Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Kukwe tä nemen gare tie Bibliabätä

 KUKWE JA TÖTIKARA 53

Jehoiadá ñaka kä jürä ngwani jabätä

Jehoiadá ñaka kä jürä ngwani jabätä

Jezabel ngängän kädeka nämene Atalía ye nämene ja ngwen blo niara erere. Atalía ja mäkäninte rei Judá yebe. Rei ye krütani angwane ngobo kwe namani gobrane niara täte. Aune ngobo krütani ye ngwane Atalía namani gobrane Judá niara täte. Ñaka gobran diandrekä kän yekäre niarakwe ja töi mikani rei ye ngäbriänkätre aune nitre meden raba nemen gobrane ye jökrä murie kete. ¡Bränkätre jeñe kwe murie ketani kwe! Ye medenbätä, niara jürä nämene nitre jökräbätä.

Atalía nämene kukwe nuainne ye blo krubäte ye nämene gare ni sacerdote bäri kri, Jehoiadá aune muko kwe Jehoseba yei. Akwa yebiti ta niaratre ja nire mikani kukwe kri te Atalía bräi chi kädeka nämene Jehoás ye ükani kwetre. Niaratre monso chi ye ngübabare templote.

Kä namani kwä kükü Jehoás yebiti angwane, Jehoiadá nitre ji ngwanka mräkätre käne aune nitre levita ye ükaninkrö. Niebare kwe ietre: ‘Jukwe templote ye ngübarebiti. Munkwe ñaka ni mada mika näin gwä’. Ye bitikäre, Jehoiadá korona mikani Jehoás dokwäbiti ne kwe rabadre reire Judá. Angwane nitre Judá niebare: ‘¡Rei mä nüna jankunu!’.

Nitre nämene kä ngwen nokwre ye juruabare Atalía ie angwane nikani betekä templote. Rei mrä ye jutuabare ie ye ngwane, niebare ja dibiti kwe: “¡Munta ja mike ti rüere! ¡Munta ja mike ti rüere!”. Nitre ji ngwanka guardiatre käne yekwe reina töi blo ye kani ngite, jänikani mento kwetre aune murie ketani kwetre. Niarakwe kukwe blo nuainbare juta ye okwäbiti. ¿Dre namani bare mada?

Jehoiadá juta ye dimikani kukwe ükete Jehovabe. Kukwe ükaninte kwetre yebiti, niaratre käkwe Ngöbö aibe mikai täte käbämikani kwetre. Jehoiadá nitre mikani templo Baalkwe aune jondron ngwarbe üai sribebare ngöböre ye dikente. Niarakwe nitre sacerdote aune nitre levita mikani  sribire templo Jehovakwe yete ne kwe nitre rabadre Jehová miketa täte kä yekänti. Arato guardia mikani kwe templo ye ngübarebiti ne kwe nitre blo ye ñaka rikadre jire gwä. Ye bitikäre, Jehoiadá aune nitre ji ngwanka guardiatre käne ye nikani Jehoás ngwena kä gobrankäre yekänti aune mikani täkäni kürä gobrankäre yebiti kwetre. Nitre Judá yebätä kä namani juto krubäte. Atalía töi blo aune Baal ye ñaka namanina yebätä nitre namani Jehová mike täte töi jämebiti. Jehoiadá ñaka kä jürä ngwani jabätä nitre dimikakäre, ¿ñan ererea?

“Nire raba mun ngrabare kämike aune ñan raba ja nire munkwe ye kämike ye mun ñan jürä ngwan jabätä, ñakare aune nire raba ja nire munkwe bätä mun ngrabare ye gainte täte Gehenate ye abokän munkwe jürä ngwan jabätä” (Mateo 10:28TNM).