Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE NGWANTARITA 4

¿Tikwe ja mikadre ngite angwane tikwe dre nuaindre?

¿Tikwe ja mikadre ngite angwane tikwe dre nuaindre?

ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE

Mäkwe ja mikani ngite ye mäkwe ñaka ükadre angwane nitre rabai tö ngwen mäi aune dreta nuaindre mäi ye rabai bare kwin mäi.

¿MÄKWE DRE NUAINDRE?

Töbike kukwe nebätä: Monso kädekata Tim tä yen ja ketamuko kwe ben aune vidrio dikininte kwe bolabiti nitre nünanka ken yekän, niara ñaka nunie nierare.

Mä Tim akräke, ¿mäkwe dre nuaindre?

NÜNENKÄ AUNE TÖBIKE

RABA KUKWE KETAMÄ NUAINNE:

 1. Ngitie.

 2. Ngite kite ni madabiti.

 3. Dre nibi bare ye niedre kwe ju bökänkä ie, aune dre dikininte kwe ye ütiä biandi kwe niedre kwe.

Kukwe A ye raba nemen tuin nuäre nuaindre mäi, akwa bäri kwin mäkwe ja miri ngite ye mä rabadre niere.

 MÄKWE JA MIKANI NGITE YE MÄKWE NIE KUKWE NEBÄTÄ

 1. Kukwe kwin nuainta mäkwe.

  Biblia tä niere: “Nun tö jändrän jökrä nuene kuin metre” (Hebreos 13:18).

 2. Mä ja mikani ngite ye mäkwe niedi angwane ngite juain ta mäbiti.

  Biblia tä niere: “Nire kätä ja mika ngite ye üke yekwe kukwe kwin ñaka rabai, akwa nire käkwe mikai gare bätä tuainmetre kwe ni ye rabaita tuin bobre” (Proverbios 28:13).

 3. Mäkwe kä mikai juto Jehovabätä ye bäri ütiäte.

  Biblia tä niere: “Ni ni ngökö ye käme krubäte Jehová kräke, akwa Niara tä ja mäke nitre kukwe metre nuainkä yebe” (Proverbios 3:32).

Karina, kä 20 niarabiti. Bati, karo mikabätä nen boleta mikanibiti ye ükani kwe, akwa ye ñaka namani ükani käre kwe. Niarata niere: “Kä rikaba kwati näre ta angwane boleta nämä ti käbiti karo mikabätä nen ye ti rünkwe tuaba. ¡Tikwe ja mikaka kukwe krite!”.

¿Kukwe ye tä dre driere? Karina tä niere: “Nita ja mike ngite ye nita üke angwane bäri nita ja mike kukwe krite. Ja känenkäre rabai gare aune ja ngie nuadi”.

MÄKWE JA MIKANI NGITE YE JA TÖI KRÄKE

Biblia tä niere: “Ni jökrä käta ja mike ngite bätäkä ngwarbe” (Santiago 3:2). Mäkwe ja mikani ngite ye mäkwe niedre ye ngwane mätä ja töi mike bobre aune mä niena ünä ye mätä bämike.

Arato, mäkwe ja mikani ngite ye tä ja töi kräke mäi. Meri kädekata Vera tä niere: “Tita ja mike ngite ye tä ja töi kräke tie. Kukwe ye raba ti dimike ño ja ngwen bäri kwin yebätä tita ja töi mike. Tikwe ja tuadreta kukwe yebe angwane ti tädre juto biare”. ¿Kukwe ne kwrere känti mäkwe dre nuaindre?

Mä rünkwe bicicleta mikadrete mäi aune mäkwe juandre ngwarbe, ¿ye ngwane mäkwe dre nuaindre?

 • Ti ñaka niedi jire; ti rün ñaka gadi.

 • Dre nibi bare ye tikwe niedre metre ie.

 • Tikwe mikadre gare, akwa tikwe ngite kitadre ni madabiti.

Mä ñaka ja tötikani examen kräke yebätä mäkwe nota blo ganaindre, ¿ye ngwane mäkwe dre niedre?

 • Examen ribi krubäte miri.

 • Ti ara ñaka ja tötikani jire kräke.

 • Ni ti tötikaka tä ja rüere tibe.

Mäkwe ja mikani ngite ye tädre kwekebe mä töite ye bämika raba ni karo ngwanka tä nikren gwä gwä ñuaite ye erere.

 Ani kukwe ketebu bämike krörö: kena, mä abokän mä rün ye kwrere. Ketebukäre, mä abokän ni mä tötikaka ye kwrere. Mä ara ngite mäkwe niedre bengwairebe angwane ¿dre nütüdre kwetre? ¿Mäkwe ni ngökadre angwane niaratre töbikadre ño mäbätä?

Kä känente mäkwe kukwe ñaka kwin nuainbare yebätä töbike aune kukwe ngwantarita ne mike gare:

¿Kukwe meden mäkwe nuainbare? ¿Mäkwe dre niebare?

 • Tikwe ja ükaba.

 • Tikwe ngite kitaba ni madabiti.

 • Tikwe mikaba gare bengwairebe.

Mäkwe ñaka kukwe metre niebare, ¿ye bitikäre ja namani ruin ño mäi?

 • ¡Kwin krubäte! Ti tönibi dre ie erere nibi bare.

 • Ulire. Tikwe kukwe metre niedre näre.

¿Kukwe meden bäri kwin mäkwe nuaindre?

¿Mäkwe ja mikani ngite ye dre driebare mäi?

¿MÄ RABA DRE NIERE?

¿Ja mikata ngite ye ñobätä ñaka nuäre mikadre gare?

Mäkwe käre ja ükadre angwane, ¿nitre mada dre nütüdre mäbätä? Akwa, mäkwe blitadre metre angwane, ¿töbikadre ño kwetre mäbätä? (Lucas 16:10.)