Känändre nekänti

Indice yete känändre

 APÉNDICE

Ni kitaninkä kukwebätä ye mikadre tuin ño jai

Ni kitaninkä kukwebätä ye mikadre tuin ño jai

Ni mräkätre o ja ketamuko tare nikwe tä kukwe käme nuainne aune ñaka ja töi kwite yebätä kitakata konkrekasionte ye tä nemen bäri tare nie kukwe mada ye kräke. Akwa, nekänti kukwe nieta Bibliakwe ye nikwe mikai tuin ño jai yebiti Jehová tare nikwe o ñakare aune kukwe ükateta kwe ye nita mike metre täte o ñakare ye rabai gare. * Yebätä, kukwe keta kabre raba nemen bare ye ani kädriere.

¿Ni kitaninkä kukwebätä yebe ja keta raba? “Nitre tödekaka Jesubti tä niere, akwa tä kukwe nuene kämekäme, käta ja mike gure bati bati, tä jändrän jenena ribere jirekäbe jakrä, tä jändrän ngwarbe mike ngöböre jae, tätre kukwe känene ngwarbe ni mda mda rüere amne, tä dröbare amne tä gore, ni ye kwrere abko ben munkwe ñan ja getadre amne nin munkwe mrödre jire ketetibe ben.” (1 Corintios 5:11.) Ne madakäre, Biblia tä niere nie: “Kristo käkwe kukwe diribare, yebti ta ni mda mda jatadre kukwe bä jene dirire mda ne ngwane, [...] munkwe ñan ka ngäbti ja gwiriete die mikakäre amne munkwe ñan köbö ngwiantari ie, ñobtä ñan angwane nire nire käkwe ni ye kwrere kadre ngäbti ja gwiriete abko käkwe sribi käme ye die mikadi siba” (2 Juan 9-11). La Atalaya 15 noviembre 1981, página 19, tä niere: “‘¡Ñantörö!’ niedre jerekäbe ni madai yebiti blita kömika raba ben o ja keta raba ben arato. ¿Ni törba kukwe ye erere niedi ni kitaninkä kukwebätä yei?”. Ye medenbätä, nire kitakata konkrekasionte ye ngwane, ni ñaka niena jondron nuainne jire chi ben aune blite ben kukwe ja üaire yebätä.

¿Ñaka ja ketadre jire chi ben? Jän, kukwe keta kabrebätä ñaka nuaindre. Kena, ni tö Ngöbö mikai metre  täte aune Kukwe kwe mikai täte. Jehová tare krubäte nikwe yebätä käre ni tö mikai täte, ruäre ñaka nemen nuäre ni kräke akwa nita nuainne. Ne madakäre, niara töi kwin aune ni tare kwe ye gare nie, aune tä kukwe ükete ye jökrä kwin ni kräke (Isaías 48:17; 1 Juan 5:3). Ketebukäre, ni ja mikaka ngite ñaka ja töi kwite ye raba ni ngwen ji blobiti. Yebätä, ni ñaka ja kete ben angwane, nita ja kriemike kukwe käme yebiti aune ja üairebiti, bätä nita konkrekasion ngübare kwin ne kwe ñaka kädriedre blo (1 Corintios 5:6, 7). Ketamäkäre, ni kukwe käme nuainkä kitakata kukwebätä ye raba niara dimike. ¿Raba dimike ño? Nikwe kukwe Bibliabätä ye mikai metre täte aune nitre umbre tä kukwe ükete ye erere nikwe nuaindi angwane, ni raba ni ja mikaka ngite töi mike ja töi kwite, nitre umbre dimikanina akwa niara ñaka kain ngäbiti yebätä. Erametre, nita ja ngwen ño ye raba brukwä mike därebe aune ja töi kwite. Ja mräkätre ñaka niena ja kete ben ye rükai gare ie angwane, raba “töbike” ja käne, aune kukwe käme nuainbare kwe ye rükai gare ie aune ja di ngwain kwe näinta Jehová kokwäre (Lucas 15:17).

¿Akwa ni kitaninkä kukwebätä ye ni mräkä ngwane? Ni mräkätre tare nikwe yebätä Jehová mikadre metre täte ye ruäre ngwane ñaka rabai nuäre ni kräke. Ye ngwane, ¿ni kitaninkä kukwebätä ye mikadre tuin ño jai? Kukwe nemen bare ye jökrä ni ñan raba kädriere, akwa ani ketebu metrere kädriere.

Ruäre ngwane ni kitaninkä kukwebätä ye tä nüne mräkätre jeñe kwe yebe. Ni kitakata kukwebätä ye ñaka ni ja mräkäre ye denkä jenena, yebätä mräkätre tädre tuenmetre gwi aune jondron nuainne jabe. Akwa, ja ngwankäre metre Jehovai, ñaka raba blite kukwe ja üaire yebätä ni kitaninkä kukwebätä yebe, ñobätä ñan aune ni ye käkwe ja töi mikani ja denkä mento. Ja tötikata kwetre mräkätre ben ye ngwane raba tuenmetre yete arato, akwa ñaka raba  blite. Akwa, ni kitaninkä kukwebätä ye monsore angwane, nitre rüne raba tötike Bibliabätä, ñobätä ñan aune monso tötikadre aune mäträdrebätä ye tä nitre rüne kisete (Proverbios 6:20-22; 29:17). *

Akwa, ¿ni kitaninkä kukwebätä ye ñaka nüne mräkätre jeñe kwe yebe ngwane? Ye ngwane, nitre kristiano Ngöbö mikaka metre täte ñaka ja kete jire chi ben, kukwe ütiäte kädriedre ben ye aibe ngwane tätre blite ben. Ñaka kukwe känene jondron nuainkäre ben. Tätre ja ngwen metre Jehovai aune juta kwe yei, yebätä tätre kukwe Bibliabätä ye mike ütiäte. Tö kukwe kwin ie mräkätre kwe ye kräke, aune tätre ja ngwen metre yebiti raba dimike kukwe nieta ie ye kain ngäbiti (Hebreos 12:11). *

^ párr. 1 Ni kitakata kukwebätä yebätä Biblia tä kukwe niere ye ja erebe arato nire tä ja denkä mento konkrekasionte ye kräke.

^ párr. 2 Monso kitaninkä kukwebätä tä nüne mräkätre ben yebätä kukwe mada mikakäre gare jai, La Atalaya 1 octubre 2001, pág. 16, 17, aune 15 noviembre 1988, pág. 20 ye mikadre ñärärä.

^ párr. 1 Ni mräkätre kitaninkä kukwebätä yebätä Biblia tä dre niere ye mikakäre gare bäri jai, La Atalaya 15 abril 1988, pág. 26-31, aune 15 noviembre 1981, pág. 20-25 ye mikadre ñärärä.