Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 96

Jesukwe Saulo dianinkä

Jesukwe Saulo dianinkä

Saulo ye abokän ni romanobo kwrere, niara därebare Tarso. Niara abokän fariseo aune nitre judío kukwe ükaninte ye nämene gare kwin ie bätä brukwä nämene nitre kristiano kräke. Nämene nitre kristiano brare aune merire denkä gwirete aune nämene kite ngite. Nitre nämene rubun krubäte nämene Esteban täke jäbiti ye ngwane Saulo nämene yete mrusaire.

Akwa, kä Jerusalén yete ñan aibe känti Saulo tö namani nitre kai ngite. Niarakwe ribebare sacerdote bäri kri ie rabadre juen juta Damasco yete nitre kristiano kain ngite arato. Saulo jatanina nemen juta ye ken angwane kä trä ngitianinkä ngwen okwäte aune niara nikaninbe tibien. Angwane ni kukwei juruabare ie: ‘Saulo, ¿ñobätä mätä ja mike ti rüere?’. Saulo ngwantaribare ie: ‘¿Mä abokän nire?’. Ni ye niebare ie: ‘Ti abokän Jesús. Nän Damasco aune mäkwe dre nuaindre ye mikadi gare mäi yete’. Ye ngwane, Saulo namani kä drünente, aune niara jän nikani küdebiti nemen juta yete.

Juta Damasco yekänti ni iti Ngöbö mikaka täte metre kädeka nämene Ananías nämene nüne. Jesukwe niebare köböre ie: ‘Nän Judas juete ji kädekata Ji Metre yekänti aune mäkwe Saulo känä yete’. Ananías käkwe niebare: ‘Ti Däkien, kukwe keta kabre nieta ni yebätä ti olote. Niarata nitre ja tötikaka mäkwe ye kite ngite’. Akwa Jesukwe niebare ie: ‘Nän niara känti, ñobätä ñan aune tikwe Saulo dianinkä ne kwe niarakwe Ngöbö kukwei kwin ye driedre juta keta kabre te’.

Aisete Ananías nikani Saulo känti aune niebare kwe ie: ‘Saulo ti mräkä, Jesús ti juni mäkänti ne kwe kä rabadre tuinta mäi’. Bengwairebe kä namani tuinta Saulo ie. Kukwe namani gare Jesubätä ie aune ja mikani kwe nänkä jiebiti. Ja ngökabare ñöte kwe aune namani kukwe driere sinagogate nitre kristiano mada yebe. Mä raba bämike ja töite nitre judío namani töi ñan krütare, ¿ñan ererea? Saulo namani kukwe driere Jesús yebätä nitre ie ye jutuabare ietre. Nitre judío namani ngwentari jai:  ‘¿Ni ne ñan ai nämä nitre ja tötikaka Jesukwe mike ja tare nike ya?’.

Kä komä te Saulo kukwe driebare Damasco. Nitre judío brukwä namani kräke aune ja töi mikani kwetre murie kete. Kukwe ye namani gare ja mräkätre ie aune Saulo dimikani kwetre ngitie. Ki nämene mikani jutabiti ye mäkäte ta niara mikani näin kutuäte kuintubu.

Saulo nikani Jerusalén ye ngwane, niara tö namani näin basare ja mräkätre ie. Akwa, Saulo jürä namani bätätre. Ni iti ja tötikaka töi kwin kädeka nämene Bernabé nikani Saulo ngwena nitre apóstol känti aune Saulo ja töi kwitabarera mikani gare kwe ietre. Saulo namani ja ükökrö konkrekasion Jerusalén yete aune namani kukwe driere Ngöböbätä kä jutobiti. Kä nikani ta angwane, nitre jatani niara kädeke Pablo.

“Kristo Jesu nükani kä nebtä ni kukwe kämekäme nuenkä dentari. Ni kukwe kämekäme nuenkä, ye ngätäite ti abko bäri käme” (1 Timoteo 1:15).