Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Mäkwe Jehová kukwei ye nuaindi?

¿Mäkwe Jehová kukwei ye nuaindi?

Mäkwe kä dianinkä täräkwata ne mikakäre gare kwin jai, sribi nuainta ño nunkwe, aune nitre braibe dianinkä ji ngwankäre tä sribire ño ye mikakäre gare jai yebätä nunta tä debe niere mäi. Nun aibe tä Jehová kukwei nuainne kä nengwane täräkwata ne käkwe mikai nüke gare mäi. Nunta mä nübaire Ngöbö ye mike gare bäri jai. Kukwebätä mätä ja tötike ye mäkwe kädrie mä mräkätre aune ja ketamuko mäkwe yebe aune nunta gätä nuainne yebätä mä rika jankunu (Hebreos 10:23-25).

Mäkwe kukwe mikai gare bäri jai Jehovabätä angwane, mä tare niarakwe ye rükai gare mäi. Ye käkwe mä töi mikai ja di ngwen kukwe ye erere nuainne niara kräke arato (1 Juan 4:8-10, 19). Akwa, ¿mätä Ngöbö tarere ye mä raba bämike ño mantre jetebe? ¿Kukwe ükaninte kwe ja ngwankäre kwin ye ñobätä bäri kwin mä rabadre mike täte? ¿Dre käkwe mä töi mikai kukwe Ngöbökwe nuainne gwairebe nunbe? Kukwe ngwantarita ne ni dirikä mäi ye käkwe mä dimikadi mike nüke gare jai, ye köböire mä aune mä mräkätre “[rabadi] Ngöbö tare[re] jankunu, ne kwe ja nire käre rabadre [munkwe]” (Judas 21; NM).

Ja brukwä tätebiti nunta mä nübaire kukwe metre mike gare jankunu jai. Mäkwe ja tötikai tärä nebätä Munkwe ngöbö taredre jankunu ye käkwe mä dimikai krubäte.