Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 101

Pablo jänikani Roma

Pablo jänikani Roma

Bämäkäre Pablo nikani kukwe driere ye mikani krüte kwe Jerusalén. Yete niara kani ngite. Bati deu, niara nämene ngite ye ngwane, Jesús blitabare ben köböre: ‘Mä jänäin Roma aune mäkwe kukwe driei juta yete’. Angwane Pablo nämene Jerusalén jänikani kä Cesarea yekänti. Yete niara nämene ngite kä kubu te. Bati, Pablo nämene gobran Festo kukwe ükatekä ye ngwärekri angwane ribebare kwe: ‘César kukwe ükadrete ti kräke Roma ie ti tö’. Festo niebare ie: ‘César kukwe ükadrete mä kräke ie mä tö angwane, tibike mä juen César känti’. Aisete ru nikani Roma kokwäre yete Pablo juani. Ja mräkätre nibu kristiano nämene näin niara mukore, Lucas aune Aristarco.

Niaratre nämene mrenbiti ye ngwane, murie ribi ñübe minimini namani köbö kwati krubäte te. Nitre jökrä namani nütüre niaratre krütai. Akwa Pablo niebare ietre: ‘Ángel iti nieba köböre tie: ‘Mä ñaka kä jürä ngwan jabätä. Mä rabai Roma aune nitre jökrä tä näin rute ye rabaite nire’. Aisete, ¡mun ñan kä jürä ngwan jabätä! Ni ñaka krütai’.

Niaratre ja di nuani murie ribi ñübe minimini yebe köbö 14 te, ye bitikäre mrä mada kä tibien ye jutuabare ietre. Ye abokän ngutuä Malta. Ru ye neketaninkä aune ngetrani kia kia, akwa nitre 276 nämene näin rute ye namaninte nire mren kräbiti. Nitre ruäre käkwe jübakabare, mada abokän käkwe ja ketaninte kri kunkwä yebätä nememe jate. Nitre nünanka Malta ye niaratre ngübabare kwin aune ñukwä jutra mikani kwe ietre ne kwe niaratre rabadre ja mike krube.

Sö nikani krämä ta ye bitikäre, nitre rükä ye nikani Pablo ngwena ru madate nemen Roma. Niara namani ye ngwane ja mräkätre janamene kain ngäbiti. Niaratre jutuabare Pablo ie angwane debe biani kwe Ngöböi aune ja namani ruinta dite ie. Pablo nämene kitani ngite akwa niara tuanimetre ju den jai ütiä biankäre nünana aune ni iti rükä nämene niara ngübarebiti. Yete niara nämene kä kubu te. Nitre nämene niken basare ie aune kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä ye niara nämene driere ietre bätä nämene dirire Jesubätä nitre ie. Pablo tärä tikani konkrekasion Asia Menor aune Judea ie arato. Erametre Jehovakwe Pablo mikani kukwe kwin ye mike gare juta jene jene ie.

“Nun abko sribikä era metre Ngöbökwe abko nunta bä mike krörö jabtä: Nunta ja tare nike kri krübäte angwane, nunta ja tare nika ye mike niken bätärekä ta. Erere arato, nunta jändrän jökrä mdei nike kri amne kukwe bätäkä ngwarbe tä kite nun rüere kwärikwäri sribibtä Jesukristokrä abko kisete nunta ja tare nike” (2 Corintios 6:4).