Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 17

Moisés ja töi mikani Jehová mike täte

Moisés ja töi mikani Jehová mike täte

Kä Egipto yekänti Jacob mräkätre nämene nüne, yebätä niaratre kädekani israelita. Jacob aune José krütani ye bitikäre, faraón mada namani gobrane. Faraón yebätä kä jürä namani, ñobätä ñan aune nitre Israel ye jatani nirien bäri kwati krubäte aune dite nitre Egipto ye kräke. Aisete, faraón käkwe nitre Israel mikani klabore jai. Namani mike ja dibiti ladrillo sribere aune namani mike sribere krubäte tirete. Nitre egipcio namani niaratre ngwen ja tare nike krubäte ye ngwane bäri nitre Israel namani nirien kwati krubäte. Ye ñaka nämene nemen debe faraón kräke, yebätä monsotre kia brare nämene därere nitre Israel yekwe ye jökrä murie keta manabare kwe, akwa monsotre kia merire nämene därere ye aibe ñaka murie ketadre niebare kwe. Nitre Israel yebätä kä jürä namani krubäte, ¿ye mä raba bämike ja töite?

Meri israelita kädeka nämene Jokébed yekwe monso chi nuäre därebare. Niara kriemikakäre, mikani kwe kutuäte aune mikani kwe mikä nämene ñö Nilo yekänti. Míriam ye abokän monso chi ye ngwai, niara namani bä no se kwrere ne kwe dre rabadre bare ye gadre kwe.

 Faraón ngängän nikani jüben ñöte aune yete kutuä ye jutuabare ie. Kutuä ye teri monso chi därebe nämene ngetrekä aune namani tuin bobre ie. Míriam ngwantaribare ie: ‘¿Ti rikadre meri iti kärere ne kwe ngäbäkre chi ye mikadre kianbätä kwe mä kräke ie mä tö?’. Niara jän niebare ie aune Míriam jatani meye jeñe kwe ye ara ngwena. Faraón ngängän ye niebare Jokébed ie: ‘Monso chi ne ngwena, mäkwe ngüba ti kräke aune tikwe ütiä biain mäi’.

Monso chi ye ririabare angwane, Jokébed nikani ngwena faraón ngängän ie. Niarakwe kädekani Moisés aune ngobo jeñe kwe ye kwrere ngübabare kwe. Moisés ririabare rabakäre gobrane ye kwrere aune niara törbadre drei ye jökrä rabadre kwe. Akwa, ñaka Jehová käi kwitaninkä kwe jabiti. Moisés yei nämene gare kwin niara abokän israelita, aune ñaka ni egipcio aune ja töi mikani kwe Jehová mike täte.

Kä namani 40 Moisebiti ye ngwane, ja töi mikani kwe juta kwe ye dimike. Bati, ni egipcio nämene ni klabore israelita mete tuani kwe. Ye ngwane, Moisés ni egipcio ye metani ja dibiti aune kämikani kwe aune ni ye ngwaka ükani kwe ümante. Ye namani gare faraón ie angwane, tö namani Moisés murie ketai, akwa niara ngitiani aune nikani Madián. Yete Jehovakwe niara ngübabare.

“Moisés [...], ñan tö namani rabai Faraón ngänkän ngobo kwrere mda, ñobtä ñan angwane nämane tödeke Ngöböbti. [...] amne bäri tö namani ja tare nikai mräkä israelita ben gwaire” (Hebreos 11:24, 25).