Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE NGWANTARITA 8

¿Ni madabätä küdreta yebätä dre rabadre gare tie?

¿Ni madabätä küdreta yebätä dre rabadre gare tie?

ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE

Kä kwatire kwatire te nitre kwatibätä kise mikata aune küdretabätä. Metrere nuainta monsotre yebätä. *

¿MÄKWE DRE NUAINDRE?

Annette nämene näin jäme angwane batibe ni niara kraikä käkwe nitani tibien. Annette tä niere: “Tikwe ja di nuaba krubäte ben. Ti törbaba ngwänäinkä, akwa ti kukwei ñaka rababa ngitiekä. Tikwe ni ye kitakaba jabätä, täkäteba, metaba ja käne aune tikwe ngiankaba. Mrä ni ye ti tikakaba ngitra mu yebiti. Ti rababa nikraninkä angwane ja ñaka rababa törö tie ja kriemikakäre”.

¿Kukwe ye rabadre bare mäbätä angwane mäkwe dre nuaindre?

NÜNENKÄ AUNE TÖBIKE

Mätä niken ji ngrabare ye ngwane mätä mokre jabiti, akwa ye teta kukwe tare raba nemen bare mäbätä. Biblia tä niere nitre niaka drekebe ye ñan ai tä nemen käne kä kitani ietre yekänti, aune nitre töbätä yei kukwe kwin ñaka tä nemen bare jökrä, ñobätä ñan aune “kukwe ngüba ñaka jire ye tä nakainkä ni jökräbätä” (Eclesiastés 9:11).

Ni ñaka gare Annette ie käkwe kukwe nuainbarebätä. Ni madabätä kukwe ye tä nemen bare ye ngwane, mräkä o nitre nünanka bäre ara tä ye nuainnebätä. Noelia yebiti kä nämene kwäjätä angwane monso nünanka niara kenta käkwe küdrebarebätä. Noelia tä niere: “Ti nämä jakaire aune nikenkä krubäte yebätä tikwe ñaka nieba jire”.

 MÄ YE ÑAN AI NGITE

Annette ie jata nemen ruin ngite kukwe namani bare yebätä. Niara tä niere: “Kukwe rababa bare tibätä köbö deu yete ye tä nüke bati bobu ti töite aune tita nemen töbike tikwe ja kriemikadre bäri näre. Ni ye ti tikakaba angwane ti rababa kwekebe, akwa ti ñan rabadre nemen kwekebe käne tä nemen ruin tie”.

Noelia ie jata nemen ruin ngite arato. Niara tä niere: “Ti ñaka rabadre dikekä jäme näre. Ti aune ti eteba nun tädre näin jabe yebe ngwane ti rün aune ti meye nämä nun tuenmetre ja denkä jubäre, akwa tikwe ñaka niaratre kukwei mikaba täte. Ti ara köböite kukwe ye namani nuäre nuaindre ni nünanka ti bäre yei tä nemen ruin tie. Ti mräkätre rababa ulire krubäte yebätä jata nemen ruin ngite tie. Kukwe ye tä ti brukwä ötöte”.

Annette aune Noelia ye erere jata nemen ruin mäi angwane mäkwe ngwan törö jai mä ñaka tö namani jire ni mada tuai küdrere jabätä. Kukwe ye kwrere tä nakainkä ye ngwane nitre ruäre tä niere nirebätä küdrebare ye ara kukwe ye känänbare. Kukwe ye kwrere ñaka rabadre bare jire ni itibätä näre. Küdrebare mäbätä angwane mä ye ñan ai ngite jire.

Mä ñaka ngite niedre mäi, akwa rabadre era mä kräke ye ñaka nuäre. Meritre ruäre ñaka töta nemen blitai, jata nemen ruin ngite ietre aune kukwe blo tä nüke töite yebe tätre ja tuin kaibe. Akwa, mäkwe ñaka blitadre angwane, ¿nire ie ja rabai ruin kwin? Mä o ni kukwe blo nuainkä ie. Mä dimikadre ye bäri kwin, ¿ñan ererea?

DRE NAKANINKÄ YE NIERE

Biblia tä mike gare ni kukwe kwin nuainkä kädeka nämene Job, bati ja tare nikabare tare ye ngwane niebare kwe: “Kukweta ti mike ulire ye tikwe kädriei” (Job 10:1). Job ye erere mä raba nuainne. Ja ketamuko ie mätä tö ngwen yebe mäkwe blitadre ye raba mä dimike aune ja raba nementa ruin kwin mäi.

Nire raba mä dimike yebe mäkwe blita. Kukweta mä töi nike ye raba nemen doboko ngwankäre kaibe mäi.

Annette kukwe ye erere nuainbare aune kukwe kwin namani kwe. Niara tä niere: “Tikwe blitaba ja ketamuko tikwe yebe aune ti töi mikaba kwe blite nitre umbre konkrekasionte ben. Tikwe nuainba angwane ja rababa ruin kwin tie. Ti tuabitiba kwetre bati bobu aune kukwe ñaka nakaninkä jire ti köböite nieba kwetre tie, kukwe ye niedre tie ye ti nämä ribere jai”.

Noelia blitabare rün aune meye ben kukwe yebätä. Niara tä mike gare: “Niaratre ti dimikaba. Ti töi mikaba kwetre blite ye köböire ja ñaka rababa ruin ulire tie aune ti ñaka nämä nemen rubun ja kräke”.

Niara orabare ye käkwe dimikani arato. Niara tä niere: “Ja ñaka nämä nemen törö tie blitakäre ni madabe ye ngwane ti nämä ja driere Ngöböi ye nämä ti dimike. Jata nemen ruin ño tie ye tita niere jökrä orasionte Ngöböi, ye bitikäre ti töita nemen jäme”.

Kä tärä “rabakäreta räre” ye rabai gare mäi (Eclesiastés 3:3). Mäkwe ja ngrabare aune ja töi ye ngüba, mäkwe kä dianka jai ja dükakäre debe näre. Jehová, Ngöbö ni dimikaka yei mäkwe ja di kärä ye bäri ütiäte (2 Corintios 1:3, 4).

 ¿MÄ NIENA ÜNÄ JA KUKWE MUKO KÄNÄNKÄRE?

Mä kukwe muko törbadre mä tuai kukwe käme nuainne angwane mäkwe nie kwatibe ie: “¡Mäkwe ñaka ye nuain!” o “¡Ñaka kise mika tibätä!”. Mä ñaka rabadre kwekebe käne, niarakwe ja kukwei ötadre mäi kärera. Niara rabadre rubun mä kräke ye ngwane tä mike gare töi ñaka kwin. Ni mä mikaka tuin ütiäte jai aune kukwe mikata täte mäkwe ye ütiäte kräke ye rabadre mä mukore.

¿MÄ RABA DRE NIERE?

“Kä nämä 13 o 14 tibiti angwane monsotre nänkä kwelate tibe nämä brasier jäke tibätä aune kukwe käme nie nämä tie: ‘Mäkwe ja biandre tie angwane ja rabai ruin kwin mäi’” (Coretta).

¿Raba ruin mäi monsotre ye nämä...

  1. ... jerekäbe yenbätä?

  2. ... meri ye töi mike jabätä?

  3. ... nike kise mikakärebätä?

“Bute monso iti rababa kise mike tibätä aune kukwe blo niere tie. Tikwe metaba ja dokwäre aune tikwe juantariba mento jabätä. Ti bä mikaba jene kwe nitre mada okwäbiti” (Candice).

¿Raba ruin mäi monso ye nämä...

  1. ... jerekäbe yenbätä?

  2. ... meri ye töi mike jabätä?

  3. ... nike kise mikakärebätä?

“Kä rikaba ta yete monso iti nämä niere tie ti rababa tuin ja bä ie aune törbaba näin basare tibe. Ti nämä ñakare niere ie. Ruäre ngwane nämä ti küde bäsökö. Ti nämä ñäke ie ja dokwäre, akwa nämä ti nike jankunu. Bati ti nämä sabato ükete jai angwane jataba ti bä metaba kwe ngräbätä” (Bethany).

¿Raba ruin mäi monso ye nämä...

  1. ... jerekäbe yenbätä?

  2. ... meri ye töi mike jabätä?

  3. ... nike kise mikakärebätä?

Kukwe ketamä ngwantarita yebätä ni raba kukwe C ye kädekete.

Ni iti tö kise mikai mäbätä ye ñaka ja erebe, nire tä jerekäbe yen mäbe, o mä töi mike jabätä yebe.

Nirebätä kise mika tö yei ja ñaka nemen ruin kwin. Ja ñäkäidre kwe ni yei, akwa ye ñan aibätä ni yekwe tuainmetre bengwairebe.

Ni iti töta nemen kise mikai ni madabätä ye ñaka jadakata jerekäbe kwe, ja känenkäre ni ye raba küdrerebätä.

^ párr. 4 Kukwe nieta nete ye meritre bati kräke, akwa kukwe ye ütiäte monsotre brare kräke arato.