Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Kukwe tä nemen gare tie Bibliabätä

 KUKWE JA TÖTIKARA 22

Jondron ñan tuabare namani bare mar Rojo yete

Jondron ñan tuabare namani bare mar Rojo yete

Nitre Israel kämikaninkä Egipto ye namani gare faraón ie angwane, nitre tuanimetre niken kwe ye ñaka namani debe kräke. Nitre rükä kwe yei ribebare kwe: ‘Karo rükäre tikwe ye jökrä mike juto aune brän niaratre jiebiti. Nikwe ñaka niaratre tuanemetre niken näre’. Angwane, niara aune nitre rükä kwe ye nikani nitre Israel ye jiebiti.

Jehová nämene juta kwe jie ngwen, rare nämene nuainne muta yebiti aune deu nämene nuainne ñukwä trä yebiti. Nikani niaratre ngwena mar Rojo yekänti aune rabadre nünentubu yete niebare kwe ietre.

Ye bitikäre, nitre Israel ie faraón aune nitre rükä kwe ye nämene näin niaratre jiebiti jutuabare ietre. Nitre Israel ye jiete mren aune nitre rükä egipcio namani. Niaratre namani nikenkä aune namanintre niere Moisés ie: ‘¡Nun murie ketabike! ¿Ñokäre mäkwe nun dianinkä kä Egipto yekänti?’. Akwa Moisés niebare ietre: ‘Mun ñan kä jürä ngwan jabätä. Jehová ni mikai kwäre ño ye mun raba ngübare’. Moisés nämene tö ngwen krubäte Jehovai, ¿ñan ererea?

Ye bitikäre, Jehovakwe niebare nitre Israel ie niaratre rabadre niken. Köbö yete deu, Jehovakwe muta ye mikaninkä mentokwäre aune mikani kwe nitre egipcio aune nitre Israel ye ngätäite. Nitre egipcio nämene yekänti kä namani drüne, akwa nitre Israel yebiti kä namani ngwen.

 Ye bitikäre, Jehová niebare Moisés ie rabadre kise ngököte mren yebiti ta. Angwane murie dite mikani mate kwe dibire ta. Mren ye namani ñäkäninbiti ketebu aune te ruäre ji namani. Nitre israelita kwati krubäte nikani kä nötare yete ta aune mren ye namani ñäkäninbiti ketebu jire.

Faraón aune nitre rükä kwe ye nikani nitre Israel ye jiebiti mren namani nötare yete ta. Akwa, Jehovakwe nitre egipcio töi mikani ja rüere kwärikwäri. LLanta karokwe ye namani ngedenkä. Angwane nitre rükä käkwe niebare ja dibiti: ‘¡Ani ngitie! Jehová tä rüre juta kwe dokwäre!’.

Jehová niebare Moisés ie: ‘Kise ngököte mren yebiti ta’. Mren nämene neketanikä ki kwrere, ye batibe niabare nitre rükä egipcio yebiti. Faraón aune nitre rükä kwe ye jökrä murie neketani. Ñaka namaninte jire iti nire.

Mren kwäräkri, nitre jökrä käkwe Ngöbö käikitaninkä kansion yebiti: ‘Tikwe kantai Jehovai, ñobätä ñan aune niara käikitadrekä. Mädä aune nitre nänkäbiti ye jökrä kiti kwe mrente’. Nitre nämene kantare ye ngwane, meritre namani bailare aune pandereta ngö mike. Niaratre jökräbätä kä namani juto krubäte, ñobätä ñan aune niaratre namani kwäre.

“Ye mden kisete, nikwe tödekadre kwatibe Ngöböbti, käkwe niedre krörö: Ti Dänkien Ngöbö abko ti die mikaka, aisete nire nire tö raba kukwe nuein blo ti rüere abko jürä ñakare tibtä, ni rabadre niere” (Hebreos 13:6).