Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 51

Ni rükä dite aune monso chi merire

Ni rükä dite aune monso chi merire

Kä Siria yekänti, monso chi merire israelita nämene mente ju kwe aune mräkätre kwe yebätä. Nitre rükä sirio nikani niara ngwena aune namani sribire ni nitre rükä jie ngwanka kädeka nämene Naamán ye muko kräke. Niara nämene Jehová mike täte akwa nitre ben niara nämene nüne ye ñaka nämene nuainne.

Bren tare krubäte nämene Naamán ngrabare. Monso chi ye tö namani dimikai aisete niebare kwe Naamán muko ie: ‘Ni iti gare tie abokän raba mä muko miketa räre. Kä Israel yekänti ni Jehová kukwei niekä kädekata Eliseo tä. Niara raba mä muko miketa räre’.

Monso chi ye dre niebare ye Naamán muko käkwe niebare ie. Dre raba niara miketa räre ye jökrä nämene kain ngäbiti, ye medenbätä nikani kä Israel yekänti Eliseo gwirete. Naamán nütübare Eliseo käkwe niara kai ngäbiti ni ütiäte kri ye kwrere. Akwa Eliseo janandre blite ben näre, jerekäbe ni niara dimikaka ye juani kwe kain ngäbiti aune kukwe ne nie manabare kwe  ie: ‘Nän aune mäkwe ja ngöka ñöte bä kükü ñö Jordán yete. Angwane mä rabaita kwin’.

Ye ñaka namani kwin Naamán kräke aune niebare kwe: ‘Ni Ngöbö kukwei niekä ye käkwe Ngöbö kwe käräi ti miketa räre aune kise kwebiti jondron ñan tuabare nuaindi kwe tikwe nütüba. Akwa jerekäbe ti juni kwe ñö tä Israel yekänti. Ñö bäri kwin tärä nunkwe Siria sete. ¿Akräke ti ñan raba niken ñö yekänti?’. Naamán namani rubun krubäte aune ju Eliseokwe yebätä nikani mento.

Naamán töbikadre bäri kwin ye nitre sribikä kwe namani niere ie. Niaratre niebare ie: ‘Mä tö ja tuaita räre yebätä dre dre ribedre nuaindre mäi ye mäkwe nuaindre, ¿ñan ererea? Ni Ngöbö kukwei niekä tä kukwe nuäre ribere nuaindre mäi. ¿Ñobätä mä ñan tönibi nuain?’. Naamán niaratre kukwei mikani täte, aisete nikani ñö Jordán yekänti aune ja ngökani bä kükü ñöte kwe. Bä kükükäre, Naamán jataninta ñöte kwin ye ngwane niara namaninta kwin täte. Kä namani juto krubätebätä aune nikani debe bien Eliseo ie. Niebare kwe: ‘Matare nibira gare tie Jehová ye abokän Ngöbö erametre’. Naamán räre namaninta gwi ye jutuabare monso chi merire israelita ie angwane, ¿ja namani ruin ño ie raba ruin mäi?

“Ngäbäkre kiakia käkwe kantadre mae amne ngäbäkre kianbtä kianbtä arato abko ma tö namani kukwei nuai, abko nieta kore” (Mateo 21:16).