Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

“Munkwe Ngöbö taredre jankunu”

 APÉNDICE

Sribi o ngwian yebätä ni rikwitadre jabätä angwane ükadrete ño

Sribi o ngwian yebätä ni rikwitadre jabätä angwane ükadrete ño

Texto 1 Corintios 6:1-8 yekänti, apóstol Pablo blitabare nitre kukwebätä nämene ja rüere kwärikwäri yebätä.  Kena, nitre kristiano Corinto ruäre nämene niken “kritobo [gobran] tödekaka ñakare Jesubti, känti [...] ja ngwena” ye ñaka namani kwin kräke niebare kwe (bersikulo 1). Ne madakäre, kukwe ye ükadrete konkrekasionte aune ñaka ükadrete kwetre gobran ngwärekri niebare kwe ietre. Apóstol Pablo tärä tikabare yebätä kukwe ruäre mikani gare metre kwe yebätä ani ja tötike, biti kukwe ruäre tä nemen bare känti kukwe niebare kwe ye nuain ñaka raba ye mikai gare jai.

Sribi o ngwian yebätä ni kristiano rikwitadre jabätä angwane, nikwe ükadrete Jehová tö ie ye erere, aune ñaka nuaindre ni töi ye ererebätä (Proverbios 14:12). Jesukwe niebare erere, bäri kwin kukwe ye ükadrete jötrö ngwarbe, ne kwe kukwe ñaka rabadre nemen bare bäri kri (Mateo 5:23-26). Nitre kristiano ruäre töi ja rüebätä yebätä tätre niken ja ngwena gobran ngwärekri, ye tare krubäte. Akwa nire tä “rüre jirekäbe jabe kwärikwäri” ye ñaka “ganan[e]” jire niebare Pablokwe. ¿Ñobätä? Ñobätä ñan aune Ngöbö nikwe ye kädrie raba käme aune konkrekasion arato. Ye ñaka rabadre bare yekäre, apóstol Pablo kukwe niebare ne nikwe nuaindre: “Kukweta neme mun rüere angwane, mun rabadre neme kwekbe jirekäbe abko rabadre bäri kuin” (bersikulo 7).

Ngöbökwe nitre kädekani ni dimikakäre kukwe keta kabre ükatekäre niebare Pablokwe arato. Konkrekasionte nitre brare tärä abokän tätre ja tötike Bibliabätä ye köböire kukwe gare ietre niebare kwe. Erametre, nitre umbre yei kukwe gare kukwe keta kabre “kä nebtä” ye “üka[tekäre] ja mräkätrekrä” (bersikulo 3-5). Ye erere arato, kukwe tare nuaindre jabätä, ñodre kukwe ngwarbe niedre ni madabätä o ni mada goidre ye ükatekäre kukwe ketamä nuain raba niebare Jesukwe. Kena, ja di ngwandre kukwe ye ükete kaibe ni iti yebe; ñaka rabadre ükaninte ngwane, ketebukäre, ükadrete ni iti o nibu ngwärekri; ye ñaka rabadre ükaninte ne erere arato ngwane,  mikadre nitre umbre konkrekasionte kisete (Mateo 18:15-17).

Akwa, nitre umbre ñaka raba ja mike abogado ye erere o ja ngwen ni kukwe ükatekä ye erere. Ja mräkätre nibu tädre nikwite jabätä ngwian o sribi yebätä ye ükadrete ño kwetre jabe ye nitre umbre ñaka rabadre niere ietre ja kukweibiti. Ñakare aune, niaratre rabadre nitre nibu ye dimike dre nieta Bibliakwe ye erere nuainne aune rabadre dimike ne kwe töi kwinbiti kukwe ye ükadrete kwetre jabe. Kukwe ye ñaka nuäre ükadrete kräketre angwane, raba ngwentari nitre ni tuabitikä konkrekasionte o sukursal yei. Akwa, kukwe ruäre tä nemen bare abokän känti kukwe niebare Pablokwe ye nuain ñaka raba. Ani keta kabre mike gare jai.

Kukwe mikadre gare gobran ie ye ruäre ngwane ñaka blo. Nuainta gobran tä nuainmana ye ererebätä o kukwe ükatekäre töi kwinbiti jabe. Ñodre, ye ribeta ja tuanmetreta ye ükatekäre, monso kriemikakäre, pensión mikakäre mrö yebätä, seguro ütiä biankäre nie, sribi niken tibien ye ngwane ni kä ükadrete ngwian biankäre nie o täräkwatabätä kukwe ükaninte ye mikakäre gare metre. Ne madakäre, ni kristiano kita ngiseta ye raba ja töi mike niken gobran känti kukwe ye ükatekäre. *

Ni kristiano kukwe ye erere mikadre gobran kisete ñaka ja rüekäre ni madabe angwane, kukwe niebare Pablokwe ye ñaka mikai ngwarbe kwe jai. * Jehová kä ye mikadre deme aune nünandre jäme bätä keteitibe konkrekasionte ye bäri ütiäte ni kräke ye ñaka käi kwitadrekä jabiti. Ni nänkä Kristo jiebiti ye nüke gare metrere ja tare yebiti, ye abokän “ñan nita jändrän kuin känene kaibe jakrä” (1 Corintios 13:4, 5; Juan 13:34, 35).

^ párr. 2 Nane ngwane ni kristiano kukwe käme krubäte nuaindre ni madabätä, ñodre, küdredre kwe ni madabätä, nuaindre tare kwe, ni mada murie ketadre kwe o godre ere krubäte kwe ye ngwane, mikadre gobran kisete ye ñaka blo, aune gobran raba kukwe ye ükete ben o mika raba ngite.

^ párr. 3 Kukwe mada mikakäre gare jai, La Atalaya 15 marzo 1997, pág. 17-22, aune 15 octubre 1991, pág. 25-28 ye mikadre ñärärä.