Nitre brare tä bämikani ye mike ñärärä. Ye Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Judas bätä Pablo. Nitre ye jökrä käkwe nünanbare Jesús näire, aune kukwe tikani kwetre niarabätä. Kukwe namani bare aune tärä tikabare kwetre ye tä Bibliabätä. ¿Mä törba kukwe mikai gare bäri jai nitre nebätä?...

¿Nitre nebätä kukwe meden gare mai?

Nitre nimä ye nämene ja kete kwin krubäte Jesube aune nämenentre kukwe driere ben. Ye abokän apóstol Mateo, Juan bätä Pedro. ¿Mä raba kise ketekäbätä tä bämikani  yekänti?... Mateo tärä tikabare keteiti Jesubätä, aune Juan arato. Ne madakäre Juan käkwe tärä Revelación (o Apocalipsis) aune tärä kia ketamä tikani, kädekani Juan Kena, Ketebukäre aune Ketamäkäre. Apóstol Pedro käkwe tärä kia tikabare ketebu: Pedro Kena aune Ketebukäre. Tärä ketebukäre yebätä, Pedro blitabare kukwe ütiäte namani bare yebätä. Jehovakwe blitabare kä kwinbiti Jesús yebätä ye Pedro kukwe nuabare: “Ni ne abko ti Ngobo tikwe. Niara tare kri tikwe aune niara käi nuäre kri tibtä”.

Nitre mada tä bämikani yekwe kukwe tikabare Jesubätä arato. Iti abokän Marcos. Jesús, kani ngite ye ngwane kukwe namani bare ye niarakwe tuani raba ruin nie. Mada abokän Lucas. Niara abokän doctor, aune Jesús murie ketani ye bitikäre niarakwe ja mikani kristiano o ja tötikaka Jesukwe.

Jesús eteba nibu köre yekwe kukwe tikani niarabätä arato. ¿Nire nire gare mäi?... Tä bämikani yete, aune kädekata Santiago bätä Judas. Jesús nämene kukwe driere ye kenanbe niaratre ñaka mikani era jai. ¡Kä ñaka namanina metre dokwäbiti namanintre nütüre! Akwa ja känenkäre mikani era kwetre jai aune namani ja tötikaka kwe.

Ani blite Pablo yebätä mada. ¿Bämikani ye tuin mäi? Jämi ja mike kristiano ye känenkri kädeka nämene Saulo. Niara brukwä nämene nitre kristiano ye kräke aune nämene kukwe tare nuainne bätätre. ¿Ñokänti ja mikani kwe ja tötikaka Jesukwe ye mä törba gai?... Bati niara nikani ji ngrabare angwane, ni kukwe juruabare kä kwinbiti ie. ¿Nire nämene blite ben? ¡Jesús ara! Aune kukwe ne ngwanintari kwe ie: “¿Nitre tä ti mike era jai ye ñobätä mätä ngwen ja tare nike krubäte?”. Pablo rabadre ja töi kwite ye namani gare ie, aune yebätä ja mikani kristiano kwe. Ja känenkäre, tärä 14 Bibliabätä tikabare kwe, tärä Romanos nemen tärä Hebreos.

Ni töta nemen ñäkäi mantre jetebe Bibliabätä ¿ñan ererea?... Yete kukwe keta kabre mikata gare Jesubätä. Mä tö kukwe mada mikai gare bäri jai niarabätä, ¿ñan ererea?...