Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 100

Pablo aune Timoteo

Pablo aune Timoteo

Monso bati kädeka nämene Timoteo nämene konkrekasion Listra yete. Niara rün abokän griego aune meye abokän judía. Meye kädeka nämene Eunice, aune mölöi abokän Loida. Timoteo nämene chi ye ngwane Eunice aune Loida käkwe kukwe driebare Jehovabätä ie.

Pablo janamanenta bobukäre kukwe driere Listra ye ngwane namani gare ie Timoteo nämene ja mräkätre tarere erametre aune käre töi nämene ja mräkätre dimikabätä. Yebätä, Pablokwe Timoteo nübaibare niken jabe kukwe driere. Kä nikani ta angwane, Pablokwe Timoteo tötikani ne kwe rabadre dirire kwin aune rabadre kukwe kwin Ngöbökwe ye mike gare.

Üai deme nämene Pablo aune Timoteo jie ngwen kä jökrä känti. Bati deu, jondron mikani tuare köböre Pablo ie. Ni iti namani niere ie rikadre Macedonia niaratre dimike. Aisete, Pablo, Timoteo, Silas aune Lucas nikani kä yekänti kukwe driere aune konkrekasion ükete.

Juta macedonia kä Tesalónica yekänti nitre brare aune merire kwati käkwe ja mikani kristiano. Akwa, nitre judío ruäre namani bätä ngwen Pablo aune nitre nänkä ben yebätä. Nitre kwati töi blo ükaninkrö kwetre aune nitre ye käkwe ja mräkätre jäkäni nemen gobrantre ngwärekri. Nitre judío namani ngrente: ‘¡Nitre noko tä ja mike gobran Roma rüere!’. Pablo aune Timoteo namani kukwe tare te, yebätä ngitianintre deu nemen Berea.

Nitre kä Berea yekänti tö namani kukwe kwin Ngöbökwe ye kukwe nuai aune nitre griego bätä judío kwati krubäte käkwe ja mikani kristiano. Akwa, nitre judío ruäre nämene Tesalónica nükani yete ja mikakäre Pablo rüere, yebätä Pablo nikani mada Atenas. Timoteo aune Silas namani Berea ja mräkätre dimikakäre. Kä nikani ta angwane, Pablokwe Timoteo juaninta Tesalónica ja mräkätre dimike kä ngwankäre nüke jai kukwe tare nämene nakainkä bätätre yebätä. Ye bitikäre, Pablokwe Timoteo juani konkrekasion mada mada tuinbiti aune dimike.

 Pablokwe niebare Timoteo ie: ‘Nire nire tö sribidi Jehová kräke ye rüe rakaikä’. Timoteo nämene kukwe mike täte yebätä rüe nakaninkä aune kitani ngite arato. Akwa, kä nämene jutobätä, ñobätä ñan aune yebiti nämene bämike Jehovai nämene ja ngwen metre ie.

Pablo niebare nitre Filipos ie: ‘Tikwe Timoteo juain munkänti. Nändre ño jankunu ji metre yebiti aune kukwe driedre ño ye niarakwe driedi munye’. Pablo nämene tö ngwen Timoteo ie. Niaratre sribibare gwairebe Ngöbö kräke kä kwati krubäte te aune ja ketabare kwin kwetre.

“Ñobtä ñan angwane tita mun tarere metre, ye kwrere Timoteo aibe käta mun tarere, aisete tikwe niara juandi mun känti mun die mikakäre. Ni kwati mda abko käta töbike jändrän jakwebtä au, akwa Kristo Jesu tö dreye, yebtä töbikata ñakare kwetre” (Filipenses 2:20, 21).