Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 8

¿Ñobätä Ngöböta kukwe käme aune ja tare nika tuenmetre nakainkä?

¿Ñobätä Ngöböta kukwe käme aune ja tare nika tuenmetre nakainkä?

1. ¿Ñokänti kukwe käme ye nükani?

Kirabe nükebe kä nengwane Ngöböta nitre tuenmetre gobrane, ye käkwe mikanina gare niaratre ñaka raba kukwe jökrä ükete

Satana kukwe ngwarbe niebare kena ye ngwane kukwe käme ye nükani. Niara ye nämene ángel töi kwin aune metre, akwa “niarakwe ja dianinkä kukwe metre yebätä” (Juan 8:44TNM). Ni ni Sribekä aibe mikadre täte akwa niara mikadre täte yei niara tö namani. Meri sribebare kena, Eva, ye töi kwitani kwe kukwe ngwarbe yebiti ne kwe rabadre niara mike täte aune ñaka Ngöbö mike täte. Adán ja mikani muko kwe yekri arato. Niaratre kukwe nuainbare ye köböite ja tare nikata aune nitre tä krüte. Mäkwe ñäkä Génesis 3:1-6, 19 yebätä.

Satanakwe Eva töi mikani ñaka Ngöbö mike täte ye ngwane ja mikadre Jehová rüere ye niara kömikani. Jehová aibe Kri krubäte aune aibe rabadre gobrane ye niarakwe ñaka kani ngäbiti. Nitre jökrä bäsi tä ja mike Diablu yekri aune ñaka Ngöbö kain ngäbiti ja gobrainkäre, ye medenbätä Satana tä “nitre nünanka Ngöbö rüere dänkiene”. Mäkwe ñäkä Juan 14:30 aune 1 Juan 5:19 yebätä.

2. ¿Ngöbökwe ñaka jondron sribebare kwin?

Jondron jökrä sribebare kwin metre Jehovakwe. Adán bätä Eva aune angeletre sribebare Ngöbö kukwei mikakäre täte jökrä (Deuteronomio 32:4, 5). Niarakwe ni sribebare ne kwe ni törbadre dre kwin o dre käme diain nuaindre jai ye erere nikwe nuaindre akwle. Ye köböire nikwe niara mikadre täte tare nikwe yebätä. Mäkwe ñäkä Santiago 1:13-15 aune 1 Juan 5:3 yebätä.

3. ¿Ñobätä Ngöböta ja tare nika tuenmetre nakainkä?

Nitre ja mikani gobran Jehovakwe rüere ye nuadi kä braibe te. ¿Ñokäre? Ne kwe rabadre gare gobrantrebiti niara die ñaka ye ñan raba kukwe kwin nuainne ni kä nebätä kräke (Eclesiastés 7:29; 8:9). Kä mil kwä ti nikanina ta yete, namanina gare metre nie: gobrantre kä tibienbätä  ye jämi ni mada ngwanta ja tare nike, rü nuainta, bren, kukwe blo nuainta ye mike krüte. Mäkwe ñäkä Jeremías 10:23 aune Romanos 9:17 yebätä.

Akwa, nikwe Ngöbö tuainmetre ja gobraine angwane, kukwe kwin rabai nikwe (Isaías 48:17, 18). Gwäune, Jehovakwe gobrantre kä nebätä gaite. Nitre ja mikai Gobran Ngöbökwe yekri aibe käkwe nünandi Kä tibienbätä (Isaías 11:9). Mäkwe ñäkä Daniel 2:44 yebätä.

Video ¿Ñobätä Ngöböta ja tare nika tuenmetre nakainkä? mikadre ñärärä.

4. ¿Ngöböta ni ngübare bätärekä ye köböire ni raba dre nuainne?

Satanakwe niebare ni kä tibienbätä tä Ngöbö mike täte jondron ütiäre. Akwa, Ngöböta ni ngübarebätä bätärekä ye köböire ni jökrä raba bämike metre, nita nüne ño yebiti, kukwe niebare Diablukwe ye ngwarbe, aune gobran Ngöbökwe yekri nita ja mike aune ñaka gobrantre kä nebätä yekri. Mäkwe ñäkä Job 1:8-11 aune Proverbios 27:11 yebätä.

5. ¿Ni raba ja mike ño Ngöbö yekri?

Nita dre nuainne yebiti nita bämike ni tö Ngöbö tuai ja gobraine o ñakare

Ngöbö tö ja mikamana täte ño ye mikadre gare käne jai aune nitre kukwe metre driekä Ngöböbätä tä kukwe Bibliabätä driere ye erere nuaindre (Juan 4:23). Ne madakäre, Jesús ye erere nikwe ñaka ja mikai kukwe gobrankwe aune rü nuainta yete angwane, ni ñaka täi gobran Satanakwe kain ngäbiti ye nikwe bämikai. Mäkwe ñäkä Juan 17:14 yebätä.

Satana tä die kwe yebiti nitre töi mike ja mike gure käme aune kukwe käme nuainne. Nita ja töi mike ñaka kukwe käme ye kain ngäbiti angwane, ja ketamuko ruäre nikwe bätä ni mräkätre ruäre raba ni kötaire o raba ñaka ni mike nüne kwin (1 Pedro 4:3, 4). Ye erere rabadre bare nibätä angwane, nitre kätä Ngöbö tarere yebe nikwe ja ketadre aune kukwe ükaninte Ngöbökwe ye nikwe mikadre täte. Nikwe ye erere nuaindi angwane, ni ñaka Ngöbö mikai täte ni rüe rakaikä ngwane niebare Satanakwe ye ngwarbe nikwe bämikai. Mäkwe ñäkä 1 Corintios 6:9, 10 aune 15:33 yebätä.

Ni tare Ngöbökwe ye medenbätä kukwe käme aune ja tare nikata ye diainkä jökrä kwe. Nire nire tö ngwandi kukwe yei aune ja mikai Ngöbökri ye nünain kärekäre Kä tibienbätä. Mäkwe ñäkä Juan 3:16 yebätä.