Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 6

Monso tä därere ye tä nitre gure mike nüne ño

Monso tä därere ye tä nitre gure mike nüne ño

“Jehová tä ngäbäkre ye bien nie.” (Salmo 127:3)

Monso tä därere kena ye raba kä mike juto rün bätä meye yebätä aune ruäre raba mike nainte krubäte. Ja di ngwanta aune kä diankata krubäte jai monso chi ye ngübakäre, ye raba mä töi mike ñan krütare. Nitre gure ñaka ja dükadre kwin aune kukwe mada rabadre töi nike ye raba mike töbike krubäte. Ye medenbätä nibutre rabadre ja töi ükete monso chi ye ngübakäre aune nünankäre kwin jabe. ¿Kukwe Bibliabätä ja jie ngwankäre ye raba mä dimike ño ja tuin kukwe yebe?

 1 MÄKWE JA ÜKATE KUKWE YE KRÄKE

BIBLIA TÄ NIERE: “Nita ni mda mda tarere angwane, [...] nita ja moto mike kuin ni mdakrä [...]. Ñan nita jändrän kuin känene kaibe jakrä [...], ñan nita nebe romon jötrö ngwarbe” (1 Corintios 13:4, 5). Mä monso chi ye meye kena, yebätä mäkwe ja töi mikadre krubäte monso chi yebätä ye ñaka blo. Akwa, yebätä ja raba nemen ruin kaibe mä muko ie, mäkwe töbikadre niarabätä arato ribeta kwe ye mäkwe ñaka käi kwitaka jabiti. Mätä niara ribere jai aune mä dimikadre kwe chi ye ngübakäre ye ütiäte mä kräke ye mäkwe bämika ie, bätärekä aune töi kwinbiti.

“Mun brare gure gure abko ie nüna rüka gare kuin meri munkwe yebe.” (1 Pedro 3:7.) Mä ye monso rün kena angwane, mä muko yekwe kä diainkä bäri jai monso chi ye ngübakäre ye mäkwe mika nüke gare jai, aune ruäre ngwane ja rabai ruin nainte ie o ulire sribi mrä tä kisete yebätä. Ruäre ngwane rabai rubun mä kräke, akwa mä ñaka raba rubun drekebe ngwarbe, ñobätä ñan aune “nire ñaka nemen rubun jötrö ngwarbe ye abokän bäri kwin ni dite krubäte ye kräke” (Proverbios 16:32). Mäkwe töi mika nüke gare jai aune tä dre ribere ye mäkwe bian ie (Proverbios 14:29).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mä monso rün angwane: Mäkwe mä muko dimika chi ye ngübakäre, dibire arato. Mäkwe ñaka kä dianka krubäte jai jondron mada nuainkäre ne kwe kä rabadrete mäi mä muko aune monso mäkwe ye kräke

  • Mä monso meye angwane: Mä muko törba mä dimikai chi ngübakäre angwane mäkwe ka ngäbiti. Ñaka nuain kwin kwe angwane mäkwe ñaka ñäkä ie, ñakare aune nuaindre ño kwe ye mäkwe drie töi kwinbiti ie

 2 MUNKWE JA TARE JANKUNU

BIBLIA TÄ NIERE: “[Mun, TNM] [...] rabadi ni itibe kwrere” (Génesis 2:24, Jändrän Jökrä Namani Bare Ño Kena). Mun monsoi niena, akwa mä aune mä muko ye täbe “ni itibe kwrere” ye mäkwe ñaka käi kwitaka jabiti. Munkwe ja di ngwan krubäte ne kwe mun tädre ja tarere jankunu.

Mä meri gure angwane, mä muko tä mä dimike ye mäkwe ka ngäbiti aune mäkwe debe bian ie. Kukwe niedre debe biankäre ye raba “miketa kwin” (Proverbios 12:18). Mä brare gure angwane, mä muko ye tare krubäte mäkwe aune ütiäte mä kräke, aune tä jondron nuainne gwi monso ngübakäre ye ütiäte krubäte mä kräke mäkwe nie ie (Proverbios 31:10, 28).

“Nikwe ñan töbikadre jändrän kuin nuenbtä kaibe jakrä, akwa nikwe töbikadre jändrän kuin nuenbtä ni mda mdakrä.” (1 Corintios 10:24.) Dre kwin mä muko kräke ye erere mäkwe nuain käre aune tä ja di ngwen ye mäkwe mika ütiäte jai. Munkwe kä dianka jai blitakäre aune ja kukwe nuakäre. Rabakäre jabe, mäkwe ñaka töbika ja aibebätä. Mä muko tä dre ribere jai yebätä mäkwe töbika. Biblia tä niere: “Ni brare amne ni merire tä jabe, ye käkwe ñan ja käbäi jakän kwärikwäri” (1 Corintios 7:3-5). Yebätä munkwe blita metre kukwe yebäbä jabe. Mun ja ngübadi bätärekä aune ja töi mikai nüke gare jai yekwe mun mikai ja tarere bäri.

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mäkwe kä dianka jai rabakäre kaibe mä muko yebe

  • Ja tare munkwe ye munkwe bämika jai jondron kiabiti, ñodre tärä tike o jondron bien jai

 3 MÄKWE CHI MÄKWE TÖTIKA

BIBLIA TÄ NIERE: “Ma nämane chi [...] angwane, Ngöbö Kukwei deme ye namanina gare mae, [...] Ngöböta ni dentari, yebtä abko Ngöbö Kukwei tä ni mike töbtä” (2 Timoteo 3:15). Mäkwe monso mäkwe tötikai ño ye mäkwe ükate kwin ja käne. Monso chi ye jämi därere akwa ye känenkri töi raba ngitiekä ja tötikakäre ye mäkwe ngwan törö jai. Ñodre, täi mä bulete ye ngwane mä kukwei raba nüke gare ie aune ja ruin ño mäi ye raba nüke gare ie. Monso chi tä därere ye bätärabe mäkwe töi mika ñäke täräbätä, kukwe ye ñaka rükai gare ie, akwa ye raba töi mike ñäke täräbätä jatai nirien ye ngwane.

Monso mäkwe tä chi krubäte blitakäre Ngöböbätä ben mäkwe ñaka nütü. Mäkwe ora Jehovai niara okwäbiti (Deuteronomio 11:19). Mäkwe jadaka ben angwane, Ngöbökwe jondron sribebare yebätä mäkwe blita ben (Salmo 78:3, 4). Monso ye jatai nirien angwane, mätä Jehová tarere krubäte ye rabai gare ie aune rabai tarere arato.

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mäkwe ja di kärä Ngöböi monso mäkwe tötikakäre

  • Mäkwe kukwe ütiäte ye nie bati bobu monso chi yei ne kwe rükadre gare jötrö ie