Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 92

Jesús ja mikani tuare nitre gwakitaka ie

Jesús ja mikani tuare nitre gwakitaka ie

Jesús ja mikani tuare nitre apóstol ie, ye bitikäre kä nikani ta angwane Pedro nikani gwakite mar Galilea yekänti. Tomás, Santiago, Juan aune nitre ja tötikaka mada nikani ben. Dibire ta niaratre nämene gwakite akwa gwa ñaka ngidiani ietre.

Kä jatani ngwen dekä angwane ni nämene iti nünaninkä mren kräbiti. Ni nämene mren kräbiti ye ngwantaribare ietre: ‘¿Mun käbä nibi ya?’. Niaratre käkwe niebare: ‘Ñakare’. Ni ye niebare ietre: ‘Krade ye kite kise ruinkri ru ye ken’. Niaratre krade ye kitani angwane gwa namani krade ye kwati, yebätä krade ye namani doboko aune ñaka namani nementa rute ietre. Batibe, Juan ie nükani gare ni nämene nünaninkä ye abokän Jesús ara aune niebare kwe: ‘¡Ni Däkien ara se!’. Pedro ja täkäninte ñöte aune nikani jübenkä nemen ñö kräbiti. Nitre ja tötikaka mada mada ye nikani rute nemen yete jiebiti arato.

Namanintre ñö kräbiti angwane, ñukwä nämene okwä mikani jutuabare ietre. Gwa nämene mikani ñukwäbiti aune ban nämene yete arato. Jesukwe niebare ietre gwa ngidiani ietre ye niaratre jatadre ngwena ruäre kukwakäre arato. Aune niebare kwe ietre: ‘Mun jakwre mröre’.

 Mröbare ünä kwetre angwane Jesukwe ngwantaribare Pedro ie: ‘¿Mätä ti tarere bäri gwa ne kräke ya?’ Pedrokwe kukwei kani ngäbiti: ‘Jän ti Däkien, mä tare tikwe gare mäi’. Jesukwe niebare ie: ‘Ye erere angwane mäkwe cordero tikwe buka’. Jesukwe ngwantaribare bobukäre ie: ‘Pedro, ¿mätä ti tarere?’ Pedrokwe niebareta niara käre: ‘Ti Däkien, mä tare tikwe ye gare mäi’. Jesukwe niebare ie: ‘Mäkwe oveja tikwe ngübabiti’. Bämäkäre Jesukwe kukwe arabe ngwantaribare Pedro ie, yebätä namani ulire krubäte aune niebare kwe: ‘Ti Däkien, kukwe jökrä gare mäi. Mä tare tikwe ye gare mäi’. Jesukwe niebare ie: ‘Mäkwe oveja tikwe buka’. Ye bitikäre, niebare kwe ie: ‘Mäkwe nän jankunu ti jiebiti’.

“Mun brän tibe amne munta gwa gaen ño, ye kwrere tikwe mun mikadi ni ngwianka Ngöböye, niebare Jesukwe ietre. Ye btäräbe, niaratre käkwe krade kitani temen, bti nikani Jesube” (Mateo 4:19, 20).