Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 97

Cornelio yekwe üai deme namani

Cornelio yekwe üai deme namani

Kä Cesarea yekänti ni iti ütiäte krubäte kädeka nämene Cornelio nämene nüne, niara nämene nitre rükä jie ngwen juta Roma yete. Niara ñaka judío, akwa nitre judío nämene mike ütiäte jai. Niara nämene ja ngwen mantiame, ñobätä ñan aune nämene jondron kwin keta kabre nuainne nitre bobre kräke. Cornelio nämene Jehová mike era jai aune käre nämene orare ie. Bati, ángel ja mikani tuare ie aune niebare kwe ie: ‘Mätä orare ye Ngöböta kukwe nuin. Mä raba nitre juen juta Jope yete Pedro känti ne kwe nitre yekwe niedre ie niara jatadre mäkänti’. Bengwairebe, Cornelio nitre nimä juani Jope, kä ye abokän nämene nemenkä 50 kilómetro mötörikri.

Angwane juta Jope yekänti, jondron mikani tuare Pedro ie. Nitre judío ñaka raba jondron nire kwete ye abokän tuani kwe. Ye bitikäre, ni kukwei juruabare ie aune niebare ie niara rabadre jondron nire ye kwete. Pedro ñaka tö namani jondron ye kwetai aune niebare kwe: ‘Jondron nire ñaka kweta bä ye ti ñaka kwetabare jire’. Ni kukwei ye käkwe niebare: ‘Jondron nire ne ñaka kweta bä ye mäkwe ñaka nie jire, nengwane Ngöböta niere jondron nire ye kweta raba’. Ni kukwei ye käkwe niebare arato: ‘Nitre nimä tä jukwebätä mäi yebe mä rika’. Pedro nikani jukwebätä aune ñokäre nitre ye nämene näin ye ngwantaribare kwe ietre. Nitre ye käkwe niebare ie:  ‘Cornelio, ni nitre rükä jie ngwanka Roma nun juni. Niara tönibi mä tuai niken nunbe niara juete kä Cesarea yekänti’. Pedro nitre ye nübaibare nemen yete deu. Jetebe se kwrere, niara nikani nitre yebe nemen Cesarea. Ja mräkätre ruäre nünanka juta Jope yete ye nikani niarabe arato.

Pedro nikani nemen ye jutuabare Cornelio ie angwane namani ngukodokwäbiti. Akwa Pedro niebare ie: ‘Näin krö. Ti ja kwrere mäbe. Ti jatadre mä gwirete Ngöbökwe nieba tie, nun judío ñaka raba näin nitre ñaka judío gwirete. Akwa mä raba mike gare tie, ñobätä mäkwe ti käräbare’.

Cornelio kukwe ye mikani gare Pedro ie: ‘Köbö köböbokära te ti nämä orare Ngöböi aune ángel nieba tie tikwe mä kärädre. Jehová tä dre niere ye mä raba driere nunye’. Pedro niebare: ‘Ngöbö tä ni jökrä kain ngäbiti nibira gare matare tie, nitre jökrä tö niara mikai täte ye niara tä kain ngäbiti’. Pedro kukwe keta kabre driebare Jesubätä ietre. Angwane, Cornelio aune nitre mada nämene ben yekwe üai deme namani aune ja ngökani ñöte kwetre.

“Ni nünanka juta mdente mdente käta Ngöbö mike ütiäte jae amne tä nüne metre abko Ngöböta juto biare kaen ngäbti jökrä” (Hechos 10:35).