Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 6

David ñaka kä jürä ngwani jabätä

David ñaka kä jürä ngwani jabätä

¿Kä jürä tä nemen mäbätä ye ngwane mätä dre nuainne?... Mätä ja di kärere tata o mama ie. Akwa ni mada tärä abokän raba mä dimike. Niara bäri dite krubäte ni mada jökrä kräke. ¿Nire gare mäi?... Jän, Jehová ara. Mä dimikadre kwe mä raba kärere käre ie. Ye erere David nuainbare. Nämene tö ngwen Jehovai, yebätä ñaka kä jürä ngwani kwe jabätä. Kukwe namani bare niarabätä ye tä Bibliabätä.

David nämene chi ye ngwane, Jehová taredre kwe ye rün aune meye käkwe driebare ie. Yebätä kä jürä ñaka nämenebätä. Aune kukwe namani barebätä ye raba ni jökrä ngwen nikenkä. Jehová ye ja ketamuko kwe aune raba dimike nämene gare ie. Bati, David nämene obeja kwe ngübare ye ngwane, ¡kwra lion jatani aune nikani ngwena krati! ¿David dre nuainbare gare mäi? Nikani kwra lion ye jiebiti aune kämikani kwe ja kise jeñe yebiti, raba ruin nie. Aune oso nikani obeja ngwena jai, ye ngwane Davidkwe kämikani arato. ¿Nirekwe David dimikani ñaka kä jürä ngwen jabätä?... Mätä kukwe metre niere, Jehová ara.

Köbö mada ngwane David ñaka kä jürä ngwani jabätä arato ye ani mike gare jai. Ye ngwane nitre Israel nämene rüre nitre Filistea yebe. Ni rükä iti Filistea kädeka nämene Goliat aune niara ye ni kri mente kwin, ¡ni kri krubäte! Goliat nämene nitre rükä Israel aune Jehová kötaire arato. Namani niere nitre rükä yei: “¡Nire ie ja nüke törö rükäre tibe!”. Akwa niara jürä namani nitre jökräbätä aune ja ñaka nükani törö jire nitre ie rükäre ben. Goliat kukwe niebare ye juruabare David ie angwane, niebare kwe ie: “¡Ti ara bike rüre mäbe! ¡Jehovakwe ti dimikai aune tikwe mä ganain!”. David ñaka kä jürä ngwani jabätä, ¿ñan ererea?... Jän, kä jürä ñaka nämenebätä. ¿Aune ye bitikäre dre namani bare mada?

David jä diani kwärike aune honda kwe yebiti nikani rüre ni kri krubäte yebe. David jutuabare monsore Goliat ie angwane, namani kötaire. Angwane David niebare ie: “Mä kite jondron rükäre yebiti tie, ¡akwa ti bike niken mäi Jehová käbiti!”. Angwane David nikani betekä ni kri ye kokwäre. Ye bitikäre jä mikani kwati kwe honda yete aune yebiti täkäni kwe. Jä ye matani metre Goliat okote ¡aune ngö namani tibien, ngwakare!  Kukwe namani bare ye nitre Filistea tuani ye ngwane, niaratre nikaninkä krubäte yebätä ngitianintre. ¡Monso David käkwe ni ñan chi Goliat ye kämikani! ¿Dre köböire gananbare kwe raba ruin mäi?... Jehovakwe dimikani ye köböire, ¡aune niara bäri dite ni kri yebiti ta!

Jehovakwe David dimikai ye nämene gare ie yebätä ñaka kä jürä ngwani kwe jabätä

¿Kukwe kira mikata gare David yebätä ye tä dre driere nie?... Ye tä mike gare Jehová bäri dite krubäte ni jökrä kräke. Yebätä, nane kä jürä raba mäbätä angwane mäkwe ne ngwan törö jai: Jehová ye ja ketamuko mäkwe aune niara raba mä dimike ne kwe kä jürä ñaka rabadre mäbätä.

ANI ÑÄKE BIBLIABÄTÄ:

  • Salmo 56:3, 4

  • 1 Samuel 17:20-54