¿Nire nire tä kukwe Jehovakwe nuainne ni näire?

Kä jökräbiti tibien nitre testiko Jehovakwe tä, niaratre kukwei ñaka ja erebe aune ñaka nüne ja erebe. ¿Akwa dre tä niaratre mike nüne keteitibe?

¿Ngöbö tö dre dre nuain?

Ngöbö tö dre dre nuain ye rabadre gare ni jökrä ie ye niara tö. Akwa, ¿tö dre dre nuain aune nire nire tä nitre tötike Ngöbö mikakäre täte?

¿Nun testiko Jehovakwe ye abokän ño?

¿Nitre testiko Jehovakwe nibe gare mäi? ¿Nun gare erametre mäi?

¿Ñobätä nunta ja kädeke testiko Jehovakwe?

Kukwe ketamäbätä nunkwe ja kädekani kore ye mäkwe mika gare jai

¿Ñokänti kukwe metre Bibliabätä mikaninta gare?

Kukwe drieta Bibliakwe ye nüke gare metre nunye, ¿ye ñokänti gare kwin nunye?

¿Ñobätä nunta Biblia Traducción del Nuevo Mundo ye sribere?

Kukwe Ngöbökwe kwitani, ¿ye ñobätä ütiäte krubäte?

¿Gätä nuainta nunkwe yete ja rabai ruin ño mäi?

Nunta ja ükökrö ja tötikakäre Bibliabätä aune ja dimikakäre kwärikwäri. Mä raba niken gätäbätä, nunkwe mä kai ngäbiti kä jutobiti.

¿Nunta ja ükökrö ja mräkätre kukwebätä nunbe ben ye tä nun dimike ño?

Kukwe Ngöbökwe tä ni kristiano nübaire ja ükökrö keteitibe. ¿Nikwe kukwe ye nuaindre ye köböire dre kwin raba nemen bare?

¿Gätä nuainta nunkwe yete dre nuainta?

¿Nunta gätä nuainne ño ye mä törba mikai gare jai? Mä rikai gätä nuainta nunkwe yebätä angwane, ja tötikata kwin krubäte Bibliabätä ye käkwe mä töi mikai ñan krütare.

¿Ñobätä nunta ja ngwäkite kwin krubäte gätä kräke?

¿Nunta ja ükete kwin ye ütiäte Ngöbö kräke? Kukwe meden ja jie ngwankäre Bibliabätä tä nun dimike ja ükete kwin ye mä raba mike gare jai

¿Dre nuaindre ja tötikakäre bäri kwin gätä kräke?

Ja ükadrete gätä känenkri ye köböire kukwe kwin rabai mäkwe.

¿Ja tötika ni mräkäbe ye abokän dre?

Mä raba nökrö ño bäri Ngöbö ken aune ja kete kwin mä mräkätre ben ja tötikabätä gwaire ye mä raba mike gare jai

¿Ñobätä nunta ja ükökrö gätä kri yete?

Kä kwatire kwatire nunta ja ükökrö bämä gätä ütiäte ye nuainkäre. ¿Mä rikadre gätä kri nuainta nunkwe yebätä angwane dre kwin raba nemen mäkwe?

¿Kukwe drieta nunkwe ye tä ükaninte ño?

Jesús nämene Kä tibienbätä angwane nuainbare kwe ye erere nunta nuainne arato. ¿Kukwe meden meden nuainbare kwe kukwe driekäre?

¿Ni prekursor ye abokän dre gärätä?

Nitre testiko Jehovakwe ruäre tätre kukwe driere 30, 50 ora sö kratire kratire. ¿Dreta niaratre töi mike ye nuainne?

¿Kwela meden nuainta nitre Prekursor ye kräketre?

Nitre testiko Jehovakwe tä nitre sribikä köbö täte ye tötike ño ye mä raba mike gare jai.

¿Nitre umbre ji ngwanka tä sribi meden nuainne konkrekasion kräke?

Nitre umbre yei kukwe ja üaire gare krubäte abokän tä konkrekasion jie ngwen aune ngübarebiti. ¿Niatatre tä dre nuainne ni kräke?

¿Nitre sribikä konkrekasionte tä dre dre nuainne?

Nitre sribikä konkrekasionte tä kukwe nuainne ne kwe konkrekasion tädre kwin. Tätre sribi nuainne ye köböire dre dre kwin tä nemen ni jökrä kräke ye mike gare jai.

¿Nitre circuito tuabitikä ye tä nun dimike ño?

¿Ni ni circuito tuabitikä ye tä ñokäre konkrekasion testiko Jehovakwe tuinbiti? Nitre circuito tuabitikä tä sribi meden nuainne ye mike gare jai.

¿Ja mräkätre tä ja tare nike ye ngwane nunta dimike ño?

Kukwe tare tä nemen bare ye ngwane nunta biarebe ja mräkätre dimike kräkä yebiti aune kukwe ja üaire yebiti. ¿Nunta nuainne ño?

¿‘Nitre sribikä täte metre bätä töbätä’ ye abokän nire nire?

Jesús käkwe mikani gare niarakwe nitre klabore kädekai mrö ja üaire biankäre kä debe näre te nie. ¿Tätre nuainne ño?

¿Nitre Braibe konkrekasion jökrä Ngübabitikä ye tä sribire ño?

Siklo kena ye ngwane, nitre apóstol aune nitre umbre braibe nämene sribire gwairebe konkrekasion ye kräke. ¿Kä nengwane nuainta ño?

¿Dre abokän Betel?

Betel ye abokän kä ütiäte krubäte aune ükaninte sribi ütiäte nuainkäre. Nire nire tä sribire yete ye mike gare kwin jai.

¿Sukursal yete dre nuainta?

Nire tö rabadre sukursal nunkwe mikai gare jai raba niken aune yete jie ngwandi sukursal mikakäre gare jai. ¿Mä raba niken basare nunye?

¿Kukwe tikata ño aune täräkwata ye kwitata ño?

Tärä aune täräkwata sribeta kukwe 750 biti bäri. ¿Ñobätä nunta sribi kri ye nuainne?

¿Sribi Ngöbökwe nuainta kä jökräbiti tibien ye ütiä bianta ño?

¿Kukwe medenbiti nitre nänkä kukwebätä nunbe ye ñaka ja erebe nitre nänkä iglesia madate yebe?

¿Ñobätä aune ño nunta Ju ja Ükarakrö sribere?

Kä känti nunta ja ükökrö Ngöbö mikakäre täte, ¿ñobätä nunta kädeke Ju ja ükarakrö? Ju ye sribe ñaka ju mada bätäkä ngwarbe ye kwrere köböire jondron kwin tä nemen konkrekasion nunkwe yete.

¿Ni raba dre nuainne Ju ja Ükarakrö ye ngübakäre kwin?

Ju ja Ükarakrö ye tä bätäninte aune ükaninte kwin ye tä Ngöbö käikitekä. ¿Sribi meden meden nuainta Ju ja Ükarakrö ngübakäre kwin?

¿Ni raba ja tötike ño bäri kwin tärä sribebare tä ükaninkrö Ju ja Ükarakrö yete yebätä?

¿Mä törba kukwe Bibliabätä mikai gare bäri jai? Ye erere angwane, mä raba niken tärä sribebare tä ükaninkrö Ju ja ükarakrö yete ye mike ñärärä.

¿Dre kwandi mäi Internet käi nunkwe yete?

Kukwe mada nunbätä, kukwe meden mikata täte nunkwe aune kukwe ngwantarita käre mikata gare Biblia yebiti ye kwandi bäri mäi.

¿Mäkwe Jehová kukwei ye nuaindi?

Jehová tä mä tarere metre. ¿Mä tö Jehová kukwei mikai täte ye mä raba bämike ño mantre jetebe?