Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Kukwe tä nemen gare tie Bibliabätä

 KUKWE JA TÖTIKARA 91

Jesús ganinkröta

Jesús ganinkröta

Jesús murie nikani, ye bitikäre ni iti ngwian bökäne kädeka nämene José käkwe ribebare Pilato ie rabadre Jesús ngwaka ye bien ie. Josekwe Jesús ngwaka minianinte dänkwä lino kwin te, jondron rä mane mikanibätä kwe aune dobo muani mrä yete mikani kwe. Ye bitikäre, jä kri mika manabare kwe dobo yebiti. Nitre sacerdote däkientre käkwe niebare Pilato ie: ‘Nitre ja tötikaka Jesukwe käkwe niara ngwaka goidre biti rabadretre niere nükaninta nire ye töibikata nunkwe’. Aisete, Pilato niebare ietre: ‘Dobo mikani ye munkwe dika kwin aune munkwe guardia mika yete’.

Köbö nikani köbömä ta yete meritre ruäre janamene dekä dobo mikani yekänti. Namanintre yete angwane jä ye nämene dianinkä mento aune dobo ye nämene juetikani jutuabare ietre. Dobo mikani yete ángel nämene käkwe niebare ietre: ‘Munkwe ñaka kä jürä ngwan jabätä. Jesús nürata nire. Munkwe nie nitre ja tötikaka kwe ie niaratre rikadre Galilea ja tuakäre ben’.

María Magdalena nikani jötrö ngwarbe Pedro aune Juan känene. Niebare kwe ietre: ‘Jesús ngwaka ye jän nikira mento ni madakwe’. Pedro aune Juan nikanintre betekä dobo mikani yekänti. Kä mäkä ye nämene tökare jutuabare ietre angwane jatanintreta ja gwirete.

Ye bitikäre, María janamenenta dobo mikani yekänti. Kä mäkä yete ángel nämene nibu aune María niebare ietre: ‘Ti Däkien ye jän nikani medente’. Angwane ni mada jutuabare iti ie niara namani nütüre ni ye abokän sribikä kriblübätä. Ngwantaribare kwe ni yei: ‘Medente mäkwe mikani ye mä raba niere tie’. Ni yekwe niebare ie: ‘¡María!’, ye ngwane namani gare ie Jesús nämene blite ben. Niarakwe niebare: ‘¡Dirikä!’, aune ja ketaninte kwebätä. Jesukwe niebare ie: ‘Mäkwe ti turita ye mäkwe nie ti mräkätre ie’. María nikani betekä bengwairebe aune Jesús tuani kwe ye mikani gare kwe nitre ja tötikaka yei.

Köbö ye arabe te, nitre ja tötikaka nibu nämene Jerusalén nikanintre kä Emaús kokwäre. Batibe ni iti nikani blite bentre ji ngrabare aune niaratre nämene blite drebätä ye ngwantaribare kwe ietre. Niaratre niebare ie: ‘¿Dre namani bare ñan gare mäi ya? Nitre sacerdote däkientre käkwe Jesús murie ketamana ye köböi nikanina köbömära ta. Akwa, meritre ruäre tä niere niara tä nire’. Ni ye käkwe ngwantaribare ietre: ‘¿Mun ñaka nitre Ngöbökwe kukwei niekä ye mike era jai? Nitre ye käkwe niebare Kristo murie ketadi aune ye bitikäre gaikröta’. Ni ye namani Kukwe Ngöbökwe mike gare jankunu ietre.  Nitre ja tötikaka namani Emaús angwane ribebare kwetre ni yei niara rabadre nemen yete arato. Niaratre nämene mröre angwane ni ye käkwe orasion nuainbare ban yebätä, ye ngwane namani gare nitre ja tötikaka ie ni ye abokän Jesús ara. Batibe ni ye ñaka namanina yete.

Nitre ja tötikaka nibu ye nikani betekä nemen Jerusalén. Kukwe namani bare ye mikani gare kwetre nitre apóstol nämene ja ükaninkrö yei. Niaratre nämene jökrä gwi ye ngwane batibe Jesús namani niaratre känti. Kenanbe nitre apóstol ye kräke ñan namani nuäre Jesús nämene yete mikakäre era jai. Akwa, Jesukwe niebare ietre: ‘Ti kise mike ñärärä. Kristo gaikröta nitre krütani ye ngätäite nämene tikani’.

“Ti abko ji ngöräbe, köböire ni jökrä raba nüke ti Rün känti amne, ti aibe abko kukwe era erere mikaka gare Ngöböbtä amne ti aibe abko ni mikaka nire kärekäre, aisete ti ne aibe köböire ni rabadre ti Rün känti” (Juan 14:6).