakwe Noé ie abokän köböire ñaka namani nüne käne ye erere? b) ¿Jehová dre mikani gare arka yebätä Noé ie aune dre nuaindre kwe ne kwe rabadrete nire?

9 Köbö ütiäte nükani yebätä Noé ñaka namanina nüne käne ye erere. Jehovakwe blitabare niarabe, aune nitre käme ye gaite kwe mikani gare kwe ie aune niebare kwe ie: “Kri kä dianta gober abko ngwäri rebe, ye däte rure makwe” (Gén. 6:14JK).

10 Arka ye sribebare ru mrente ye kwrere nitre ruäre tä nütüre, akwa ñaka sribebare ye erere. Arka ye dokwä, ngrä, ñaka nämene ru mrente ye kwrere, timón ñaka mikani ie ngwankäre aune kri ñaka nämene biti ta aune terita ketatekäre. Sribebare kaja kri ye kwrere. Arka sribedre ño aune nuäi ye Jehovakwe mikani gare käne Noé ie, aune brea mikadre kwe terita aune bätärita niebare kwe ie. Ye bitikäre niebare kwe ie: “Tikwe ñö mikadi neen kri jate kä jökräbti temen. Ye kwrere ti bike jändrän kä nebtä gainkä jire jökrä”. Akwa kukwe ükaninte kwe Noé ben ne kwe niara aune mräkätre kwe rabadrete nire. Niebare kwe ie: “Aisete  ma ngäbriänkätre, ma jüdekäntre btä meri makwe, ye abko näin mabe rute”. Ne madakäre, Noé käkwe jondron nire bätäkä ngwarbe ye ükadrekrö arka ye teri niebare kwe ie arato. Nitre aune jondron nire tädre arka teri ye aibe rabaite nire niebare kwe ie (Gén. 6:17-20JK).

Noé aune mräkätre kwe sribibare gwairebe Jehová kukwei mikakäre täte

11, 12. ¿Sribi meden kri krubäte namani nuaindre Noé ie, aune nuainbare ño kwe?

11 Sribi kri krubäte namani nuaindre Noé ie. Arka ye sribedi kri krubäte: sribedre 133 metros ngare (437 pies), kwata kri kwärikwäri 22 metros (73 pies) aune kunkwäre 13 metros (44 pies). Ru mrente bäri kri sribeta kribiti kä nengwane yebiti ta bäri arka ye sribebare. ¡Kä bola täkätekäre yebiti ta sribedi bäri nga! ¿Noé ñaka sribi ne kani ngäbiti? ¿Sribi ñaka nuäre nuaindre yebätä namani kukwe niere rubune? ¿O sribi ruäre kwitani kwe ne kwe rabadre bäri nuäre nuaindre kräke? Biblia tä mike gare: “Ngöbökwe dre dre nuemna Noeye, erere nuenbare täte jökrä kwe” (Gén. 6:22JK).

12 Kä kwati krubäte te sribi ye nuainbare kwe, kä 40 o 50 näre. Kri namani netadre ie, kri oto ye namani tikadre aune namani tikadrekä ie, namani ükadrete aune ketadrekä jabätä ie. Arka ye sribedre ketamä jabiti kunkwäre, aune ñäkädrebiti terita bätä jukwe sribedre kwati. Arato ventana mikadre kwinta arka ye kräbäre aune ju dokwä sribedre mente kwin aune te ruäre jondron mikadre ne kwe ñö rabadre nen ngrabare (Gén. 6:14-16).

13. ¿Sribi meden namani bäri ñaka nuäre nuaindre Noé ie arka sribedre ye täte, aune nitre ja töi mikani ño kukwe yebätä?

13 Kä nikani raire ta angwane arka ye jatani nemen bare. Noé mräkä nämene dimike yebätä ¡kä namani jutobätä! Akwa sribi mada bäri ñaka nuäre nuaindre nämene niara kisete. Noé “nämane nüne metre abko kwrere nämane dirire ni mda mdaye” Biblia tä niere nie (mäkwe ñäkä 2 Pedro 2:5 yebätä). Ne tä mike gare niarakwe ñaka kä jürä ngwani jabätä nitre kukwe käme nuainkä gaite ye mikakäre gare ietre. ¿Nitre ja töi mikani ño? “Ñaka kukwe mikani täte kwetre”, töi nämene jondron kä nebätä ye aibebätä, mröbätä, dö ñabätä aune ja mikabätä gure, aune ñaka Noé kukwei mikani täte kwetre Jesukristo niebare (Mat. 24:37-39TNM). Nitre kwati käkwe niara aune mräkätre ye kötaibare, rä ötabare, nuainbare tare, o ñaka tö namani tuaitre arka ye sribere jankunu raba ruin nie.

Jehová nämene jondron kwin nuainne Noé kräke ye nitre käkwe tuani, akwa namanintre kötaire aune kukwe niebare kwe ye ñaka mikani täte kwetre

14. ¿Nitre kristiano kä nengwane raba dre mike gare jai Noé aune mräkätre kwe yebätä?

14 Akwa yebiti ta, Noé aune mräkätre ye ñaka ja di ngwani nekä. Niaratre nämene kä juen ngwarbe ta aune kä ñaka nämene metre dokwäbiti nitre namani nütüre, akwa niaratre namani jankunu arka sribere. Kä nengwane, nitre kristiano ja mräkäre raba kukwe ütiäte mike gare jai Noé aune mräkätre kwe käkwe tödekabare yebätä. Ne madakäre, “kä mrä” nieta Bibliakwe ye näire nita nüne (2 Tim. 3:1). Noé arka sribebare käi näire nitre nämene nüne ño ye erere nitre rabai nüne kä nengwane niebare Jesukwe. Ye medenbätä, Gobran Ngöbökwe kukwei  drieta ye nitre ñaka tä kukwe nuin, tätre ni kötaire o tätre ja mike ni rüere angwane nikwe Noé ngwandre törö jai, ñobätä ñan aune niara ja tuabare kukwe ye erere ben arato.

“Näin [...] rute”

15. ¿Drebätä Noé namani ulire krubäte?

15 Kä nikani kwati krubäte ta ye bitikäre, arka namani bare täte. Kä namanina bäsi 600 Noebiti angwane rün, Lamec krütani. * Kä nikani kwärike ta ye bitikäre ruai Matusalén ye krütani arato, niara ye nünanbare kä 969 aune niara ye nünanbare bäri raire nieta Bibliakwe (Gén. 5:27). Matusalén aune monsoi Lamec ye nünanbare bäsi ja näre ni kena, Adán, yebe.

16, 17. a) ¿Kä namani 600 Noebiti ye ngwane kukwe meden mikani gare ie? b) ¿Jondron nire namani nüke ja töbiti yebätä ja namani ruin ño Noé aune mräkätre kwe yei raba ruin nie?

16 Kä namani 600 Noebiti angwane, Ngöbö kukwe mada niebare ie: “Näin ma mräkäbe rute”. Akwa rabadre jondron mada nuainne arato. Jondron nire bätäkä ngwarbe juandre kwe arka teri Jehovakwe niebare ie: jondron nire kwin kukwakäre Ngöböi krä kükü kükü jene jene aune jondron nire mada ye abokän juandre kwe krobu krobu arkate (Gén. 7:1-3JK).

17 Erametre jondron nire bätäkä ngwarbe, kri aune kia, rubun aune jäme kwati krubäte jatani kä mrebiti: jondron nire näin tibienta, kwite kwinta, nankwe nankwe, ja jäke tibienta... nikwe jondron ye bämikadre  ja töite ye raba ni töi mike ñan krütare. ¿Noé dre nuainbare jondron nire rubun rubun aune mokre ye juankäre arka yete? Ñaka ketaninkä kwe, o juani ja dibiti kwe arka yete. Jondron nire ye nikani ja töbiti “rute” nieta Bibliakwe (Gén. 7:9JK).

18, 19. a) Biblia tä kukwe mike gare Noé yebätä ye nitre ruäre ñaka mike era jai, ¿nitre yei ni raba kukwe ye mike gare ño? b) ¿Jehová töbätä krubäte ye bämikani ño kwe jondron nire mikani kwäre kwe yebiti?

18 Kukwe ye namani bare metre ye ñaka tä nemen tuin era nitre ruäre ie. Jondron nire jökrä ye namani keteitibe kä ketaninkä chi yete aune jäme jabe ye ñaka tuin era ietre arato. Akwa ni raba töbiketari kwin kukwe nebätä: ¿akräke Ngöbö jondron jökrä Sribekä ye die ñaka jondron nire ye mikakäre nüne keteitibe aune jäme jabe? Jehovakwe jondron nire ye sribebare aune jondron jökrä sribebare kwe ye tä niara kisete ye nikwe ngwandre törö jai. Kä nikani kwati krubäte ta ye bitikäre, mar Rojo ñäkäninbiti kwe aune Ñänä mikani nünenkä kwe. ¿Se ñobätä mada jondron jökrä namani bare Noé näire kädrieta ye abokän ñaka rabadre bare ie? Ye erere nuainbare ja die yebiti kwe.

19 Ngöbö törbadre akräke kukwe mada nuaindre kwe jondron nire mikakäre kwäre, ye gare metre ni jökrä ie. Akwa niara töbätä krubäte ye medenbätä kukwe ükaninte kwe jondron nire mikakäre kwäre, ye tä ngwen törö nie kenanbe niarakwe jondron nire ye jökrä mikani ngübadre ni kä tibienbätä ie (Gén. 1:28). Ne madakäre, kukwe namani bare Noebätä yebiti nitre rüne kwati tä monsotre kwe ye tötike kä nengwane, Jehová ñan tä ni nire aibe tarere, ñakare aune tä jondron nire tarere arato.

20. ¿Bämän namani krati Ñü Kri ye känenkri yete Noé aune mräkätre dre nuainbare raba ruin nie?

20 Bämän krati angwane Ñü Kri jatai tibien Jehovakwe niebare Noé ie. Köbö ye ngwane sribi namani nuaindre krubäte ie raba ruin nie. Ni  raba sribi ye bämike ja töite, jondron nire ye namani ükadrekrö kä ketaninkä jene jene yete, aune jondron kwetadre ükökrö gwi bätä tribe mräkätre yekwe namani mikadre arka ye teri ie. Noé muko aune jüde nimä ye käkwe ja di ngwani arka ükatekäre terita ne kwe ja rabadre ruin kwin yete ietre raba ruin nie.

21, 22. a) ¿Ñobätä nitre ja töi mikani Noé näire ye ñaka rabadre ni töi mike ñan krütare? b) ¿Ñongwane nitre ñaka namanina Noé aune mräkätre kötaire?

21 ¿Noé jondron jökrä nuainbare yebätä nitre ja töi mikani ño? Jesukwe niebare ye erere, Jehová nämene jondron kwin mike nemen bare Noé kräke aune sribi kwe mike nemen bare kwin, ye niaratre käkwe tuani akwa ñaka kukwei mikani täte kwetre. Jondron nire namani niken arkate ye tuani kwetre akwa ñaka ja töi kwitani jire kwetre arato. Niaratre ja töi mikani ño ye ñaka raba ni töi mike ñan krütare, ñobätä ñan aune kä nengwane ye erere tä nemen bare arato. Nita nüne metre kä krüte te ye nitre ñaka tä mike era jai arato. Ne madakäre, apóstol Pedro niebare ye erere, nitre tä Ngöbö kukwei mike täte ye nitre kwati tä nemen kötaire jerekäbe (mäkwe ñäkä 2 Pedro 3:3-6 yebätä). Erametre, kukwe ye erere namani bare Noé aune mräkätre kwe yebätä.

22 ¿Ñongwane nitre ye ñaka namanina Noé kötaire? Noé nikani mräkätre aune jondron nire yebe arkate angwane, “[Jehovakwe] jukwe dikani mda rubti” nieta Bibliakwe nie. Ngöbökwe kukwe nuainbare ye käkwe nitre nämene Noé kötaire ye kada ketani raba ruin nie. Kukwe ye ñaka niaratre mikani kwekebe angwane, ñükwe nuainbare, ñobätä ñan aune ñü näkäni jankunu tibien aune Kä tibien nikani jökrä ñöte, Jehovakwe niebare ye erere (Gén. 7:16-21JK).

23. a) ¿Nitre kukwe käme nuainkä ganinte ye käi ñaka namani juto Jehovabätä ye ñokänti gare nie? b) ¿Ñobätä nikwe ja ngwandre Noé erere kä nengwane?

23 ¿Nitre kukwe käme nuainkä jökrä ganinte ye käi namani juto Jehovabätä? Ñakare (Ezeq. 33:11). Niarakwe kä biani krubäte nitre yei ja töi kwitakäre. ¿Kä namani niaratre yei Ngöbö mikakäre täte aune rabatekäre nire Ñü Kri ye bitikäre? Jän; Noé käkwe ye erere bämikani. Niara namaninte nire nämene näin Ngöböbe o nämene mike täte kukwe jökräbätä ye köböire. Nikwe miri gare jai kena kapitulo nekänti ye erere, “tödeka[bare] [kwe] [...], ye köböire abko ni mda mda gadrekä Ngöbökwe abko niarakwe mikani gare ietre” Biblia tä mike gare. Erametre nitre nämene kukwe käme krubäte nuainne akwa niara nämene tödeke kwatibe. Aune tödekabare kwe ye köböire niara aune mräkätre kwe namaninte nire. Mäkwe tödekai niara erere angwane mä aune mä mräkätre tare mäkwe ye kräke kukwe kwin raba nemen bare arato. Noé ye erere, mä raba näin Ngöböbe aune ja mäke kwin ben, bätä kärekäre.

^ párr. 3 Génesis 6:9, (Jändrän Jökrä Namani Bare Ño Kena [JK]): “Aisete kukwe nakaninkä ño Noebtä abko nere: Ni jökrä nämane nüne Noe näire abko, okwäbti Noe aibe käkwe nünanbare kuin metre. Erere arato, nünabare kwe Ngöbökrä”.

^ párr. 7 Kä ye ngwane, nitre nämene nüne bäri kä kwati krubäte te kä nengwane ye täte. Ñobätä ñan aune Adán bätä Eva nämene nüne kwin bätä töi nämene metre ye bitikäre bäsi nünanbare kwetre.

^ párr. 15 Lamec käkwe monsoi kädekani Noé, ye abokän “ni die mikai jadüke kwe” gärätä raba ruin nie, aune Jehovakwe kukwe tare ñäkäbare kä tibien kräke köböite sribita tare yebätä Noekwe nitre die mikadi mikani gare kwe (Gén. 5:28, 29JK). Akwa Lamec ñaka kukwe ye tuani nemen bare, ñobätä ñan aune namani bare Ñü Kri ye bitikäre (Gén. 8:21). Noé meye aune etebatre aune ngwaitre ye krütani Ñü Kri yete raba ruin nie.