Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 88

Jesús kani ngite

Jesús kani ngite

Jesús aune nitre apóstol kwe nikani ngutuä Olivo yekänti aune nikani valle Cedrón yekänti ta. Kä namanina raire deu, aune sö nämene ngwen täte. Niaratre namani jardín Getsemaní ye ngwane, Jesukwe niebare: ‘Mun raba nemen nete aune munkwe ja ngwan ngwäte’. Ye bitikäre, Jesukwe näntebare mento niaratre yebätä aune namani ngukodokwäbiti. Ja namani ruin ulire krubäte ie aune orabare kwe Jehovai: ‘Mä töita dre nuainbätä ye erere rabadre bare’. Angwane Jehovakwe ángel juani kukwe kwin niere ie. Yebiti, Jesús nikaninta apóstol nimä yekänti aune kwani kübiani ie. Yebätä niebare kwe ietre: ‘¡Näin krö! Gwäune ñaka kübiadre. Kä nüra ne kwe ti rüekwe ti kadre ngite’.

Ye bätäräbe Judas nükani nitre kwati ben, niaratre nämene jondron rükäre aune ngitra bätä krimana ngwen kisete. Jesús kwandre medente ie ye nämenena gare ie, ñobätä ñan aune niara bätä nitre apóstol mada ye nämene niken siba Jesube kä yekänti. Judas niebare nitre rükä yei nire abokän Jesús ye niarakwe driedi ietre. Nikani metre nemen Jesús känti aune niebare kwe ie: ‘Ñantörö, Dirikä’, aune demainbare kwe. Jesukwe niebare ie: ‘Judas, ¿mätä ti demaine ti kitakäre ngise?’.

Jesukwe nänbare ja känenkäre aune ngwantaribare kwe nitre ie: ‘Munta nire känene’. Niaratre niebare: ‘Jesús Nazareno’. Jesús niebare ietre: ‘Ti ara’. Niaratre näntebare ja jiebitita aune nikanintre tibien. Jesukwe ngwantaribare bobukäre ietre: ‘¿Munta nire känene?’. Aune niaratre niebareta: ‘Jesús Nazareno’. Jesukwe niebare ietre: ‘Ti ara tikwe ninina munye. Aisete nitre tä näin tibe noko tuenmetre nikenta’.

Kukwe nakaninkä ye jutuabare Pedro ie, ye ngwane ngitra diani kisete kwe aune ni iti kädeka nämene Malco sribikä sacerdote bäri kri yebe ye olo tikaninkä kwe. Akwa, Jesús kise mikani ni ye olobätä aune namaninta kwin. Angwane niebare kwe Pedro ie: ‘Ngitra ye üke. Ñobätä ñan aune mäkwe rüdi ngitra yebiti angwane mä murie  ketadibiti arato’. Nitre rükä ie Jesús nakani aune kise mäkäni kwetre aune nitre apóstol ngitiani. Ye bitikäre, nitre ye nikani Jesús ngwena nemen sacerdote bäri ütiäte Anás yekänti. Kukwe ngwantaribare kwe Jesús ie, biti juani kwe nemen sacerdote bäri kri, Caifás ye gwirete. Akwa, ¿nitre apóstol yebätä dre namani bare?

“Munkwe ja tare nikadi kri [...], akwa kukwe jökrä Ngöbö rüere kä nebtä abko tikwe ganaibarera kwäräbe, aisete munkwe nünanka dite jabtä” (Juan 16:33).