Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kena sección 12

Kukwe kena sección 12

Gobran kä kwinbiti yebätä Jesús blitabare. Ngöbö kä mikadre deme, Gobran kwe jatadre aune niara töita ño ye erere rabadre bare kä tibienbätä ye nikwe ribedre orasion yete Jesukwe driebare arato. Monsotre tärä mäkwe angwane orasion ye dre gärätä ni kräke ye mäkwe niaratre dimika mike nüke gare jai. Jesús nämene ja ngwen metre ye ñaka Satana tuanimetre kwe juen ngwarbe jakän, ñakare aune nämene kukwe metre tarere ye bämikani kwe. Nitre apóstol ye dianinkä kena kwe, ne kwe rabadre Gobran Ngöbökwe yete. Jesús tö nämene nitre mada dimikai yebätä, nitre bren mikaninta räre kwe, nitre nämene mrö nike ye bukani kwe, nitre ruäre krütani ye ganinkröta kwe. Gobran Ngöbökwe dre nuaindi ni kräke ye bämikani kwe jondron jökrä ñan tuabare nuainbare kwe yebiti.

SECCIÓN NEBÄTÄ

KUKWE JA TÖTIKARA 74

Jesús namani Mesías

¿Juan käkwe Jesús kädekani Cordero Ngöbökwe ye ngwane drebätä nämene blite?

KUKWE JA TÖTIKARA 75

Diablukwe Jesús nuaninte

Diablukwe Jesús nuaninte bämä jire. ¿Kukwe medenbiti Jesús nuaninte bämä jire? ¿Jesús dre niebare?

KUKWE JA TÖTIKARA 76

Jesús tä templo mike mrebe

¿Ñobätä Jesukwe jondron nire ye dianinkä templote aune mesa kwitaninkä kwe tibien nitre nämene ngwian kwite yekän?

KUKWE JA TÖTIKARA 77

Jesús blitabare meri iti ben ñö okwä ken

¿Ñobätä meri iti samaritana nikani ñö okwä Jacobkwe yekänti angwane Jesús blitabare ben yebätä töi namani niä? Jesús ñaka kukwe mikabare gare jire abokän mikani gare kwe meri samaritana ie, ¿ye dre gäräbare kwe?

KUKWE JA TÖTIKARA 78

Jesús kukwe driebare Gobran Ngöbökwe yebätä

Jesukwe nitre ja tötikaka kwe ye ruäre nübaibare ‘ni nire gaka’. Ye bitikäre, nitre 70 nänkä niara jiebiti ye tötikani kwe ne kwe niaratre rabadre kukwe kwin ye driere.

KUKWE JA TÖTIKARA 79

Jesukwe jondron ñan tuabare nuainbare krubäte

Kä jökrä känti Jesús namani niken yekänti, nitre nämene bren ye nämene ja di ribere ie aune niara namani miketa räre. Monso chi merire ganinkröta kwe arato.

KUKWE JA TÖTIKARA 80

Jesukwe nitre apóstol 12 dianinkä

¿Drekäre nitre ye dianinkä kwe? ¿Niaratre kädekata ño gare mäi?

KUKWE JA TÖTIKARA 81

Kukwe Kädriebare Ngudrebiti

Nitre kwati krubäte nämene ja ükaninkrö yei Jesukwe kukwe ütiäte driebare ja töi kräke.

KUKWE JA TÖTIKARA 82

Oradre ño ye Jesukwe driebare nitre ja tötikaka kwe yei

¿Nitre ja tötikaka Jesukwe käkwe dre kärädre jankunu niebare kwe ietre?

KUKWE JA TÖTIKARA 83

Jesukwe nitre kwati krubäte bukani

¿Jondron ñan tuabare namani bare ye tä dre mike gare nie Jesús aune Jehová yebätä?

KUKWE JA TÖTIKARA 84

Jesús nänbare ñöbiti ta

¿Jondron ñan tuabare namani bare ye ngwane ja namani ruin ño nitre apóstol ie raba ruin mäi?

KUKWE JA TÖTIKARA 85

Köbö sábado te Jesús ni iti mikaninta räre

¿Jesukwe kukwe nuainbare ye ñobätä ñaka matani kwin nitre ruärebätä?

KUKWE JA TÖTIKARA 86

Jesukwe Lázaro ganinkröta

María nämene muen ye jutuabare Jesús ie angwane niara namani muen arato. Akwa niaratre namani ulire ye nuabare jötrö.