Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe tä nemen gare tie Bibliabätä

Jondron sribebare, Jesús därebare, kukwe driebare kwe aune Gobran Ngöbökwe rabai ye nunta mä nübaire bämike ja töite tärä nebiti.

KUKWE JA TÖTIKARA 1

Ngöbökwe kä kwinta aune kä tibien sribebare

Biblia tä mike gare Ngöbökwe kä kwinta aune kä tibien sribebare. Ángel meden sribebare käne Ngöbökwe jondron mada ye känenkri, ¿gare mäi?

KUKWE JA TÖTIKARA 2

Ngöbökwe ni brare aune meri kena sribebare

Ngöbökwe ni brare aune meri kena sribebare aune mikani nüne kwe jardín Edén yete. Aune niaratre rabadre monsotre ngübare aune kä tibien jökrä kwite bä nuäre yei niara tö namani.

KUKWE JA TÖTIKARA 3

Adán aune Eva ñaka Ngöbö mikani täte

¿Kri dati nämene jardín Edén yete ye ñobätä ñäkäibare? ¿Ñobätä Evakwe kri ye ngokwä kwetani?

KUKWE JA TÖTIKARA 4

Namani rubun krubäte yebätä eteba murie ketani kwe

Abel jondron biani ye Ngöbökwe kani ngäbiti, akwa Caín jondron biani ye ñaka kani ngäbiti kwe. Ye namani gare Caín ie angwane namani rubun krubäte aune kukwe blo nuainbare kwe.

KUKWE JA TÖTIKARA 5

Noé arka sribebare

Angeletre kä kwinta tuanimetre ja mäkätekäre meritre kä tibienbätä yebe aune monsotre namani kwetre ye namani krikri krubäte niaratre namani nitre nuainne tare. Kä jökräbiti tibien kukwe tare nuain namani. Akwa Noé abokän nämene Ngöbö tarere aune kukwei mike täte.

KUKWE JA TÖTIKARA 6

Nitre ni kwä namaninte nire

Ñü Kri nuabare köbö 40 te rare aune dibire. Noé aune mräkätre kwe ye nuabare arka teri kä kwati biti bäri. Mrä mada niaratre nikani jubäre.

KUKWE JA TÖTIKARA 7

Ju Mente Kwin Babel

Nitre tö namani juta kri sribedi nememe kä kwinbätä. ¿Ñobätä Jehovakwe jötrö ngwarbe nitre mikani blite kukwe jene jenebiti?

KUKWE JA TÖTIKARA 8

Abrahán aune Sara Ngöbö kukwei mikani täte

Abrahán aune Sara nämene nüne Ur akwa, ¿ñobätä ja töi mikani kwetre nünankäre kä jene jene te kä Canaán yekänti?

KUKWE JA TÖTIKARA 9

¡Mrä mada monso namani kwetre!

¿Ngöbökwe kukwe käbämikani Abrahán ie ye mikani nemen bare ño kwe? ¿Monso meden köböire kukwe käbämikani Ngöbökwe ye namani bare? ¿Isaac o Ismael ye köböire?

KUKWE JA TÖTIKARA 10

Lot muko ye ngwandre törö jai

Ngöbökwe ñukwä jutra ngitiekä aune asufre ye mikani näkäin Sodoma aune Gomorra yebiti. ¿Ñobätä juta ye ganinte kwe? ¿Ñobätä nikwe Lot muko ngwandre törö jai?

KUKWE JA TÖTIKARA 11

Tödeka kwe gani

Ngöbökwe niebare Abrahán ie: ‘Monso itibe mäkwe ye mä raba bien jondron nire kukwata ye kwrere ngutuä Moria yekänti’. ¿Tödeka Abrahankwe gani ye ngwane töbikabare ño kwe?

KUKWE JA TÖTIKARA 12

Jondron nämene biandre ni madai ye namani Jacobkwe

Isaac aune Rebeca yekwe monso munkine namani kädekani Esaú aune Jacob. Esaú därebare käne yebätä jondron ütiäte nämene biandre ie. ¿Ñobätä biani kwe mrö blato kwatibebätä?

KUKWE JA TÖTIKARA 13

Jacob aune Esaú ja mäkäbareta jabe

¿Ño köböire ángel kukwe kwin niebare Jacob ie? ¿Aune ja mäkäninta ño kwe Esaú ben?

KUKWE JA TÖTIKARA 14

Ni klabore käkwe Ngöbö mikani täte

José nämene kukwe metre nuainne akwa ja tare nikabare krubäte kwe. ¿Ñobätä?

KUKWE JA TÖTIKARA 15

Jehová ñaka José käi kwitaninkä jabiti

José mräkätre ye nämene mente akwa Ngöbö nämene ben ye bämikani kwe.

KUKWE JA TÖTIKARA 16

¿Nire abokän Job?

Niara ja tuani kukwe tare ben akwa yebiti ta Jehová mikani täte kwe.

KUKWE JA TÖTIKARA 17

Moisés ja töi mikani Jehová mike täte

Moisés nämene chi ye ngwane, meye kukwe ükaninte jai niara mikakäre kwäre.

KUKWE JA TÖTIKARA 18

Kri tä jutra ngitiekä

¿Ñobätä ñukwä jutra ye ñaka kri ye kukwani?

KUKWE JA TÖTIKARA 19

Kukwe tare ketamä namani bare kena

Faraón bikabare kri yebätä ñaka ja töi mikani kwe kukwe nuäre ye den nuaindre jai aune yebätä juta kwe ja tare nikani krubäte.

KUKWE JA TÖTIKARA 20

Kukwe mada tare keta ti

¿Ñobätä kukwe tare ketamä ye ñaka ja erebe kukwe tare mada mada yebe?

KUKWE JA TÖTIKARA 21

Kukwe tare keta jätä

Kukwe tare krubäte namani bare ye köböite faraón bikaka kri ja ngwani di nekä.

KUKWE JA TÖTIKARA 22

Jondron ñan tuabare namani bare mar Rojo yete

Kukwe tare keta jätä namani bare yebätä faraón namaninte nire, akwa ¿jondron ñan tuabare namani bare mar rojo ye ngwane niara namaninte nire?

KUKWE JA TÖTIKARA 23

Kukwe käbämikani kwetre Jehovai

Nitre Israel nämene nünentubu ngutuä Sinaí yekänti angwane kukwe ütiäte käbämikani kwetre Ngöböi.

KUKWE JA TÖTIKARA 24

Kukwe käbämikani kwetre ye ñaka mikani nemen bare kwetre

Kukwe Keta Jätä Biani Moisés ie ye ngwane, nitre abokän nämene kukwe blo krubäte nuainne.

KUKWE JA TÖTIKARA 25

Tabernáculo Ngöbö mikakäre täte

Tabernáculo yete kaja deme ye nämene mikani.

KUKWE JA TÖTIKARA 26

Nitre 12 kä tuabitikä

Josué aune Caleb ye ñaka ja ngwani nitre ni jätä kä tuabitikä Canaán ye erere.

KUKWE JA TÖTIKARA 27

Ja mikani kwetre Jehová rüere

Kukwe ütiäte Jehovakwe ye Coré, Datán, Abiram, aune nitre 250 yekwe ñaka kukwe nuani.

KUKWE JA TÖTIKARA 28

Mula Balaamkwe blitabare

Jondron jutuabare mula ie ye ñaka jutuabre Balaam ie.

KUKWE JA TÖTIKARA 29

Jehovakwe Josué dianinkä

Ngöbökwe kukwe niebare Josué ie ye raba ni dimike arato.

KUKWE JA TÖTIKARA 30

Rahab nitre kä tuabitikä ükani

Ki Jericó ngidianinte. Akwa ju Rahabkwe nämene sribebare kibiti kwin akwa ñaka ngidianinte.

KUKWE JA TÖTIKARA 31

Josué aune nitre Gabaón

Josué niebare orasionte Ngöböi, ñänä rabadre kwekebe. ¿Ngöbökwe niara kukwei nuani?

KUKWE JA TÖTIKARA 32

Ni mada kädekani ji ngwankäre aune meri nibubätä kä jürä ñaka

Josué krütani aune nitre Israel namani jondron ngwarbe sribebare mike ngöböre jai. Ye köböite kukwe kri namani niaratre kisete, akwa Barac ni kukwe ükatekä, meri Ngöbö kukwei niekä Débora aune Jael krimana yebiti niaratre dimikani.

KUKWE JA TÖTIKARA 33

Rut aune Noemí

Meri nibu kän brare krütani tä näinta kä Israel kokwäre. Meri iti abokän, Rut, niara nikani sribire tirete, yete namani gare Boaz ie.

KUKWE JA TÖTIKARA 34

Gedeón nitre Madián ganainbare

Nitre Israel ja di ribebare Jehovai ñobätä ñan aune nitre Madián nämene ngwen ja tare nike krubäte. ¿Nitre rükä Gedeonkwe braibe ye käkwe nitre rükä 135,000 niaratre rüere ye ganainbare ño?

KUKWE JA TÖTIKARA 35

Ana monso ribebare Jehovai

Elqaná nikani Ana, Peniná aune monsotre kia kwetre ngwena tabernáculo kä Siló yekänti Jehová mikakäre täte. Yete Ana monso ribebare Jehovai. Kä jämi niken kwati ta ye känenkri, Samuel därebare.

KUKWE JA TÖTIKARA 36

Jefté kukwe käbämikani

¿Jefté dre käbämikani? ¿Ñobätä kukwe ye käbämikani kwe? ¿Jefté ngängän yei ja namani ruin ño rünkwe kukwe käbämikani namani gare ie ye ngwane?

KUKWE JA TÖTIKARA 37

Jehová blitabare Samuel ben

Elí ni sacerdote bäri kri ye monsoitre nämene sacerdotere tabernáculo yete. Ngöbökwe kukwe biani nuaindre ye niaratre ñaka nämene mike täte. Monso bati Samuel ñaka nämene ja ngwen ye erere aune bati deu Jehová blitabare ben.

KUKWE JA TÖTIKARA 38

Jehová ja di biani Sansón ie

Ngöbökwe ja di biani Sansón ie ne kwe rabadre rüre nitre filisteo yebe, akwa niara ñaka kukwe kwin diani nuaindre jai angwane, nitre filisteo käkwe niara kani ngite.

KUKWE JA TÖTIKARA 39

Rei kena Israel

Ngöbökwe nitre kukwe ükatekä mikani nitre Israel jie ngwanka, akwa niaratre tö namani rei tuai jakwe. Samuel käkwe aceite kekani Saúl dokwäbiti ne kwe rabadre reire kena; akwa ye bitikäre Jehovakwe ñaka Saúl kani ngäbiti jankunu, ¿ñobätä?

KUKWE JA TÖTIKARA 40

David aune Goliat

Jehovakwe David dianinkä ne kwe rabadre reire ja känenkäre Israel aune David rabai gobrane kwin krubäte ye bämikani kwe.

KUKWE JA TÖTIKARA 41

David aune Saúl

Ni iti töi blo brukwä nämene ni iti töi kwin kräke. ¿Ni iti töi kwin yekwe dre nuainbare?

KUKWE JA TÖTIKARA 42

Jonatán ja ngwani metre aune kä jürä ñaka nämenebätä

Rei ngobo ye ja ketabare kwin David ben.

KUKWE JA TÖTIKARA 43

Rei David ja mikani ngite

Kukwe ñaka kwin dianta nuaindre jai ye ngwane kukwe kri krubäte tä nemen ni kisete.

KUKWE JA TÖTIKARA 44

Templo sribebare Jehová kräke

Rei Salomón dre ribebare Ngöböi ye namani tuin kwin krubäte ie aune sribi ütiäte krubäte mikani kwe nuaindre ie.

KUKWE JA TÖTIKARA 45

Gobran ñäkäninbiti

Nitre Israel kwati krubäte ñaka namani Jehová mike täte.

KUKWE JA TÖTIKARA 46

Niaratre töi gani ngutuä Carmelo yekänti

¿Nire abokän Ngöbö metre? ¿Jehová o Baal?

KUKWE JA TÖTIKARA 47

Jehovakwe ja di biani Elías ie

¿Jehovakwe mä dimikai arato raba ruin mäi?

KUKWE JA TÖTIKARA 48

Meri kän muko krütani ye monsoi mikaninta nire

Jondron ñan tuabare namani bare bobu ju kwatibe te.

KUKWE JA TÖTIKARA 49

Reina töi blo krubäte mikani ja ngie nuin

Ni israelita kädeka nämene Nabot yekwe kä nämene uva nökara ye Jezabel tö namani diain jai, yebätä niara murie keta manabare kwe. Akwa kukwe blo krubäte nuainbare kwe ye jutuabare Jehová ie.

KUKWE JA TÖTIKARA 50

Jehovakwe Jehosafat kriemikani rüe yebätä

Nitre juta mada mada te rü ganinkä Judá rüere ye ngwane rei kwin Jehosafat orabare Ngöböi ja di käräkäre ie.

KUKWE JA TÖTIKARA 51

Ni rükä dite aune monso chi merire

Monso chi merire israelita blitabare Jehová dite krubäte yebätä meri kräke niara nämene sribire yebe. Ye köböire, jondron ñan tuabare namani bare.

KUKWE JA TÖTIKARA 52

Mädä aune karo ñukwäre rükäre Jehovakwe

Ni Eliseo dimikaka yei, ¿ñokänti nükani gare nitre rükä nämene bäri kwati krubäte niaratre yekri, nitre ja mikaka niaratre rüere ye ngwä?

KUKWE JA TÖTIKARA 53

Jehoiadá ñaka kä jürä ngwani jabätä

Sacerdote ja ngwanka metre ye käkwe ja tuani reina töi blo yebe.

KUKWE JA TÖTIKARA 54

Jehovakwe Jonás ngübabare bätärekä

¿Ñobätä gwa kri käkwe ni Ngöbö kukwei niekä ñaninkä? ¿Namaninte ño kwäre? ¿Jehovakwe kukwe meden meden driebare ja töi kräke Jonás ie?

KUKWE JA TÖTIKARA 55

Ángel Jehovakwe Ezequías kriemikani

Nitre ja mikaka Judá rüere ye namani niere Jehovakwe ñaka juta kwe kriemikai, akwa niaratre nämene ja ngökö akwle.

KUKWE JA TÖTIKARA 56

Ngöbökwe Kukwe Biani Nuaindre ye Josías nämene tarere

Kä nämene kwä kwä Josías yebiti angwane namani reire Judá aune nitre dimikani kwe Jehová miketa täte bobukäre.

KUKWE JA TÖTIKARA 57

Jehovakwe Jeremías juani kukwe driere

Ni Ngöbö kukwei niekä bati kukwe mikani gare yekwe nitre umbre ji ngwanka Judá ye mikani rubun.

KUKWE JA TÖTIKARA 58

Jerusalén ganinte

Nitre Judá ye nämene jankunu ngöbö keta kabre ngwarbe mike täte, ye medenbätä Jehovakwe tuanimetre.

KUKWE JA TÖTIKARA 59

Monsotre nibokä Jehová kukwei mikani täte

Monsotre nibokä judío ja töi mikani kwatibe ja ngwen metre Jehovai niaratre nämene gobran Babilonia ngwärekri ye ngwane.

KUKWE JA TÖTIKARA 60

Gobran rabai kärekäre

Nabucodonosor ñaka köböbare erere köböbare kwe ye dre gärä nämene ye Daniel mikani gare ie.

KUKWE JA TÖTIKARA 61

Jondron üai sribebare yei niaratre ñaka ja mikani ngukodokwäbiti

Rei Babilonia käkwe jondron üai sribebare orore ye Sadrac, Mesac aune Abednego ñaka mikani täte.

KUKWE JA TÖTIKARA 62

Kri kri krubäte nämene gobran bämike

Dre rabai bare ja känenkäre Nabucodonosor yebätä ye mikani gare ie köböre.

KUKWE JA TÖTIKARA 63

Tärä okwä tikani kibätä

¿Tärä okwä ñaka nükani gare ye ñokänti namani? ¿Aune ye dre gärä nämene?

KUKWE JA TÖTIKARA 64

Daniel kitani león ngätäite

Mäkwe oradre köbö kwatire kwatire Jehovai, Daniel nämene nuainne erere.

KUKWE JA TÖTIKARA 65

Ester juta kwe mikani kwäre

Niara nünanka juta madate aune uli, namani reina.

KUKWE JA TÖTIKARA 66

Ngöbökwe Kukwe Biani Nuaindre ye Esdras driebare nitre ie

Nitre israelita Esdras kukwe nuani ye ngwane kukwe käbämikani kwetre Ngöböi.

KUKWE JA TÖTIKARA 67

Ki Jerusalenbiti

Nehemías ie namani gare nitre rüe ye tö namani rüdi niaratre ben. ¿Ñobätä ñaka kä jürä ngwani kwe jabätä?

KUKWE JA TÖTIKARA 68

Elisabet monsoi namani

¿Ñobätä Elisabet muko kukwei nötani nememe monso därebare ye ngwane?

KUKWE JA TÖTIKARA 69

Ángel Gabriel nükani María känti

Kukwe mikani gare María ie abokän köböire ñaka namanina nüne käne ye erere.

KUKWE JA TÖTIKARA 70

Jesús därebare ye angeletre mikani gare

Jesús därebare mikani gare ye nitre oveja ngüba nikani drekebe ngwarbe mike ñärärä.

KUKWE JA TÖTIKARA 71

Jehovakwe Jesús kriemikani

Rei töi blo tö namani Jesús murie ketai.

KUKWE JA TÖTIKARA 72

Jesús nämene monsore

Jesús nämene templote kukwe niere ye kukwe nuani nitre dirikä yekwe angwane, ¿ñobätä niaratre töi namani ñan krütare?

KUKWE JA TÖTIKARA 73

Juan ji ükaninte Jesús käne

Mesías rükai ye Juan ni Ngöbö kukwei niekä käkwe mikani gare. ¿Juan kukwe niebare ye nitre kukwei nuani angwane dre nuainbare kwetre?

KUKWE JA TÖTIKARA 74

Jesús namani Mesías

¿Juan käkwe Jesús kädekani Cordero Ngöbökwe ye ngwane drebätä nämene blite?

KUKWE JA TÖTIKARA 75

Diablukwe Jesús nuaninte

Diablukwe Jesús nuaninte bämä jire. ¿Kukwe medenbiti Jesús nuaninte bämä jire? ¿Jesús dre niebare?

KUKWE JA TÖTIKARA 76

Jesús tä templo mike mrebe

¿Ñobätä Jesukwe jondron nire ye dianinkä templote aune mesa kwitaninkä kwe tibien nitre nämene ngwian kwite yekän?

KUKWE JA TÖTIKARA 77

Jesús blitabare meri iti ben ñö okwä ken

¿Ñobätä meri iti samaritana nikani ñö okwä Jacobkwe yekänti angwane Jesús blitabare ben yebätä töi namani niä? Jesús ñaka kukwe mikabare gare jire abokän mikani gare kwe meri samaritana ie, ¿ye dre gäräbare kwe?

KUKWE JA TÖTIKARA 78

Jesús kukwe driebare Gobran Ngöbökwe yebätä

Jesukwe nitre ja tötikaka kwe ye ruäre nübaibare ‘ni nire gaka’. Ye bitikäre, nitre 70 nänkä niara jiebiti ye tötikani kwe ne kwe niaratre rabadre kukwe kwin ye driere.

KUKWE JA TÖTIKARA 79

Jesukwe jondron ñan tuabare nuainbare krubäte

Kä jökrä känti Jesús namani niken yekänti, nitre nämene bren ye nämene ja di ribere ie aune niara namani miketa räre. Monso chi merire ganinkröta kwe arato.

KUKWE JA TÖTIKARA 80

Jesukwe nitre apóstol 12 dianinkä

¿Drekäre nitre ye dianinkä kwe? ¿Niaratre kädekata ño gare mäi?

KUKWE JA TÖTIKARA 81

Kukwe Kädriebare Ngudrebiti

Nitre kwati krubäte nämene ja ükaninkrö yei Jesukwe kukwe ütiäte driebare ja töi kräke.

KUKWE JA TÖTIKARA 82

Oradre ño ye Jesukwe driebare nitre ja tötikaka kwe yei

¿Nitre ja tötikaka Jesukwe käkwe dre kärädre jankunu niebare kwe ietre?

KUKWE JA TÖTIKARA 83

Jesukwe nitre kwati krubäte bukani

¿Jondron ñan tuabare namani bare ye tä dre mike gare nie Jesús aune Jehová yebätä?

KUKWE JA TÖTIKARA 84

Jesús nänbare ñöbiti ta

¿Jondron ñan tuabare namani bare ye ngwane ja namani ruin ño nitre apóstol ie raba ruin mäi?

KUKWE JA TÖTIKARA 85

Köbö sábado te Jesús ni iti mikaninta räre

¿Jesukwe kukwe nuainbare ye ñobätä ñaka matani kwin nitre ruärebätä?

KUKWE JA TÖTIKARA 86

Jesukwe Lázaro ganinkröta

María nämene muen ye jutuabare Jesús ie angwane niara namani muen arato. Akwa niaratre namani ulire ye nuabare jötrö.

KUKWE JA TÖTIKARA 87

Jesukwe mrö biani mrä deu

Jesukwe mrö biani mrä deu nitre apóstol ie ye ngwane kukwe ütiäte mikani gare kwe ietre.

KUKWE JA TÖTIKARA 88

Jesús kani ngite

Nitre nämene jondron rükäre aune ngitra bätä krimana ngwen kisete Jesús kakäre ngite jardín Getsemaní yekänti ye Judas Iscariote nämene jie ngwen.

KUKWE JA TÖTIKARA 89

Jesús ñaka gare Pedro ie niebare kwe

¿Caifás jue yekänti dre namani bare? ¿Jesús nämene gwi ye ngwane dre namani barebätä?

KUKWE JA TÖTIKARA 90

Jesús murie ketani kä Gólgota yekänti

¿Ñobätä Pilatokwe Jesús tuanimetre murie ketadre?

KUKWE JA TÖTIKARA 91

Jesús ganinkröta

¿Jesús murie ketani ye bitikäre kukwe meden ñan tuabare namani bare?

KUKWE JA TÖTIKARA 92

Jesús ja mikani tuare nitre gwakitaka ie

¿Jesús dre nuainbare ne kwe nitre ja tötikaka kwe yei niara rükadreta gare?

KUKWE JA TÖTIKARA 93

Jesús nikaninta kä kwinbiti

Akwa niara jämi nikenta kä kwinbiti ye känenkri, nitre ja tötikaka kwe yei kukwe ütiäte mikani gare kwe.

KUKWE JA TÖTIKARA 94

Nitre ja tötikaka yekwe üai deme namani

¿Üai deme ye köböire niaratre namani jondron meden ñan tuabare nuainne?

KUKWE JA TÖTIKARA 95

Kukwe mada ñaka niaratre ketaninbätä

Nitre ji ngwanka kukwebätä käkwe Jesús murie ketani ye arabe tö namani nitre ja tötikaka ye kukwe ötai, akwa ye ñaka namani bare ietre.

KUKWE JA TÖTIKARA 96

Jesukwe Saulo dianinkä

Saulo nämene nitre kristiano mike ja tare nike krubäte, akwa biti ja töi kwitani kwe.

KUKWE JA TÖTIKARA 97

Cornelio yekwe üai deme namani

¿Ñobätä Ngöbökwe Pedro juani ni ñaka judío ye gwirete?

KUKWE JA TÖTIKARA 98

Nitre kristiano kukwe driebare juta jene jene te

Apóstol Pablo aune nitre misionero mada nänkä ben käkwe kukwe driebare kä mente känti.

KUKWE JA TÖTIKARA 99

Ni nitre ngite ngübabitikä ie kukwe metre namani gare

Chokali, dobo kri, ngitra, ¿ye ñobätä bä mikata ja kwrere kukwe kira yebätä?

KUKWE JA TÖTIKARA 100

Pablo aune Timoteo

Nitre nibu käkwe sribibare gwairebe Ngöbö kräke aune ja ketani kwin kwetre kä kwati krubäte te.

KUKWE JA TÖTIKARA 101

Pablo jänikani Roma

Dikadrekä ye ñaka nämene nuäre, akwa yekwe ñaka kä jürä ngwani apóstol yebätä.

KUKWE JA TÖTIKARA 102

Kukwe mikani tuare Juan ie

Kukwe keta kabre rabai bare ja känenkäre ye Jesús mikani tuare ie.

KUKWE JA TÖTIKARA 103

“Jakwe gobrane nun ngätäite nete”

Gobran Ngöbökwe köböire nünandi ño kä tibienbätä y mikani tuare Juan ie.