Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kena sección 11

Kukwe kena sección 11

Kukwe Kristiano Tikani Griegore yebiti kukwe ne mika bike gare jai sección nekänti. Ni ja mräkäre bobre ngwiain ñaka krubäte ye gwirete Jesús därebare, niaratre nämene nüne kä keteiti te aune Jesús sribibare rün yebe, rün ye nämene sribire kri yebätä. Jesús ye abokän rabadre ni kä tibienbätä ye mikakäre Kwäre, ñobätä ñan aune Jehovakwe dianinkä rabakäre Reire Gobran kwe yete kä kwinbätä. Monsotre tärä mäkwe angwane, mäkwe niaratre dimika mike nüke gare jai Jehovakwe töbikabare kwin nire rabai Jesús mräkäre ye diankakäre ne kwe Jesús däredre nitre ja mräkäre töi kwin ye ngätäite. Herodes tö namani Jesús murie ketai ye ngwane Jehovakwe kriemikani ye mäkwe mika gare ietre. Jehová töita ño ye kukwe mada ñaka raba ketebätä jire. Jehovakwe Juan dianinkä ne kwe rabadre ji ükete Jesús käne ye mäkwe drie ietre. Jehová töbätä krubäte ye Jesús nämene tarere aune Ngöbö  nämene niara jie ngwen yei tö ngwani kwe aune ñaka tö ngwani akwle kwe jai nämene chi ye ngwane ye mä raba mike gare niaratre ie.

SECCIÓN NEBÄTÄ

KUKWE JA TÖTIKARA 68

Elisabet monsoi namani

¿Ñobätä Elisabet muko kukwei nötani nememe monso därebare ye ngwane?

KUKWE JA TÖTIKARA 69

Ángel Gabriel nükani María känti

Kukwe mikani gare María ie abokän köböire ñaka namanina nüne käne ye erere.

KUKWE JA TÖTIKARA 70

Jesús därebare ye angeletre mikani gare

Jesús därebare mikani gare ye nitre oveja ngüba nikani drekebe ngwarbe mike ñärärä.

KUKWE JA TÖTIKARA 71

Jehovakwe Jesús kriemikani

Rei töi blo tö namani Jesús murie ketai.

KUKWE JA TÖTIKARA 72

Jesús nämene monsore

Jesús nämene templote kukwe niere ye kukwe nuani nitre dirikä yekwe angwane, ¿ñobätä niaratre töi namani ñan krütare?

KUKWE JA TÖTIKARA 73

Juan ji ükaninte Jesús käne

Mesías rükai ye Juan ni Ngöbö kukwei niekä käkwe mikani gare. ¿Juan kukwe niebare ye nitre kukwei nuani angwane dre nuainbare kwetre?