Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 89

Jesús ñaka gare Pedro ie niebare kwe

Jesús ñaka gare Pedro ie niebare kwe

Jesús nämene mröre mrä nitre apóstol kwe ben cuartote angwane, niara niebare ietre: ‘Mun jökrä käkwe kämikaikä tibätä matare deu’. Pedro niebare ie: ‘Tikwe ñaka nuaindi. Nitre mada käkwe kä mikaikä mäbätä, akwa tikwe ñaka kä mikaikä jire mäbätä’. Akwa, Jesús niebare Pedro ie: ‘Antlan jämi ngwäne ye känenkri ti ñaka gare mäi mäkwe niedi bämä jire’.

Nitre rükä nikani Jesús ngwena Caifás juete ye ngwane nitre apóstol bäsi jökrä ngitiani mento. Akwa niaratre nibu abokän nikani nitre ye ngätäite. Iti ye abokän Pedro. Caifás jue ye bäre niara namani aune namani ñukwä träse. Ñukwä trä yete ta, meri sribikä ie Pedro jutuabare aune niebare kwe: ‘¡Mä gare tie! ¡Mä nämene näin Jesube!’.

Pedro niebare: ‘Ñakare, ye ñaka metre. Mätä nirebätä blite ye ñaka gare tie’, aune nikani jukwe kokwäre. Angwane meri sribikä mada ie niara jutuabare aune niebare kwe nitre mada mada ie: ‘¡Ni ne nämene näin Jesube arato!’. Pedro niebare: ‘¡Jesús ye nire ñaka gare tie!’. Ni mada käkwe niebare: ‘Mä nämene näin siba ben arato. Nüke gare kwin mäbätä, mätä blite nitre galileo kukweire, Jesús erere’. Akwa Pedro niebare kwatibe: ‘¡Ni ye ñaka gare tie!’.

Ye ngwane, antlankwe ngwänänbare. Jesús nämene Pedro mike ñärärä gani kwe aune Jesukwe kukwe niebare ye nükaninta törö ie. Aisete, nikani mento aune muabare krubäte kwe.

Nitre Kukwe Ükatekä ye ja ükaninkrö Caifás juete kukwe ükatekäre Jesube. Niaratre kukwe ükaninte Jesús murie ketakäre aune nämenentre kukwe mada ngwarbe känene nuainkäre. Akwa, kukwe ñaka namani kwen ietre Jesús kita ngisekäre. Mrä mada, Caifás ngwanintari Jesús ie: ‘¿Mä abokän Ngöbö Monsoi ya?’. Jesús niebare: ‘Jän, ti ara’. Angwane Caifás niebare: ‘Ni mada kukwe niedre niara rüere ye ni ñaka raba ribere. ¡Ni ne tä ni ngökö!’. Nitre kukwe ükatekä gobran ngwärekri ye kräke namani debe arato aune niebare kwetre: ‘Ni ne murie ketadre’. Niaratre käkwe Jesús metani, käli kitanibätä, okwä jue mikani, nuainbare tare aune nitre ye  niebare ie: ‘¡Mä ni Ngöbö kukwei niekä angwane, nirekwe mä miti ye niere nunye!’.

Kä namani ngwen ye ngwane, niaratre nikani Jesús ngwena Nitre Kukwe Ükatekä nämene ja ükaninkrö yekänti aune niaratre ngwantaribare bobukäreta ie: ‘¿Mä abokän Ngöbö Monsoi ya?’. Jesús niebare ietre: ‘Jän. Ti ara munta niere’. Niara nämene kukwe ngwarbe niere o nämene kukwe niere Ngöbö rüere niebarebätä aune jänikani ju gobrankäre ni romano Poncio Pilato ie yekänti. ¿Ye bitikäre dre namani bare? Ani mike gare jai.

“Kä nükera gwängwarbe angwane, mun näin iti iti jene jene kwäräkwärä amne munkwe ti mikadite kaibe. Akwa ti Rün tikwe käkwe ñan ti mikadite kaibe akwa tädi tibe, aisete ti ñan rabadre kaibe” (Juan 16:32).