Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE NGWANTARITA 3

¿Tikwe dre nuaindre blitakäre kwin tata aune mama ben?

¿Tikwe dre nuaindre blitakäre kwin tata aune mama ben?

ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE

Mäkwe ja mäkäi kwin mä rün aune mä meye ben angwane ja rabai ruin kwin mäi.

¿MÄKWE DRE NUAINDRE?

Töbike kukwe nebätä: Matare köbö miércoles dere, Geoffrey abokänbiti kä niena 17 käkwe sribi kwelate ye mirira krüte jai, ye medenbätä kä nebete ie yete niki ja näkwite chi. Täkärä tuin kwin ie yete täri kwe, aune televisión trä mirikä kwe.

Ye bätäräbe rün nü jukwebätä aune nikrani rubunebätä.

Nini kwe ie: “¡Geoffrey! ¿Ñobätä mätä kä juen ngwarbe ta? Tikwe nini mäi mäkwe mä eteba chi dimikadre sribi kwelate yebätä, ¿ñan ererea? ¡Käre mä jakain bäri!”.

Geoffrey kada kwarite ie aune nini tiebe kwe: “¡Ñäkä kiterate tie!”.

Rün niki kokwäre aune nini kwe ie: “¿Ñori? ¿Niereta bobukäre?”.

Geoffrey murie järi kri, bätä rubune kwärä nini kwe rün ie: “Ti ñan dre niere ta”.

Rün nibi rubun kräke aune nini kwe ie: “¡Mä ñan jata blite kore tibe!”.

Mä Geoffrey akräke, ¿mäkwe dre nuaindre?

NÜNENKÄ AUNE TÖBIKE

Mä rikadre karo ngwena aune ji tädre ñaka kwin ye ngwane mäkwe ji mada känändre, ye kwrere mä raba nuainne blitakäre mä rün aune mä meye ben.

 ANI MIKE ÑÄRÄRÄ:

Leah tä niere: “Ñaka tä nemen nuäre ti kräke blitakäre ti rünbe. Ruäre ngwane ti tärä nemen blite ben angwane, batibe niarata niere tie: ‘Juen ta tibiti, ¿mä täni dre niere?’”.

KUKWE KETAMÄ LEAH RABA NUAINNE:

 1. Ngradrete kwe rünbiti.

  Leah niedre rubune ie: “¡Kukwe ne ütiäte, ti kukwe nuin!”.

 2. Ñaka blitadre mada kwe.

  Leah ja töi mikadre ñaka blite kukweta kisete yebätä.

 3. Köbö mada ngübadre kwe blitakäre.

  Leah kä mikadre niken ta blitakäre rünbe o tärä tikadre kwe ie.

Leah kukwe meden nuaindre mäkwe niedre ie.

TÖBIKE NEBÄTÄ: Leah rün töita kukwe madabätä, aisete Leah kukwe nini ie ye ñaka gari kwe. Leah ja töi mikadre kukwe A nuainne aune ngradrete rünbiti kwe ye ngwane kukwei ñaka rükai gare rün ie. Arato, rünkwe ñaka kukwe nuai aune Leah bämikai ñaka rün mike ütiäte jai (Efesios 6:2). Kukwe ye ñaka niaratre dimikai kukwe ükete kwin.

Kukwe ruäre raba mä ketebätä blitakäre mä rün aune mä meye ben, akwa yebiti ta mä raba kukwe mada nuainne blitakäre jäme bentre.

Kukwe B raba tuin bäri nuäre nuaindre, akwa ye ñaka kwin. ¿Ñobätä? Leah törba kukwe ükaite angwane ja di kärädre kwe rün ie. Dreta nemen bare Leah yebätä ye rabadre gare rün ie angwane raba dimike. Leah ñaka blitai angwane kukwe kwin ñan rabai bare.

Leah kukwe C nuaindre, yebiti tä bämike ñaka tä kukwe ruäre tuenmetre niara ketebätä blitakäre. Köbö mada ngübadi kwe blitakäre. Tärä tikadre kwe rün ie angwane ja rabai ruin kwin ie arato.

Dreta nakainkäbätä ye tikadre kwe täräbätä rün ie ye raba dimike. Rünkwe ñäkädre tärä yebätä angwane kukwe rabai gare bäri kwin ie. Kukwe C nuaindre angwane kukwe kwin rabai kwetre. Leah blitadre o tärä tikadre rün ie angwane tä kukwe Bibliabätä ne nuainne: “Jändrän jökrä käta ni die mike nüne jäme jabe kwärikwäri [...] ye abko ari känentari bäri” (Romanos 14:19).

¿Dre mada Leah raba nuainne raba ruin mäi?

Kukwe mada nuaindre kwe aune dre raba nemen bare ye mäkwe tika nete.

 BLITE METRE TA

Mäkwe ngwan törö jai, mäkwe kukwe niedi ye raba nüke gare bä jene mä rün aune mä meye ie.

ÑODRE:

Ñobätä mätä rubun ye mä rün aune mä meye ngwandretari mäi. Mäkwe niedre ietre: “Ti ñaka tö blitai kukwe yebätä”.

Mä rün aune mä meye raba nemen nütüre mätä kukwe ne niere ietre: “Ti ñaka tö ngwen munye. Tikwe blitai ja ketamuko tikwe yebe kukweta ti kisete yebätä aune ñaka munbe”.

Mätä ja tuin kukwe kri ben aune mä rün bätä mä meye törba mä dimikai, akwa mäkwe niedre ietre: “Munkwe ñaka töbika. Kukwe ye tä gare tie, tikwe ükaite akwle ja kräke”.

 • Kukwe ye raba nüke gare ño ietre ye tike nete:

 • Bäri kwin mäkwe dre niedre ye tike nete: