Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Kukwe tä nemen gare tie Bibliabätä

 KUKWE JA TÖTIKARA 79

Jesukwe jondron ñan tuabare nuainbare krubäte

Jesukwe jondron ñan tuabare nuainbare krubäte

Jesús jatani kä tibienbätä kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä driekäre. Ne madakäre, Jehovakwe üai deme ye biani ie ne kwe niara rabadre jondron ñan tuabare nuainne aune rabai Reire ye ngwane dre nuaindi kwe ye bämikakäre. Ñodre, bren jökrä ye Jesús namani denkä. Kä jökrä känti niara namani niken angwane nitre bren namani ja di ribere ie aune namani nitre ye jökrä miketa räre. Kä drüne nitre okwäte yei kä namani tuinta, nitre olo ngidianinte yei ni kukwe namani ruinta aune nitre ñaka ruin ngrabare ye namani näinta. Nitre rabadre jerekäbe kise mike dän kräbätä Jesús ie rabadre nementa räre. Jesús namani chokali juentari mento arato. Kä jökrä känti niara namani niken yekänti nitre namani niken aune namani nitre jökrä kain ngäbiti, niara tö namani rabai kaibe akwa yebiti ta namani nitre kain ngäbiti.

Bati, ni ñaka ruin ngrabare ye jänükani Jesús nämene gwi yekänti. Akwa nitre nämene kwati krubäte yebätä ñaka namani nuäre niaratre kräke nänkäre gwä, aisete niaratre ju mäkätikaninkä ne kwe niaratre rabadre ni ye mike näin timo nemen Jesús känti. Ni ñaka ruin ngrabare yei Jesús niebare: ‘Näin krö aune nän’. Ni ye namaninta näin ye ngwane, nitre töi namani niä.

Köbö mada ngwane, Jesús nikani mate kä keteiti känti aune nitre brare ni jätä bren lepra kisete käkwe ñäkäbare menteni ie: ‘¡Jesús, nun dimike!’. Kä ye ngwane, nitre nämene bren lepra kisete ye ñaka rabadre nemen nitre mada ken. Ne madakäre, Jehovakwe Kukwe Biani Nuaindre yebätä nie nämene nitre bren lepra kisete ye rabadreta räre batibe rabadre niken templote. Niaratre rabadre niken templote Jesukwe niebare ietre. Nikanintre templo kokwäre ye ngwane, niaratre namaninta räre lepra  yebätä. Nitre nämene bren lepra kisete ye namaninta räre angwane, nitre ye iti nikaninta Jesús känti debe biankäre ie aune Ngöbö käikitekä. Nitre ni jätä nämene bren lepra kisete ye namaninta räre angwane itibe aibe käkwe debe biani Jesús ie.

Meri nämene iti abokän nämene bren kä 12 te aune tö nämene ja tuaita räre, ñobätä ñan aune kä ñaka namanina nüke ie. Aisete niara nikani nitre kwati krubäte ye ngätäite ta, krötabare kwe Jesús ken aune kise mikani kwe dän kräbätä Jesuye. Ye bätäräbe, namaninta räre. Angwane Jesús ngwantaribare: ‘¿Nirekwe kise miri dänbätä tie?’. Meri yebätä kä jürä namani, akwa krötabare kwe Jesús ken aune kukwe jökrä mikani gare kwe ie. Jesukwe niara töi mikani jäme aune niebare kwe ie: ‘Ti ngängän, nänta töi jämebiti’.

Ni gobranka kädeka nämene Jairo ribebare kisere Jesuye: ‘Brän ti gwirete. Ti ngängän tä bren krubäte’. Akwa Jesús jämi nemen gwi ye känenkri, Jairo ngängän krütani. Jesús namani gwi ye ngwane, nitre kwati krubäte nämene muen nitre ja mräkäre yebe ye tuani kwe. Jesukwe niebare ietre: ‘Ñan mua, niara tä jerekäbe kübien’. Angwane Jesús monso ye kani kisebiti aune niebare kwe: ‘Monso, ¡näin krö!’. Monso chi ye nükani krö bengwairebe aune Jesús niebare rün aune meye ie niaratre rabadre mrö bien kwetadre chi ie. Ja namani ruin ño rün aune meye ie, ¡ye mä raba bämike ja töite!

“Ngöbökwe ja Üai Deme mikani täte btä abko diebti nämane näin jändrän kuin nuene amne ni bren bren nämane ja tare nike diablu ngoto täni abko mikaninta kuinta kwe. Ngöbö nämane Jesube abko diebti jändrän ye namani bare ie” (Hechos 10:38).