Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 73

Juan ji ükaninte Jesús käne

Juan ji ükaninte Jesús käne

Juan ye abokän Zacarías aune Elisabet ngobo. Jehovakwe niara kädekani ja kukwei niekä aune Mesías jatai ye niedre kwe nitre ie yekäre. Niara ñaka nämene kukwe driere jutate o sinagogate, ñakare aune nämene kukwe driere kä ngwarbe nötare yekänti. Nitre kwati Jerusalén aune Judea nämene niken Juan kukwe nuin. Niara nämene niere nitre ie rabadre kukwe blo tuenmetre ne kwe Ngöbö rabadre niaratre kain ngäbiti, ye abokän niaratre käi rabadre juto Ngöböbätä meden gärä nämene. Ye medenbätä, nitre kwati käkwe ja töi kwitani kukwe blo yebätä aune Juan namani niaratre ngökö ñö Jordán yete.

Juan nämene nüne jondron braibebiti. Dän sribebare camello drüen yebiti nämene kite jabätä aune nämene tröda bätä munkö känsenta ye kwete. Nitre tö namani kukwe mikai gare bäri jai niarabätä. Nitre fariseo aune saduceo bikaka kri ye janamene niara mike ñärärä arato. Angwane Juan niebare ietre: ‘Munkwe kukwe blo ye tuanmetre aune munkwe ja töi kwita. Ja ruin ütiäte munye ñobätä ñan aune mun abokän Abrahán ngäbriänkätre munta niere, akwa ye ñaka tä mike gare mun abokän Ngöbö ngäbriänkätre’.

Ni kwati krubäte namani ngwentari Juan ie: ‘¿Ngöbökwe nun kadre ngäbiti yekäre nunkwe dre nuaindre?’. Niara nämene niere ietre: ‘Dän tärä ötöbu munkwe angwane munkwe bian ötöiti nire tä ribere jai yei’. ¿Ñobätä nämene kukwe ye niere gare mäi? Ñobätä ñan aune nitre ja tötikaka kwe yei rabadre gare Ngöbökwe niaratre kadre ngäbiti yekäre rabadre nitre mada tarere.

Nitre jondron ütiä käräkä gobran kräke yei niebare kwe arato: ‘Munkwe kukwe metre nie aune munkwe ñaka ni ngöka’. Aune nitre rükä ie niebare kwe: ‘Munkwe ñaka ni ngöka aune munkwe ñaka jondron ka ngäbiti ja mikakäre ni madakri’.

 Nitre sacerdote aune nitre levita janamene Juan mike ñärärä arato aune niaratre niebare Juan ie: ‘Mä abokän nire ye nitre jökrä tö mikai gare jai’. Juan mikani gare ietre: ‘Ti abokän tä kä ngwarbe nötare yekänti kukwe niere nitre jie ngwankäre Jehová kokwäre, ni Ngöbö kukwei niekä Isaías niebare ye erere’.

Juan nämene dirire ye nämene nemen tuin kwin krubäte nitre ie aune niara ye abokän Mesías o ñakare ye nitre kwati krubäte tö nämene mikai gare jai. Yebätä Juan niebare ietre: ‘Ni mada bäri dite ti kräke ye köböra nüke. Ti ñaka raba sandalia denkä ngotobätä. Tita mun ngökö ñöte akwa niara käkwe nuaindi üai deme yebiti’.

“Kukwe gare ño ie ni ñotra kwrere yebtä, ye erere niedre kwe, ni jökrä käkwe tödekadre ni yebti abkokäre” (Juan 1:7).