Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 78

Jesús kukwe driebare Gobran Ngöbökwe yebätä

Jesús kukwe driebare Gobran Ngöbökwe yebätä

Jesús ja ngökani ñöte ye bitikäre, niara namani kukwe ne driere: ‘Gobran Ngöbökwe ye nibira no’. Nitre ja tötikaka kwe ye nämene niken ben kä jökrä Galilea aune Judea yekänti. Jesús namaninta ja käite Nazaret ye ngwane nikani sinagoga, rollo Isaiakwe ye metaninte kwe aune namani ñäkebätä: ‘Jehovakwe ja üai deme ye biani tie ne kwe ti rabadre kukwe kwin niarakwe ye driere’. ¿Drebätä nämene blite? Jesukwe jondron ñan tuabare nuaindre ye nitre tö namani tuai. Akwa ye ñan aibe kräke üai deme namani kwe. Kukwe bäri ütiäte ye abokän kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä driedre kwe. Mrä mada nitre nämene niara kukwe nuin yei niebare kwe: ‘Kukwe rabai bare niebare ye tä nemen bare matare’.

Ye bitikäre, Jesús nikani mar Galilea yekänti. Yete nitre nibokä ja tötikaka kwe ye nämene gwa kite ye tuani kwe aune niebare kwe ietre: ‘Mun jakwre tibe aune tikwe mun mikai ni nire gaka’. Nitre ye kädeka nämene Pedro, Andrés, Santiago aune Juan. Jötrö ngwarbe nitre ye käkwe sribi ye tuanimetre aune nikani niara ben. Kä Galilea ye jökrä känti niaratre nikani kukwe driere Gobran Jehovakwe yebätä. Niaratre namani kukwe driere sinagoga, jondron rürübäin nämene yekänti aune ji ngrabare. Niaratre namani niken ye jökrä känti nitre kwati krubäte namani niken. Jesús nämene dre nuainne ye namani gare kä jökrä känti, kä bäri mente Siria yekänti arato.

Ja känenkäre, nitre nänkä Jesús jiebiti ye ruäre ie ja di biani kwe ne kwe niaratre rabadre nitre bren miketa räre aune chokali juentari mento. Nitre mada abokän nämene niken kukwe driere ben juta kwatire kwatire te aune kä ketare ketare te. Arato meritre ja ngwen metre nämene niken ye nämene Jesús aune nitre nänkä ben ye dimike. Meritre ye ngätäite María Magdalena, Juana, Susana aune meritre mada mada nämene siba.

Jesukwe nitre ja tötikaka kwe ye tötikani ye bitikäre, juani kwe kukwe driere. Niaratre nämene kukwe driere kä Galilea yekänti angwane, nitre mada kwati krubäte käkwe ja mikani ja tötikaka Jesube arato, aune ja ngökani ñöte kwetre. Nitre kwati krubäte tö namani ja mikai nänkä Jesube, ye medenbätä niarakwe nitre ye bämikani nüra nemena jerekäbe ötadre ye kwrere. Niarakwe niebare: ‘Munkwe ora Jehovai ne kwe niarakwe nitre mada sribikä juandre nüra ngwä ükökrö’. Ye bitikäre, nitre 70 ja tötikaka kwe ye dianinkä kwe aune  juani kwe nibu nibu jabe kukwe driere kä jökrä Judá yekänti. Niaratre namani blite nitre jökrä ben Gobran Ngöbökwe yebätä. Niaratre nükaninta ye ngwane, janamanentre ño ye tö namani mikai gare Jesús ie. Niaratre nämene kukwe driere ye Diablu ñaka ketaninbätä jire.

Jesukwe kukwe ükaninte ne kwe nitre ja tötikaka ben ye rabadre sribi ütiäte ye nuainne jankunu niara rikadreta kä kwinbätä ye bitikäre. Niebare kwe ietre: ‘Munkwe kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä drie kä jökräbiti tibien. Kukwe Ngöbökwe ye munkwe drie nitre madai aune munkwe ngöka ñöte’.

“Ngöbö kite gobrane ni ngätäite, ye tikwe mikadre gare juta ketareketare te, abkokäre Ngöbökwe ti juani, aisete ti ñan rabadre kwekbe kä ketetibe känti” (Lucas 4:43).