Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 68

Elisabet monsoi namani

Elisabet monsoi namani

Sacerdote kädeka nämene Zacarías aune muko kwe Elisabet nämene nüne Jerusalén ken. Ki Jerusalén ye ükaninteta ye käi nikani 400 biti bäri ta. Zacarías aune Elisabet ye nämene ja mäkäninte kä kwati krubäte te, akwa monsoi ñaka nämene. Bati, Zacarías nämene jondron rä mane kukwe templote kä deme yekänti angwane ángel Gabriel nükani känti. Zacarías nikaninkä krubäte, akwa Gabriel niebare ie: ‘Mäkwe ñaka kä jürä ngwan jabätä. Tita näin kukwe kwin Jehovakwe mike gare mäi. Mä muko Elisabet yekwe monso rabai aune kädekai Juan. Jehovakwe Juan ye diainkä sribi ütiäte nuainkäre’. Zacarías ngwantaribare ie: ‘¿Mätä kukwe niere ye ti raba mike era jai ya? Ti muko aune ti nun niena umbre krubäte monso ngübakäre’. Gabriel niebare ie: ‘Ngöbökwe ti juni kukwe kwin ye mike gare mäi. Akwa, mä ñaka ti kukwei miri era jai, yebätä mä kukwei rötai nememe monso däredi ye ngwane’.

Zacarías ngrötatebare bäri raire kä deme yekänti. Ye bitikäre, jataninta küken aune dre namani bare ye nitre nämene niara ngübare jubäre ye tö namani gai. Akwa, Zacarías ñaka kukwei namani ngitiekä, namani jerekäbe blite kisebiti. Nitre nämene niara ngübare jubäre yei namani gare Ngöbökwe kukwe mikani gare ie.

Kä nikani ta angwane, ángel niebare ye erere Elisabet namani murore aune monso namani kwe. Elisabet mräkätre aune ja ketamukotre kwe nükani monso chi ye mike ñärärä aune Elisabet käi namani juto bätätre. Elisabet niebare: ‘Niara kädekai Juan’. Niaratre käkwe niebare: ‘Mä mräkätre ye ngätäite ni kä ñaka ye kwrere. Bäri kwin kädekadre Zacarías niara rün ye kwrere’. Akwa, Zacarías kukwe tikani: ‘Niara kädekai Juan’. Köbö ye ngwane batibe Zacarías kukwei ngitianinkäta. Monso därebare ye namani gare kä Judea ye jökrä känti, aune nitre namani ngwentari jai: ‘¿Monso ye ririai ngwane dre nuaindi kwe?’.

Ngöbö üai deme namani Zacarías yebiti angwane kukwe ne niebare kwe: ‘¡Ani Jehová käikitekä! Niarakwe käbämikani Abrahán ie ni juandi iti kwe ni mikakäre kwäre ye abokän  rabai Mesías ni kökatarikäre. Aune Juan rabai ni Ngöbö kukwei niekä niara käkwe ji ükaite Mesías ye käne’.

Meri iti kädeka nämene María abokän Elisabet mräkäre yebätä kukwe ütiäte namani bare arato. Kapitulo ja känenkäre yebätä nikwe mikai gare jai.

“Mun kä nebtä ye kräke abko kukwe ye tare, akwa Ngöbö abko kräke jändrän ñakare tare jire chi” (Mateo 19:26).