Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 45

Gobran ñäkäninbiti

Gobran ñäkäninbiti

Salomonkwe Jehová mikani täte ye ngwane nitre nämene nüne jäme Israel. Akwa niara ja mäkäninte meritre kwati juta mada madate yebe aune meritre ye nämene jondron ngwarbe üai sribeta ngöböre ye mike täte. Bätärekä bätärekä, Salomón jatani ja töi kwite aune namani jondron ngwarbe üai sribebare ngöböre ye mike täte arato. Jehová namani rubun krubäte aune niebare kwe ie: ‘Tikwe gobran ye diainkä juta Israel yete mä mräkätre yekän aune tikwe ñäkäibiti ketebu. Tikwe kä bäri ere ye biain ni sribikä mäkwe iti ie aune mä mräkätre yekwe gobrain kä braibebiti’.

Jehovakwe kukwe mada nuainbare ne kwe dre niebare kwe ye rükadre gare kwin nitre jökrä ie. Nitre sribikä Salomonkwe ye iti, kädeka nämene Jeroboán nikani kä madakänti aune ji ngrabare niara ngätäni ni Ngöbö kukwei niekä Ahíya yebe. Ni Ngöbö kukwei niekä nämene dän ngwen jabätä ye ötaninte kwe 12 kiakia aune niebare kwe Jeroboán ie: ‘Salomón mräkätre yekän Jehová bike gobran denkä aune bike ñäkebiti ketebu. Dän oto ne den öta jätä jai, ñobätä ñan aune mä rabai reire nitre juta keta jätä yebiti’. Dre nakaninkä ye namani gare Salomón ie ngwane, tö namani Jeroboán murie ketai. Aisete Jeroboán ngitiani Egipto. Ja känenkäre Salomón krütani aune ngobo kwe Rehoboam namani gobrane täte. Angwane Jeroboán nütübare kukwe tare ye nikanina ta aune nikaninta Israel.

Ye bitikäre nitre umbre ji ngwanka Israel ye käkwe niebare Rehoboam ie: ‘Mäkwe kukwe kwin nuaindi nitre kräke angwane  niaratre ja ngwandi metre mäi’. Akwa nitre ja ketamuko bäri bati kwe yekwe niebare ie: ‘Mäkwe ñaka kukwe kwin nuain nitre kräke. Mäkwe niaratre mika sribire bäri ja dibiti’. Rehoboam ja ketamukotre bäri bati ye kukwei mikani täte aune nitre mikani ja tare nike kwe. Angwane nitre ye namani rubun kräke aune Jeroboán mikani reire nitre juta kwä jätä yebiti. Juta keta jätäbiti gobran namani ye abokän kädekani gobran Israel. Aune gobran namani juta ketebubiti ye kädekani gobran Judá aune ja ngwani metre kwetre Rehoboam ie. Ye erere juta 12 Israel ye ñäkäninbiti.

Jerusalén yete Rehoboam nämene gobrane. Jeroboán ñaka tö namani juta kwe tuai niken kä yekänti Jehová mike täte. ¿Ñobätä gare mäi? Ñobätä ñan aune nane nitre ye käkwe ñaka niara kukwei mikadre täte ñakare aune Rehoboam kukwei mikadre täte kwetre ye jürä namanibätä. Aisete, nibi ngäbä orore sribebare krobu kwe aune juta kwe yei niebare kwe: ‘Jerusalén tä mente krubäte. Mun raba jerekäbe nete nibi ngäbä orore ne mike täte’. Nitre ye niara kukwei mikani täte aune Jehová käi kwitaninkä kwetre jabiti bobukäreta.

“Mdakäre abko, jändrän ngwarbe bä jene jene, ye ni ñan raba mäkete krito kratibebtä mikakäre sribire gwaire [...], ñobtä ñan angwane kukwe era metre Ngöbökwe abko ñakare ja kwrere jire chi kukwe käme yebe. [...], ye kwrere arato nitre tödekaka ñakare Jesubti abko ñakare töi ja näre nitre tödekaka Jesubti ben” (2 Corintios 6:14, 15).