Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübatikä tärä tikani

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübatikä tärä tikani

Ja mräkätre aune ja ngwaitre tare nunkwe:

Kä nikanina ruäre ta täräkwata Ni Mikaka Mokre sribeta ni jökrä kräke yebätä, kukwe kädekata “Tödekadre niaratre erere” ye tika jatani jatäri. Yete ja känenkäre, nane nane kukwe ye tikata abokänbätä nita ñäke.

¿Nitre dre niebarera kukwe yebätä? Kukwe kädrieta Marta yebätä ye meri iti käkwe ñäkäbarebätä, ye bitikäre niebare kwe: “Tikwe ñäkäba kukwe yebätä angwane, köta rababa krubäte tie: ¡ti ja ngwen niara erere! Käre tita jondron keta kabre nuainne gwita nitre ka ngäbitikäre kwin, aune ruäre ngwane tikwe kä diandrekä jai blitakäre ja ketamuko tikwe yebe ye tä käi nikwitekä tibiti”. Kukwe kädrieta Ester yebätä ye meri iti bati käkwe ñäkäbarebätä, ye bitikäre niebare kwe: “Kukwe kädrieta nekwe mikaba gare tie ruäre ngwane ni töta nemen dän mrä aune ütiäte kitai jabätä. Nikwe ja ükadrete bä nuäre ye kwin, akwa ñaka ja dätedre krubäte”. Arato niebare kwe: “Dreta ni brukwäte ye tuin bäri ütiäte Jehovai”. Aune kukwe kädrieta Pedro yebätä, ye ja ngwai iti ñäkäbarebätä, ye bitikäre kä namani juto krubätebätä käkwe niebare: “Kukwe nuainbare kwe yete tikwe ja bämikaba. ¡Ti nämä yete rababa ruin tie! Kukwe nämä nemen bare yebätä ti ñaka ñäkäba jerekäbe: rababa tuin tie, tikwe kukwe nuaba aune bämetaba kisebiti”.

Apóstol Pablo niebare kirabe: “Kukwe jökrä tikani kore Ngöbö Kukweibtä, ye abko tikani ni töi tikakrä”, ye erere nitre ne aune nitre mada ñäkäkä täräbätä kätä mike gare metre kukwe niebare kwetre debe biankäre yebiti (Rom. 15:4). Jehovakwe kukwe ne tika mananbare Bibliabätä kukwe ütiäte driekäre ja töi kräke nie. Yebätä, kä kwäbera kukwe metre Bibliabätä ye niena gare nie kärera, ni jökrä raba ja tötike nitre yebätä.

Nunta mun nübaire ja brukwä tätebiti jötrö ngwarbe ñäke tärä nebätä. ¿Munta Ja Tötike mun Mräkäbe ye ngwane mun raba nuainne? ¡Rabai tuin kwin krubäte monsotre kia ie! Aune Ja Tötika Bibliabätä Konkrekasionte yete ja tötikaibätä angwane, nunta mun nübaire ñaka gätä ye juen ja bäre. Munkwe ñäkä tärä yebätä angwane, munkwe nuain bätärekä aune kwin; kukwe kädrieta ye munkwe bämika ja töite aune munta nitre yebe ye erere munkwe mika tuin jai. Nitre kädrieta ye töi nämene ño aune ja namani ruin ño ietre ye munkwe bämika ja töite, aune kukwe kwatire kwatire yekänti munkwe ja ngwandre ño yebätä munkwe töbika.

Kätä juto nunbätä tärä ne mikakäre tuäre munye. Tärä nekwe mä aune mä mräkätre jökrä dimikadre yei nun tö. Mun tare bökän nunkwe ye munkwe ngwan törö käre jai.

Nitre Braibe konkrekasion jökrä Testiko Jehovakwe Ngübabitikä