Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 95

Kukwe mada ñaka niaratre ketaninbätä

Kukwe mada ñaka niaratre ketaninbätä

Ni iti ñaka nämene dikekä ye nämene nemen täkäni templote jukwebätä ngwian kärere. Bati dere Pedro aune Juan tuani kwe nüke templote aune niebare kwe ietre: ‘Mun raba, ngwian bien tie’. Pedro niebare ie: ‘Ti raba jondron mada bäri ütiäte ngwian kräke bien mäi. Jesús ye käbiti, ¡näin krö aune dikekä!’. Angwane Pedro ni ye dimikani nüke krö aune nikani dikekä. Jondron ñan tuabare namani bare yekwe nitre töi mikani ñan krütare, yebätä nitre kwati krubäte käkwe ja mikani kukwebätä.

Akwa nitre sacerdote aune nitre saduceo namani rubun krubäte. Nitre apóstol nakani ietre aune jänikani kwetre nitre ji ngwanka kukwebätä nämene kukwe ükete yekänti, nitre ye kädeka nämene Nitre Kukwe Ükatekä aune nitre ye ngwantaribare ietre: ‘¿Nirekwe ja di biani munye nitre bren mikakäreta räre?’. Pedro niebare ietre: ‘Jesukristo abokän munkwe murie ketani ye ara käkwe ja di biani nunye’. Nitre ji ngwanka kukwebätä käkwe ngratebare niaratrebiti: ‘¡Mun ñaka blita jankunu Jesubätä!’. Nitre apóstol käkwe niebare: ‘Nun rabadre blite niarabätä. Nun ñaka rabai kwekebe’.

Pedro aune Juan mikani kwäre ye bätäräbe niaratre nikani nitre ja tötikaka mada yekänti dre namani bare ye mikakäre gare ietre. Niaratre orabare gwairebe Jehovai: ‘Nun dimike ñaka kä jürä ngwen jabätä ne kwe nun rabadre blite jankunu mäbätä’. Jehovakwe üai deme biani ietre aune ye köböire niaratre namani kukwe driere jankunu bätä namani nitre bren miketa räre. Nitre mada kwati krubäte namani ja mike kukwebätä. Nitre saduceo ye namani rubun krubäte yebätä nitre apóstol kitani ngite kwetre. Akwa köbö yete deu, Jehovakwe ángel juani jukwe ye tike aune niebare kwe nitre apóstol yei: ‘Mun nän bobukäreta templote aune munkwe kukwe drie yete’.

Jetebe se kwrere, Nitre Kukwe Ükatekä yekänti ni iti janamene kukwe ne mike gare ietre: ‘¡Jukwe tä dikani, akwa munkwe nitre kitani ngite ye ñaka tä käteri! ¡Niaratre tä kukwe driere templote!’. Aisete nitre apóstol ye kaninta ngite bobukäre aune jänikani kwetre Nitre Kukwe Ükatekä  yekänti. Ni sacerdote bäri kri käkwe niebare: ‘¡Munkwe ñaka blita jankunu Jesús yebätä nunkwe niebarera munye!’. Pedro niebare: “Nunkwe Ngöbö mikadre täte, akwa mun abko ñan kukwei mikadre täte nunkwe”.

Nitre ji ngwanka kukwebätä ye namani rubun krubäte yebätä tö namani nitre apóstol murie ketai. Angwane ni iti fariseo kädeka nämene Gamaliel nükani krö aune niebare kwe: ‘¡Mun ja ngübabiti! Nane Ngöböta nitre nebe. ¿Erametre mun tö rüdi Ngöbö rüere?’. Nitre ye käkwe niara kukwei mikani täte. Niaratre tuanimetre kwäre kwetre, akwa ye känenkri metani krimanabiti kwetre aune niebare kwe ietre bobukäre ñaka rabadre kukwe driere. Akwa ye ñaka nitre apóstol ketaninbätä. Namanintre jankunu kukwe driere templote, ju ju te aune ñaka kä jürä ngwani kwetre jabätä.

“Nunkwe Ngöbö mikadre täte, akwa mun abko ñan kukwei mikadre täte nunkwe” (Hechos 5:29).